dcsimg

Ffeithiau a ffigurau am drwyddedau

Trwyddedau mewn Grym

Faint o Drwyddedau Teledu sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig? Faint o’r trwyddedau mewn grym sydd ar gyfer eiddo sy’n gartrefi, a faint sydd ar gyfer busnesau?

Bydd Trwyddedu Teledu yn adrodd ar nifer y trwyddedau teledu ‘mewn grym’ ar ôl diwedd pob mis, gan fod union nifer y trwyddedau mewn grym yn amrywio o ddydd i ddydd ac o fis i fis. Mae’r rhesymau dros hyn yn cynnwys prynu trwyddedau newydd, Trwyddedu Teledu yn canslo o ganlyniad i fethu talu, cwsmeriaid eu hunain yn canslo am nifer o resymau fel symud tŷ, neu oedi cyn adnewyddu trwydded lle bydd trwydded yn dod i ben cyn cael ei hadnewyddu mewn mis gwahanol.

Cyfanswm nifer y trwyddedau mewn grym yn y Deyrnas Unedig yn 2020/21*

Blwyddyn ariannol Nifer y trwyddedau mewn grym
Ebrill 2020 25,396,530
Mai 2020 25,324,980
Mehefin 2020 25,252,600
Gorffennaf 2020 25,237,390
Awst 2020 24,828,510**
Medi 2020 24,790,370**
Hydref 2020 24,792,400**
Tachwedd 2020 24,823,110**
Rhagfyr 2020 24,852,640**
Ionawr 2021 24,858,940**
Chwefror 2021 24,844,900**
Mawrth 2021 24,837,260**

* Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

**Mae’n cynnwys yr hyn a ddarparwyd yn yr Hysbysiad Cyffredinol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020 fel rhan o’r newid i’r trefniadau newydd ar gyfer y polisi Dros 75.

Dangosir y nifer o drwyddedau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y deng mlynedd ariannol diwethaf isod.

Dangosir y nifer o drwyddedau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y deng mlynedd ariannol diwethaf isod.

Cyfanswm nifer y trwyddedau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig*

Blwyddyn ariannol Nifer y trwyddedau**
2020/21 24,837,260
2019/20 25,527,840
2018/19 25,752,560
2017/18 25,836,500
2016/17 25,826,120
2015/16 25,558,190
2014/15 25,507,730
2013/14 25,419,300
2012/13 25,338,330
2011/12 25,226,070

*Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol h.y. 31 Mawrth. Mae’r ffigurau hyn yn amcangyfrif o nifer y trwyddedau mewn grym. Nid ydynt yn cynnwys trwyddedau mantais ar gyfer eiddo Llety ar gyfer Gofal Preswyl (ARC).

Efallai y bydd y cyfeiriad angen mwy nag un drwydded (e.e. llety myfyriwr). Felly dangosir nifer y trwyddedau yma, yn hytrach na’r nifer o gyfeiriadau gyda thrwydded. Ni ellir echdynnu’r nifer o gartrefi a'r nifer o eiddo busnes gyda Thrwyddedau Teledu yn hawdd o gyfanswm nifer y trwyddedau mewn grym, oherwydd nid yw gwybodaeth o’r fath wedi ei chofnodi’n benodol ar gyfer pob trwydded.

*Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

Faint o gartrefi yn y Deyrnas Unedig sydd â theledu?

Ym mis Mawrth 2020*, roedd ystadegau gan Fwrdd Ymchwil Cynulleidfa Darlledwyr (BARB) yn dangos y gall tua 95% o gartrefi’r Deyrnas Unedig fod yn drwyddedadwy.

*Yn ystod 2020/21, mae Covid-19 wedi atal BARB rhag cwblhau ei arolygon. Mae hyn yn golygu na ellir amcangyfrif canran y cartrefi sydd angen Trwydded Deledu oherwydd nad yw data BARB ar gael.

Sawl eiddo sydd â mwy nag un Drwydded?

Ar 31 Mawrth 2021, cofnodwyd bod gan 308,510 o gyfeiriadau ar gronfa ddata Trwyddedu Teledu fwy nag un Drwydded Deledu. Mae yna achosion ble mae’n gyfreithlon i gael mwy nag un drwydded mewn cyfeiriad, e.e. ar gyfer llety i fyfyrwyr. Mewn achosion eraill, gall cyfeiriadau gael eu cofnodi dros dro fel rhai sydd â mwy nag un drwydded oherwydd bod y sawl sy’n talu am y drwydded wedi symud.

*Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

Faint o Drwyddedau Teledu du a gwyn (mono) oedd mewn grym yn 2019/20?

Ar 31 Mawrth 2021, roedd yna 4,450 o Drwyddedau Teledu du a gwyn (mono) mewn grym.

*Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

A alla' i gael rhestr o’r cyfeiriadau yn lleoliad [X] nad oes ganddynt Drwydded Deledu?

Ni all y BBC ryddhau data personol am bobl eraill (yn cynnwys enwau neu gyfeiriadau) gan y byddai gwneud hynny yn torri cyfraith diogelu data. Cesglir gwybodaeth a’i chadw i ddibenion gweinyddu’r system Trwyddedu Teledu, nid i ddibenion eraill amherthnasol.

Faint o Drwyddedau Teledu sydd wedi eu darparu i’r BBC?

Mae’r rhan fwyaf o leoliadau’r BBC wedi eu cwmpasu gan beth a elwir yn ‘aml drwydded’, sef trwydded a gynlluniwyd ar gyfer sefydliadau mawr gyda safleoedd lluosog. Ym mlwyddyn ariannol 2020/21, prynwyd 113 o drwyddedau dan aml drwydded y BBC.

Nid yw gwybodaeth a gedwir gan is-gwmnïau masnachol y BBC (BBC Resources Ltd, UKTV, BBC World News Ltd a BBC Worldwide Ltd) wedi ei chynnwys yn yr ystadegau hyn gan nad yw’n ddarostyngedig i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Faint o Drwyddedau Teledu gafodd eu canslo?

Mae data am nifer y Trwyddedau Teledu sy’n cael eu canslo yn cael ei adrodd bob mis ac mae’n ymwneud â thrwyddedau mewn grym lle cafodd y drwydded ei chanslo gan Drwyddedu Teledu o ganlyniad i fethu talu a chan gwsmeriaid eu hunain. O ganlyniad, ni ellir cymryd y ffigurau hyn i olygu nifer y trwyddedau a gafodd eu canslo gan gwsmeriaid yn unig.

Isod dangosir nifer y trwyddedau mewn grym a gafodd eu canslo bob mis ym mlwyddyn ariannol 2020/21.

* Mae rheolwyr Trwyddedu Teledu yn cyfeirio at rai achosion o ganslo fel dirwyn i ben, gan ddibynnu ar amgylchiadau’r canslo, ac nid yw’r rhain yn cael eu hadrodd fel trwyddedau wedi’u canslo.

Hefyd, gall ffigurau gael eu hailddatgan yn dilyn archwiliadau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac felly fe all ffigurau a ryddheir yn flaenorol dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gael eu hadolygu.

Cyfanswm nifer y trwyddedau mewn grym yn y Deyrnas Unedig a gafodd eu canslo yn 2020/21*
Ebrill 2020 29,940
Mai 2020 31,190
Mehefin 2020 33,540
Gorffennaf 2020 74,770
Awst 2020 70,200
Medi 2020 100,640
Hydref 2020 67,030
Tachwedd 2020 64,410
Rhagfyr 2020 64,990
Ionawr 2021 62,470
Chwefror 2021 68,610
Mawrth 2021 89,060

*Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

Cyfanswm nifer y trwyddedau wedi’u canslo mewn grym yn y Deyrnas Unedig yn 2019/20*
Ebrill 2019 74,640
Mai 2019 71,340
Mehefin 2019 69,490
Gorffennaf 2019 80,350
Awst 2019 75,230
Medi 2019 74,520
Hydref 2019 78,820
Tachwedd 2019 68,160
Rhagfyr 2019 70,780
Ionawr 2020 71,680
Chwefror 2020 64,540
Mawrth 2020 61,500

*Cafodd ffigurau eu talgrynnu i’r deg agosaf.

Cyfanswm nifer y trwyddedau wedi’u canslo mewn grym yn y Deyrnas Unedig yn 2018/19

Cafodd cyfanswm o 894,340 o drwyddedau mewn grym eu canslo ym mlwyddyn ariannol 2018/19.

Consesiynau

Pwy sy’n penderfynu pa grwpiau sy’n cael consesiwn ar y ffi drwyddedu?

Mae ffi'r Drwydded Deledu - gan gynnwys consesiynau a symiau talu - wedi ei rhagnodi gan y Senedd dan Reoliadau Cyfathrebu (Trwyddedu Teledu) 2004 (fel y’u diwygiwyd). Nid yw’r BBC yn gyfrifol am y materion hyn. Efallai yr hoffech gysylltu ag asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am ddarlledu yn y Deyrnas Unedig - yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon – i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer y ffi drwyddedu. Cyfeiriad yr Adran yw 100 Parliament Street, Llundain, SW1A 2BQ.

Rydym yn cydnabod y gall rhai pobl gael anhawster talu am eu Trwydded Deledu mewn un taliad. Mae cynllun taliadau arian parod ar gael i ganiatáu ar gyfer talu’r ffi drwyddedu mewn rhandaliadau hwylus. Gall taliadau (gydag arian parod, cerdyn debyd neu gerdyn credyd) fod am gyn lleied â £6 yr wythnos.

Gall pobl gynilo hefyd tuag at dalu eu trwydded nesaf yn defnyddio cerdyn cynilo Trwyddedu Teledu.

Mae Trwyddedu Teledu yn gweithio’n agos gyda grwpiau cyngor ariannol a rhanddeiliaid eraill i sicrhau fod gwybodaeth am ddulliau talu hyblyg yn cyrraedd y rhai allai elwa o hyn.

Ceir gwybodaeth ar y mathau o gonsesiynau a sut allwch chi ymgeisio amdanynt isod:

A yw staff y BBC yn gymwys i gael ffi ostyngol neu Drwyddedau Teledu am ddim?

Nid yw staff y BBC yn gymwys i gael trwydded ostyngol na Thrwydded Deledu am ddim trwy rinwedd y ffaith eu bod yn gweithio i’r BBC.

Mae staff y BBC yn gymwys ar gyfer yr un consesiynau â phawb arall. Mae pobl ddall neu â nam difrifol ar eu golwg yn gymwys i gael consesiwn o 50% ar y ffi drwyddedu, a phobl 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn. Nid oes gan y BBC restr o aelodau staff sy’n derbyn consesiynau ar eu trwydded.

A yw’r BBC yn cael unrhyw ad-daliad gan y llywodraeth ar gyfer cost cyhoeddi Trwyddedau Teledu i bobl sy’n 75 oed a hŷn?

Mae’r BBC wedi’i ad-dalu’n flaenorol gan y llywodraeth am gost rhoi Trwyddedau Teledu am ddim i bobl 75 mlwydd oed a throsodd. Fodd bynnag, dan drefniadau ariannu’r llywodraeth a gytunwyd ym mis Gorffennaf 2015 fe gafodd yr ariannu hwn ei ddwyn i ben gan ddechrau ym mis Ebrill 2018 ac ni dderbyniwyd arian yn 2020/21.

Ar 1af Awst 2020, fe gyflwynwyd cynllun newydd. Dan y cynllun newydd, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn yn gymwys o hyd i gael Trwydded Deledu am ddim y bydd y BBC yn talu amdani. Mewn cartrefi lle nad oes neb 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn, bydd raid prynu trwydded os oes angen un.

Mae gwybodaeth bellach ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol i wefan y BBC:

https://www.bbc.com/aboutthebbc/reports/consultation/age-related-tv-licence-policy

Faint o bobl blwyddyn sy’n cyrraedd 75 oed ac yn dod yn gymwys i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim?

Nid yw’r BBC yn casglu gwybodaeth ar nifer y bobl y flwyddyn sy’n cyrraedd 75 oed ac yn dod yn gymwys i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim. Efallai y byddai’r ffigurau hyn ar gael gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Faint o Drwyddedau Teledu wedi’u hariannu gan y BBC sydd mewn grym?

Ar ddiwedd Mawrth 2021, roedd 1.359 miliwn o Drwyddedau Teledu wedi’u hariannu gan y BBC mewn grym. Mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf â thrwyddedau am ddim a roddir i unrhyw un dros 75 sy’n derbyn Credyd Pensiwn. Mae deiliaid trwydded sydd dros 75 ac yn preswylio mewn llety gofal preswyl (ARC) neu gynllun ARC gyda Hawliau a Gedwir yn gymwys i gael trwydded am ddim hefyd. Ar gyfer Dibyniaethau’r Goron, gwnaed trefniadau cyfwerth, gan ddechrau o 1 Ionawr 2021, ar sail budd-daliadau lleol. Mae hyn hefyd yn cynnwys yr hyn a ddarparwyd yn yr Hysbysiad Cyffredinol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020 fel rhan o’r newid i’r trefniadau newydd ar gyfer y polisi Dros 75.

Mae’n wybodaeth hon ar gael hefyd yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC

Faint o Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim oedd mewn grym cyn Awst 2020?

Isod dangosir nifer y Trwyddedau Teledu dros 75 am ddim mewn grym, dan y cynllun blaenorol, am y deng mlynedd ariannol diwethaf. Dan y cynllun Dros 75 newydd, a gyflwynwyd ym mis Awst 2020, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn yn gymwys o hyd i gael Trwydded Deledu am ddim y bydd y BBC yn talu amdani.

Mae’n wybodaeth hon ar gael hefyd yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC.

Blwyddyn ariannol Nifer y trwyddedau dros 75 am ddim (miliwn)
2019/20 4.67
2018/19 4.60
2017/18 4.46
2016/17 4.39
2015/16 4.36
2014/15 4.36
2013/14 4.33
2012/13 4.25
2011/12 4.21
2010/11 4.16