dcsimg

Ynglŷn â Thrwyddedu Teledu

Y BBC a Thrwyddedu Teledu

Mae'r BBC yn gorfforaeth wedi ei ymgorffori dan Siarter Frenhinol a gyhoeddwyd gan y Frenhines dan yr Uchelfraint Frenhinol. Fe ddaeth Siarter bresennol y BBC i rym ar 1 Ionawr 2017 a bydd yn rhedeg tan 31 Rhagfyr 2027. Mae'n cydnabod annibyniaeth olygyddol y BBC yn glir ac mae'n pennu dibenion cyhoeddus y Gorfforaeth. Caiff y Siarter ei hategu gan Gytundeb Fframwaith rhwng y BBC a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae'n pennu rhwymedigaethau cyhoeddus y BBC yn fanwl ac yn cwmpasu rhwymedigaethau rheoleiddiol a threfniadau ariannu'r BBC.

Mae'r Siarter a'r Cytundeb Fframwaith yn darparu sail gyfansoddiadol ar gyfer y BBC. Mae’r BBC yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd, sy'n gyfrifol am gyfeiriad strategol a chreadigol y BBC ac mae'n gyfrifol am ymarfer priodol, effeithiol ac annibynnol ar holl swyddogaethau'r BBC yn unol â darpariaethau'r Siarter a'r Cytundeb Fframwaith. Dan arweiniad y Prif Gyfarwyddwr, mae'r Pwyllgor Gwaith yn gyfrifol am reolaeth weithredol y BBC, sy'n cynnwys cyfarwyddwyr o bob rhan o'r BBC.

Mae'n ofynnol i'r BBC roi Trwyddedau Teledu a chasglu ffi'r drwydded dan Ddeddf Cyfathrebu 2003. Mae “Trwyddedu Teledu” yn nod masnach a ddefnyddir gan gwmnïau sy’n gweithio dan gontract i’r BBC i weinyddu casglu ffïoedd trwydded teledu a gorfodi’r system trwyddedu teledu. Mae’r rhan fwyaf o waith gweinyddu Trwyddedau Teledu ar gontract i Capita Business Services Limited (‘Capita’). Darperir gwasanaethau dros y cownter gan PayPoint plc (‘PayPoint’) yn y Deyrnas Unedig, a chan swyddfa’r post yn Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel. Grŵp Target Limited (‘Target’) yw'r cyflenwr ar gyfer y Cynllun Talu Syml. Mae gwasanaethau marchnata ac argraffu ar gontract i RAPP Limited. Mae gwasanaethau cyfryngau ar gontract i Havas Media Limited. Mae’r BBC yn awdurdod cyhoeddus parthed ei swyddogaethau trwyddedu teledu ac yn dal i fod yn gyffredinol gyfrifol.

 
Pwy sy’n adolygu, a phwy sydd â throsolwg ar Drwyddedu Teledu?

Rheolir contractau’r BBC gyda chwmnïau a gyflogir i weinyddu’r system drwyddedu teledu gan Dîm Rheoli Trwyddedu Teledu’r BBC. Mae’r tîm yn eistedd oddi mewn i Grŵp Prif Swyddog Cwsmeriaid y BBC, ac yn atebol yn y pen draw i Bwyllgor Gwaith y BBC.

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (“NAO”) yw archwilydd y BBC ac mae'n adolygu datganiadau gan gontractwyr Trwyddedu Teledu fel rhan o archwiliadau annibynnol blynyddol y BBC. Mae’r BBC hefyd yn ddarostyngedig i archwiliadau ad hoc y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac archwiliadau mewnol annibynnol blynyddol y BBC. Mae Tîm Rheoli Trwyddedu Teledu yn rhan o’r broses hon, sydd hefyd yn cynnwys archwilio datganiadau gan gontractwyr Trwyddedu Teledu.

Gorfodir ffi'r drwydded dan gyfraith (Deddf Cyfathrebu 2003) a ddeddfwyd gan y Senedd. Cymeradwyir swm ffi'r drwydded gan y Senedd mewn Rheoliadau a wnaed yn unol â’r Ddeddf honno. Yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yw’r asiantaeth gyfrifol yn y llywodraeth am ddarlledu yn y Deyrnas Unedig.

Parthed ei rymoedd i ddefnyddio offer datgeliad dan Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 a Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig) 2001, ar 1af Medi 2017 mae’r BBC yn ddarostyngedig i drosolwg annibynnol Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (“IPCO”).

Sut ydw i’n gallu cysylltu â Thrwyddedu Teledu?

Gellir cysylltu â Thrwyddedu Teledu trwy:

Pwy yw pennaeth Trwyddedu Teledu?

Pipa Doubtfire yw pennaeth Tîm Rheoli Trwyddedu Teledu'r BBC.

Pwy sy’n gyfrifol am gysylltiadau cwsmeriaid yn Trwyddedu Teledu?

Y Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar hyn o bryd yw Ross McTaggart.

Pam mae’r BBC yn defnyddio contractwyr i weinyddu’r system drwyddedu teledu?

Mae’n fwy cost effeithiol na chyflawni’r swyddogaethau hyn yn fewnol gan y BBC. Dyfernir contractau wedi cyflawni proses gaffael gystadleuol yn unol â Rheoliadau Caffael Cyhoeddus yr UE.

Ceir rhagor o wybodaeth am bartneriaid a chyflenwyr y BBC yn:

www.bbc.co.uk/partnersandsuppliers/

Pa gontractau mawr sydd gan y BBC gyda chwmnïau a gyflogir i weinyddu’r system trwyddedu teledu?

Mae'r BBC wedi dyfarnu contractau i'r cwmnïau a restrir isod i weinyddu casglu ffioedd Trwyddedu Teledu a gorfodi’r system trwyddedu teledu yn y Deyrnas Unedig:

  • RAPP Limited
  • Capita Business Services Limited
  • PayPoint plc
  • Communisis UK Limited
  • Havas Media Limited
  • Target Group Limited
Pwy yw cyfarwyddwyr y cwmnïau a gontractiwyd gan y BBC i weinyddu’r system Trwyddedu Teledu?

Mae’r wybodaeth hon ar gael o wefan Tŷ’r Cwmnïau, asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am gofrestru cwmnïau. Gellir cysylltu â nhw yn:

Ffôn: +44 (0)303 1234 500

E-bost: enquiries@companies-house.gov.uk

Cyfeiriad post:
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Maendy
CF14 3UZ
Caerdydd

Sut mae’r BBC yn monitro perfformiad cwmnïau a gyflogwyd i weinyddu’r system trwyddedu teledu?

Mae Tîm Rheoli Trwyddedau Teledu’r BBC yn gyfrifol am sicrhau fod y cwmnïau hyn yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cytundebol, a bod safonau'n gwella yn barhaus. Mae’r contractau yn diffinio lefelau gwasanaeth, ac yn dynodi fod yn rhaid i gontractwyr gydymffurfio, lle bo’n berthnasol, â’r gofynion statudol (megis deddfwriaeth diogelu data a chydraddoldeb) y mae’n rhaid i’r BBC eu bodloni fel yr awdurdod cyhoeddus sy'n gyfrifol am drwyddedu teledu.

Pa wasanaethau mae PayPoint plc wedi ei gontractio i’w darparu ar gyfer Trwyddedu Teledu?

Mae PayPoint wedi ei gontractio gan y BBC i brosesu, trwy gasgliadau dros y cownter (a hwylusir gan PayPoint):

  • Cynlluniau Talu Arian Parod (sy’n caniatáu i unigolion rannu cost Trwydded Deledu trwy wneud taliadau wythnosol, bob pythefnos, neu fisol gydag arian parod, cerdyn debyd neu ap ar ffôn clyfar)
  • Taliadau Cerdyn Cynilo Trwyddedu Teledu (sy’n caniatáu i unigolion gynilo tuag at eu Trwydded Deledu newydd – roedd hyn yn lle’r Stampiau Cynilo Trwyddedu Teledu)
  • Taliad am Drwydded Deledu gan unigolion
  • Trosglwyddo data trafodion penodedig a thaliadau i’r BBC a/neu ei gontractwyr enwebedig.
Faint o staff sy’n cael eu cyflogi gan Capita?

Mae Capita yn cael ei werthuso ar werth am arian, sut y mae’n darparu gwasanaethau a’r refeniw a gasglwyd. Mae lefelau staffio yn fater i Capita yn unig.

A yw Trwyddedu Teledu yn cysylltu â phobl ynghylch trwyddedau?

Ydy. Mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio negeseuon testun, e-bost a phost i ofyn i bobl brynu neu adnewyddu Trwydded Deledu neu i wneud ymholiadau trwyddedu cyffredinol.

Pwy sy’n darparu cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer Trwyddedu Teledu?

Mae’r swyddogaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cenedlaethol yn cael ei chyflawni'n fewnol. Rydym yn parhau i ddefnyddio cefnogaeth Cysylltiadau Cyhoeddus rhanbarthol arbenigol gan asiantaethau sydd wedi’u lleoli yn y cenhedloedd.

Defnydd Trwyddedu Teledu o rifau ffôn

Mae Trwyddedu Teledu yn darparu rhifau ffôn 0300. Mae hyn yn golygu y codir dim mwy na chyfradd genedlaethol safonol am alwadau i Drwyddedu Teledu o bob llinell dir a ffôn symudol. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y galwadau hyn yn cyfrif tuag at funudau cynhwysol mewn contractau ffôn gan weithredwyr rhwydweithiau telathrebu.

Mae hyn yn darparu ffordd rad i’r cyhoedd gysylltu â ni ac yn rhan o’n gwaith parhaus i wneud cyswllt talwyr y ffi drwyddedu â Thrwyddedu Teledu mor hawdd a chost effeithiol â phosibl.

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.