Ffeithiau a ffigurau am drwyddedau

Trwyddedau mewn Grym

Faint o Drwyddedau Teledu sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig? Faint o’r trwyddedau mewn grym sydd ar gyfer eiddo sy’n gartrefi, a faint sydd ar gyfer busnesau?

Dangosir y nifer o drwyddedau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y deng mlynedd ariannol diwethaf isod.

Cyfanswm nifer y trwyddedau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig*

Blwyddyn ariannol Nifer o drwyddedau
2016/17 25,826,118
2015/16 25,558,189
2014/15 25,507,726
2013/14 25,419,296
2012/13 25,338,330
2011/12 25,226,072
2010/11 25,103,079
2009/10 24,963,799
2008/09 24,871,994
2007/08 24,740,047

*Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol h.y. 31 Mawrth. Mae’r ffigurau hyn yn amcangyfrif o nifer y trwyddedau mewn grym. Nid ydynt yn cynnwys trwyddedau mantais ar gyfer eiddo Llety ar gyfer Gofal Preswyl (ARC).

Efallai y bydd y cyfeiriad angen mwy nag un drwydded (e.e. llety myfyriwr). Felly dangosir nifer y trwyddedau yma, yn hytrach na’r nifer o gyfeiriadau gyda thrwydded. Ni ellir echdynnu’r nifer o gartrefi a'r nifer o eiddo busnes gyda Thrwyddedau Teledu yn hawdd o gyfanswm nifer y trwyddedau mewn grym, oherwydd nid yw gwybodaeth o’r fath wedi ei chofnodi’n benodol ar gyfer pob trwydded.

Faint o gartrefi yn y Deyrnas Unedig sydd â Theledu?

Ym mis Mawrth 2017, roedd ystadegau gan Fwrdd Ymchwil Cynulleidfa Darlledwyr (BARB) yn dangos bod tua 95% o gartrefi’r Deyrnas Unedig yn drwyddedadwy.

Sawl eiddo sydd â mwy nag un Drwydded?

Ar 31 Mawrth 2017, cofnodwyd bod gan 294,126 o gyfeiriadau ar gronfa ddata Trwyddedu Teledu fwy nag un Drwydded Deledu. Mae yna achosion ble mae’n gyfreithlon i gael mwy nag un drwydded mewn cyfeiriad, e.e. ar gyfer llety i fyfyrwyr. Mewn achosion eraill, gall cyfeiriadau gael eu cofnodi dros dro fel rhai sydd â mwy nag un drwydded oherwydd bod y sawl sy’n talu am y drwydded wedi symud.

Faint o Drwyddedau Teledu du a gwyn (mono) a gyhoeddwyd yn 2016/17?

Ar 31 Mawrth 2017, roedd yna 8,242 o Drwyddedau Teledu du a gwyn (mono) yn weithredol.

Faint o drwyddedau a gyhoeddwyd eleni i ddeiliad trwydded newydd mewn cyfeiriad newydd?

Nid oes gennym yr wybodaeth angenrheidiol ar ffurf sy’n hygyrch. Nid oes gan Drwyddedu Teledu (a’r BBC) reswm i goladu data i greu’r wybodaeth ystadegol a geisiwyd yma, felly nid yw’n cronfa ddata wedi ei ffurfweddu i'w gwneud yn bosibl i gasglu’r math hwn o wybodaeth yn hwylus. Er y gall fod yn bosibl echdynnu’r wybodaeth a geisiwyd â llaw o’r gronfa ddata Trwyddedu Teledu, amcangyfrifwn na fyddai’n bosibl gwneud hyn o fewn y terfyn priodol a sefydlwyd gan y Rheoliadau a wnaed yn unol ag adran 12 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Nid yw’n orfodol i’r BBC gydymffurfio â chais os byddai cost gwneud hynny yn fwy na’r terfyn hwn, sef £450 (yn cyfateb i ddau ddiwrnod a hanner o waith ar gyfradd fesul awr o £25).

A alla' i gael rhestr o’r cyfeiriadau yn lleoliad [X] nad oes ganddynt Drwydded Deledu?

Ni all y BBC ryddhau data personol am bobl eraill (yn cynnwys enwau neu gyfeiriadau) gan y byddai gwneud hynny yn torri cyfraith diogelu data. Cesglir gwybodaeth a’i chadw i ddibenion gweinyddu’r system Trwyddedu Teledu, nid i ddibenion eraill amherthnasol.

Faint o Drwyddedau Teledu sydd wedi eu darparu i’r BBC?

Mae’r rhan fwyaf o leoliadau’r BBC wedi eu cwmpasu gan beth a elwir yn ‘aml drwydded’, sef trwydded a gynlluniwyd ar gyfer sefydliadau mawr gyda safleoedd lluosog. Ym mlwyddyn ariannol 2016/17, prynwyd 139 o drwyddedau dan aml drwydded y BBC.

Nid yw gwybodaeth a gedwir gan is-gwmnïau masnachol y BBC (BBC Resources Ltd, UKTV, BBC World News Ltd a BBC Worldwide Ltd) wedi ei chynnwys yn yr ystadegau hyn gan nad yw’n ddarostyngedig i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Consesiynau

Pwy sy’n penderfynu pa grwpiau sy’n cael consesiwn ar y ffi drwyddedu?

Mae ffi'r Drwydded Deledu - gan gynnwys consesiynau a symiau talu - wedi ei rhagnodi gan y Senedd dan Reoliadau Cyfathrebu (Trwyddedu Teledu) 2004 (fel y’u diwygiwyd). Nid yw’r BBC yn gyfrifol am y materion hyn. Efallai yr hoffech gysylltu ag asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am ddarlledu yn y Deyrnas Unedig - yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon – i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer y ffi drwyddedu. Cyfeiriad yr Adran yw 100 Parliament Street, Llundain, SW1A 2BQ.

Rydym yn cydnabod y gall rhai pobl gael anhawster talu am eu Trwydded Deledu mewn un taliad. Mae cynllun taliadau arian parod ar gael i ganiatáu ar gyfer talu’r ffi drwyddedu mewn rhandaliadau hwylus. Gall taliadau (gydag arian parod, cerdyn debyd neu gerdyn credyd) fod am gyn lleied â £6 yr wythnos.

Gall pobl gynilo hefyd tuag at dalu eu trwydded nesaf yn defnyddio cerdyn cynilo Trwyddedu Teledu.

Mae Trwyddedu Teledu yn gweithio’n agos gyda grwpiau cyngor ariannol a rhanddeiliaid eraill i sicrhau fod gwybodaeth am ddulliau talu hyblyg yn cyrraedd y rhai allai elwa o hyn.

Ceir gwybodaeth ar y mathau o gonsesiynau a sut allwch chi ymgeisio amdanynt isod:

A yw staff y BBC yn gymwys i gael ffi ostyngol neu Drwyddedau Teledu am ddim?

Nid yw staff y BBC yn gymwys i gael trwydded ostyngol na Thrwydded Deledu am ddim trwy rinwedd y ffaith eu bod yn gweithio i’r BBC.

Mae staff y BBC yn gymwys ar gyfer yr un consesiynau â phawb arall. Mae pobl ddall neu â nam difrifol ar eu golwg yn gymwys i gael gostyngiad o 50% ar y ffi drwyddedu, ac mae pobl sy’n 75 oed neu’n hŷn yn gymwys i gael trwydded am ddim. Nid oes gan y BBC restr o aelodau staff sy’n derbyn consesiynau ar eu trwydded.

A yw’r BBC yn cael unrhyw ad-daliad gan y llywodraeth ar gyfer cost cyhoeddi Trwyddedau Teledu i bobl sy’n 75 oed a hŷn?

Mae’r BBC wedi’i ad-dalu’n flaenorol gan y llywodraeth am gost rhoi Trwyddedau Teledu am ddim i bobl 75 mlwydd oed a throsodd. Fodd bynnag, dan drefniadau ariannu’r llywodraeth a gytunwyd ym mis Gorffennaf 2015 mae’r ariannu hwn yn cael ei ddirwyn i ben. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn darparu £468 miliwn yn 2018/19, £247 miliwn yn 2019/20 a £0 o 2020/21 ymlaen.

Faint o bobl blwyddyn sy’n cyrraedd 75 oed ac yn dod yn gymwys i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim?

Nid yw’r BBC yn casglu gwybodaeth ar nifer y bobl y flwyddyn sy’n cyrraedd 75 oed ac yn dod yn gymwys i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim. Efallai y byddai’r ffigurau hyn ar gael gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Faint o bensiynwyr sydd heb wneud defnydd o’r drwydded am ddim?

Nid yw’r BBC yn casglu gwybodaeth am nifer y pensiynwyr nad ydynt wedi ‘manteisio’ ar y Drwydded am ddim dros 75.

Faint o Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim sydd mewn grym?

Ar ddiwedd Mawrth 2017, roedd tua 4.39 miliwn o Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim mewn grym ar gost o tua £630.4 miliwn i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae nifer y Trwyddedau Teledu dros 75 mewn grym ar gyfer y deng mlynedd ariannol diwethaf i’w gweld isod. Mae’n wybodaeth hon ar gael hefyd yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC.

Blwyddyn ariannol Nifer y trwyddedau dros 75 (miliwn)
2016/17 4.39
2015/16 4.36
2014/15 4.36
2013/14 4.33
2012/13 4.25
2011/12 4.21
2010/11 4.16
2009/10 4.09
2008/09 3.97
2007/08 4.00
Sut ydych chi’n gwirio oed y personau sy'n ymgeisio am Drwyddedau Teledu dros 75?

Mae Trwyddedu Teledu yn gwirio oedran y rhai sy’n gwneud cais am Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim trwy baru’r wybodaeth a ddarparwyd gan ymgeiswyr â gwybodaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae’r weithdrefn a ddilynir gan Drwyddedu Teledu wrth wneud hynny fel a ganlyn:

(i) Mae Trwyddedu Teledu yn gwirio fod y teitl, enw, rhif yswiriant gwladol a dyddiad geni a gyflenwyd gan yr ymgeisydd yn cyd-fynd â gwybodaeth sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

(ii) Os nad yw’r wybodaeth yn cyd-fynd neu os na ellir darparu rhif yswiriant gwladol, bydd Trwyddedu Teledu yn gwirio unrhyw un o’r dogfennau canlynol i gael prawf o oed:

Pasbort
Trwydded yrru’r Deyrnas Unedig
Tystysgrif eni’r Deyrnas Unedig
Cerdyn Adnabod Cenedlaethol yr UE neu AEE

Os yw enw ymgeisydd wedi newid, bydd ef neu hi yn darparu copi o dystysgrif priodas neu ddogfen gweithred newid enw.

(iii) Os nad oes gan ymgeisydd unrhyw un o’r dogfennau uchod, gellir ei gynghori i anfon copi at Drwyddedu Teledu o unrhyw ddogfen swyddogol sy’n cynnwys ei ddyddiad geni. Bydd Trwyddedu Teledu yn adolygu’r ddogfen hon i gael prawf o oed.

(iv) Os yw’r holl wiriadau uchod yn methu, neu os nad yw’r ymgeisydd yn gallu darparu dogfen sy’n cynnwys prawf oed, gall yr ymgeisydd ofyn am ymweliad gan swyddog ymholi Trwyddedu Teledu. Bydd y swyddog yn galw yn y cyfeiriad perthnasol ac yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar y dystiolaeth a roddir iddo.

Beth yw’ch gweithdrefn ar gyfer delio â chartrefi lle mae deiliad trwydded dros 75 wedi marw?

Bydd Trwyddedu Teledu yn ceisio cadarnhau a yw’r eiddo yn dal wedi ei feddiannu gan aelod o uned deuluol yr ymadawedig. Os nad yw, yna bydd y Drwydded Deledu yn cael ei chanslo. Os yw, yna bydd trwydded y flwyddyn gyfredol yn dal mewn grym. Yna bydd Trwyddedu Teledu yn ceisio casglu gwybodaeth atodol am y deiliad/deiliaid sydd ar ôl yn yr eiddo i asesu gofynion trwyddedu’r eiddo yn y dyfodol.

Os yw deiliad sy’n dal i fyw yno dros 74 oed (ac nad yw’n ddeiliad Trwydded Deledu dros 75 oed yn rhywle arall), yna bydd Trwyddedu Teledu naill ai’n prosesu cais am Drwydded Deledu fyrdymor neu drwydded am ddim ar gyfer y deiliad, gyda chyfnod y drwydded i ddechrau o ddyddiad dod i ben y drwydded gyfredol.

Os nad oes deiliad dros 74 oed yno, yna bydd Trwyddedu Teledu yn anfon hysbysiad adnewyddu i’r cyfeiriad cyn i’r drwydded gyfredol ddod i ben gan y dylid prynu trwydded newydd unwaith y bydd yn dod i ben, os oes angen un.

Beth yw enwau a chyfeiriadau’r cwmnïau a allai fod yn cadw gwybodaeth ynglŷn â deiliaid Trwyddedau Teledu dros 75 ar ran y BBC?

Mae enwau’r cwmnïau hyn fel a ganlyn:

Mae’r BBC hefyd yn storio’r wybodaeth hon, a gall staff a gyflogir yn Nhîm Rheoli Trwyddedu Teledu’r BBC ei chyrchu. Rhestrir cyfeiriadau’r BBC a’r cwmnïau hyn isod:

The British Broadcasting Corporation
Broadcasting House
Llundain
W1A 1AA

Capita Business Services
India Mill Business Centre
Bolton Road
Darwen
BB3 1AE

Proximity London Ltd
Bankside 3
90 Southwark Street
Llundain
SE1 0SW

Communisis
Wakefield Road
Leeds
West Yorkshire
LS10 1DU

Mae cyfraith diogelu data yn llywodraethu sut mae’r BBC a’i asiantau Trwyddedu Teledu yn prosesu data personol. Mae’r gyfraith hon yn cael ei chynnwys yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (GDPR) a deddfwriaeth gysylltiedig gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018.

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn disgrifio mewn manylder sut mae Trwyddedu Teledu yn casglu a phrosesu data personol, yn unol â chyfraith diogelu data, i ddibenion gweinyddu a gorfodi’r system drwyddedu deledu.

  • Capita Business Services Ltd
  • Proximity London Ltd
  • Communisis
Faint o bensiynwyr dros 75 oed sy’n derbyn Trwydded Deledu am ddim, yn ôl awdurdod lleol ac etholaeth seneddol?

Nid yw’r BBC yn casglu gwybodaeth am nifer y Trwyddedau Teledu dros 75 a gyhoeddir fesul awdurdod lleol neu etholaeth seneddol.