Gwneud cwyn

Mae yna dros 25.5 miliwn o drwyddedau mewn grym a’n nod yw darparu gwasanaeth da i’n cwsmeriaid i gyd. Lle ceir problem, rydym yn dibynnu ar adborth gan ein cwsmeriaid i geisio unioni pethau cyn gynted â phosib a gwella ein gwasanaethau. Mae sicrhau bod ein proses gwynion yn delio â phryderon ein cwsmeriaid yn bwysig iawn i ni, a dyna pam fod gan ein proses gwyno ardystiad ISO10002.

Sut i gyflwyno cwyn

Cam 1a: Os hoffech wneud cwyn, gwnewch gais trwy lythyr at y cyfeiriad perthnasol isod, neu defnyddiwch ein Ffurflen cysylltu â ni (yng ngham 2 y ffurflen cliciwch fotwm 'Cysylltu â ni' ar y gwaelod) a nodi "Cwyn" o fewn eich cwestiwn.

Cwyn gyffredinol

Customer Relations
TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Cwyn am gynllun cerdyn talu Trwyddedu Ffônedu

Payment Card Customer Relations
TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Cwyn am gynllun cerdyn cynilo Trwyddedu Ffônedu

TSC Customer Relations
TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Cwynion am raglenni

Ar gyfer cwynion am un o raglenni’r BBC, cysylltwch â:

BBC Complaints
PO Box 1922
Darlington
DL3 0UR

www.bbc.co.uk/complaints

Ffôn: 03700 100 222

Os hoffech gwyno am raglenni ar sianeli eraill, cysylltwch â’r darlledwr perthnasol yn uniongyrchol.

Problemau/cwynion am dderbyniad

Ar gyfer cwynion ynghylch ansawdd derbyniad, cysylltwch â’r Gwasanaeth Ymchwilio Radio a Theledu yn:

RTIS
PO Box 1922
Darlington
DL3 0UR

Ffôn: 0370 901 6789

Gwefan: www.radioandtvhelp.co.uk


Os nad ydych yn fodlon â’ch ymateb

Cam 1b: Ysgrifennwch at y Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn:

TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn adolygu’ch cwyn wreiddiol a’r ymateb iddi ac yn sicrhau bod ymchwiliad priodol wedi bod i’r mater.

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb hwn, ewch i gam 2.

Cam 2: Ysgrifennwch at Bennaeth Rheoli Refeniw'r BBC yn:

Head of Revenue Management
BBC TV Licensing
2nd Floor, Broadcast Centre
BBC White City
201 Wood Lane
Llundain
W12 7TP

Cwynion: Dylech gysylltu â’r Pennaeth Rheoli Refeniw o fewn 20 diwrnod gwaith i’r dyddiad y cawsoch yr ymateb yng Ngham 1b.

Bydd y BBC yn adolygu pob gohebiaeth ynglŷn â’ch cwyn ac yn gofyn i Drwyddedu Ffônedu esbonio’r camau a gymerwyd. Byddant yn barnu a oedd y camau’n ddigonol ac a yw Trwyddedu Ffônedu wedi gweithredu'n briodol.

Mae’r BBC yn anelu at ateb cwynion cymhleth o fewn 35 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb hwn, ewch i gam 3.

Cam 3: Ysgrifennwch yn ôl at Bennaeth Rheoli Refeniw'r BBC yn:

Head of Revenue Management
BBC TV Licensing
2nd Floor, Broadcast Centre
BBC White City
201 Wood Lane
Llundain
W12 7TP

Bydd yr ymateb gan y Pennaeth Rheoli Refeniw yn cynnwys gwybodaeth ynghylch beth i’w wneud os ydych yn dymuno mynd â’ch cwyn ymhellach. Bydd y cam nesaf yn dibynnu ar natur y gŵyn.

Fe all eich cwyn gael ei chyfeirio gan y Pennaeth Rheoli Refeniw un ai at yr Ombwdsman neu at yr Uned Cwynion Golygyddol (ECU) gan ddibynnu ar natur y gŵyn.

Cyfeirio cwyn at yr Ombwdsman

 

Os byddwch yn parhau’n anfodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn yn dilyn ymateb gan Pipa Doubtfire, Pennaeth Rheoli Refeniw y BBC, gallwch ei chyfeirio at gynllun datrys anghydfod annibynnol Gwasanaethau’r Ombwdsman: Trwyddedu Ffônedu (OS: TL).

Mae Gwasanaeth yr Ombwdsman yn annibynnol ar y BBC, ac fe’i dewiswyd gan y BBC i adolygu cwynion Trwyddedu Ffônedu lle mae’r BBC wedi methu datrys cwyn a lle bydd yr achwynydd wedi gofyn am uwchgyfeirio’r gŵyn.

Bydd yr Ombwdsman yn ystyried cwynion perthnasol os bydd yr achwynydd yr anfodlon â chanlyniad proses y BBC yn unig.

Cofiwch roi gwybod i Pipa Doubtfire, Pennaeth Rheoli Refeniw y BBC, os ydych eisiau i’ch cwyn gael ei huwchgyfeirio at Wasanaethau’r Ombwdsman. Fel arfer bydd y BBC yn cwblhau’r atgyfeiriad o fewn 7 diwrnod gwaith i dderbyn y cais. Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsman yn cydnabod derbyn y gŵyn o fewn 7 diwrnod gwaith a bydd yn darparu manylion cyswllt y swyddog a benodir i ddelio â’ch cwyn. Ni fydd raid i chi dalu am y gwasanaeth hwn.

Petaech yn dewis defnyddio eu gwasanaethau, dylech fod yn ymwybodol y bydd Gwasanaeth yr Ombwdsman yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol i’w galluogi i ymchwilio i’ch cwyn. Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsman hefyd yn gofyn i’r BBC am wybodaeth bersonol yn ymwneud â’ch cwyn.

Bydd gwybodaeth a roddir i Wasanaeth yr Ombwdsman yn cael ei dal ganddynt ac ni fydd yn cael ei rhannu ag unrhyw barti arall heb sicrhau caniatâd yr achwynydd.

Head of Revenue Management
BBC TV Licensing
2nd Floor, Broadcast Centre
BBC White City
201 Wood Lane
Llundain
W12 7TP

Cyfeirio cwyn at yr Uned Cwynion Golygyddol (ECU)

Ni all yr ECU ond ystyried cwynion am bolisïau’r BBC sy’n rheoli’r fframwaith y mae Trwyddedu Ffônedu yn gweithredu oddi mewn iddo (na all yr Ombwdsman ei ystyried). Rhaid i chi gysylltu â’r ECU o fewn 20 diwrnod gwaith i’r dyddiad y cawsoch yr ymateb yng Ngham 2.

Bydd yr ECU yn ceisio ateb cwynion cymhleth o fewn 35 diwrnod gwaith.

Ble na all y BBC ymchwilio

Mae’n bosib na fydd ymchwiliad i’ch cwyn os ystyrir ei bod yn flinderus, ailadroddus neu os ymchwiliwyd iddi o’r blaen.