dcsimg

Ein hymrwymiad i chi

Byddwn yn ceisio darparu’r safonau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid bob amser.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a dilyn y gofynion sydd i'w cael yn GDPR a Deddf Diogelu Data 2018. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd Trwyddedu Teledu.

Pan fydd angen i ni weld a oes angen Trwydded Deledu ar eich cartref, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chan darfu arnoch gyn lleied â phosib.

Byddwn yn ceisio prosesu cwynion yn gyflym a sicrhau bod ein hymchwiliadau i gyd yn drylwyr a theg.

Ein gwasanaeth i gwsmeriaid

Byddwn yn ceisio darparu’r safonau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid.

Byddwn bob amser yn gwrtais.

Byddwn yn ateb pob galwad, llythyr ac e-bost yn gyflym a boneddigaidd. Byddwn yn ceisio cael pethau'n iawn y tro cyntaf.

Byddwn yn gweithredu'n teg a chyson tuag at bob cwsmer o fewn telerau'r gyfraith a pholisïau sy'n rheoli'r Drwydded Deledu. Ewch i Deddfwriaeth a Pholisi i gael gwybod mwy.

Byddwn yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r ffordd o dalu sy'n addas iddyn nhw.

 

Ein swyddogion gorfodi

Pan fydd ein swyddogion gorfodi yn ymweld ag eiddo fe fyddan nhw'n:

Profi eu hunaniaeth trwy ddangos cerdyn hunaniaeth. Os rydych yn gofyn, mae nhw hefyd yn medru ddarparu rhif ffôn, felly gall y person sydd yn derbyn ymweliad cadarnhau y gwybodaeth ar y cerdyn.

Egluro pam eu bod yn ymweld a byddant yn foneddigaidd, cwrtais a theg.

Mynd i mewn i'r eiddo ar ôl cael caniatâd yn unig. Os na chânt ganiatâd, byddant yn terfynu’r ymweliad ac efallai’n defnyddio offer canfod. Gallant wneud cais i’r llys am warant chwilio os oes rheswm dros amau bod rhywun yn y cyfeiriad yn:

  • gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein, neu'n
  • lawrlwytho neu'n gwylio rhaglenni'r BBC ar alw, gan gynnwys teledu dal i fyny, ar BBC iPlayer heb Drwydded Deledu.

Dilyn deddfau, rheoliadau, polisïau a chodau ymarfer perthnasol.

Osgoi ymddygiad bygythiol neu frawychus.

Parchu hawliau pobl i breifatrwydd a chyfrinachedd.

Rhoi stop ar yr ymweliad os gofynnir iddynt adael.

Ble bo angen, cynnal cofnod o gyfweliad a gofyn am lofnod i gadarnhau bod y nodiadau a gymerwyd yn gyfrif cywir o'r cyfweliad hwnnw.

Sicrhau bod y sawl sy’n cael ei gyfweld yn gwybod beth all ddigwydd o ganlyniad i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel neu ddyfais, neu lawrlwytho neu wylio rhaglenni'r BBC ar BBC iPlayer, heb Drwydded Deledu.