Gwybodaeth Ariannol

Sut mae Trwyddedu Teledu yn cael ei ariannu a beth yw cost casglu’r ffi Trwyddedu Teledu?

Y ffynhonnell refeniw ar gyfer Trwyddedu Teledu yw'r setliad ffi Trwyddedu Teledu gan y Llywodraeth i'r BBC. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC ac yn Adolygiadau Blynyddol Trwyddedu Teledu.

Mae siart Costau Casglu Trwyddedau Teledu, isod, yn sefydlu cyfanswm yr incwm ffi trwyddedu a gesglir a’r costau casglu yn ystod y naw mlynedd ariannol diwethaf.

Mae Adran 365 Deddf Cyfathrebu 2003 yn gofyn i’r BBC dalu pob incwm ffioedd teledu a gesglir ganddynt (trwy Drwyddedu Teledu), llai unrhyw symiau sy’n ofynnol ar gyfer gwneud ad-daliadau, i Gronfa Gyfunol y Llywodraeth. Nid yw Trwyddedu Teledu yn cadw unrhyw incwm a gesglir, mae’r holl arian yn cael ei basio i’r Llywodraeth, ac yna i’r BBC, llai ffi gweinyddu fechan a delir i’r Adran Ddigidol, Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon gadw cyfran o’r incwm ffioedd trwyddedu i ddibenion eraill (gweler Siarter Frenhinol a Chytundeb y BBC gyda'r Ysgrifennydd Gwladol).

Costau casglu Trwyddedu Teledu 2015-2017

  2016/17 2015/16
  £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau
Costau casglu** 46.2 56.3 83.8 73.1
Dibrisiant
systemau
newydd
1.8 2.2 1.6 1.4
Cyfathrebu*** 14.9 18.1 15.8 13.8
Postio 13.6 16.5 10.3 9.0
Gweinyddu
a rheoli
cytundebau
2.0 2.4 3.1 2.7
Moderneiddio Ffi’r Drwydded 3.7 4.5    
Cyfanswm £82.2 £114.6
Refeniw
ffioedd
trwyddedu
3,787.2 3,742.7
Costau fel %
o refeniw
 2.2%   3.1% 
Trwyddedau
mewn grym
(ac eithrio
ARC)
25.826 25.558

Fesul Trwydded Deledu 2015-2017:

  2016/17 2015/16
Cost fesul trwydded £3.18 £4.49
Cost fesul trwydded fel % o’r ffi drwyddedu* 2.2% 3.1%
Costau casglu** £1.79 £3.28
Dibrisiant systemau newydd £0.07 £0.06
Cyfathrebu*** £0.58 £0.62
Postio £0.53 £0.40
Gweinyddu a rheoli cytundebau £0.08 £0.12
Moderneiddio Ffi’r Drwydded £0.14  
Cyfanswm £3.18 £4.49

* Casglodd Trwyddedu Teledu tua £3.8 biliwn mewn refeniw yn 2016/17, sef cynnydd o £44 miliwn ar y flwyddyn flaenorol. Roedd y costau casglu tua £82 miliwn (£82.2m) gan gynnwys addasiadau cyfrifo oedd â’r effaith o ostwng £19.8 miliwn ar y costau casglu a adroddwyd. Mae hyn dan 3c am bob £1 a gasglwyd.

** Mae costau casglu yn cynnwys canolfannau galwadau, gweithlu maes, canfyddiad a gwasanaethau dros y cownter (net ad-daliadau parthed dros 75 oed).

*** Cyfathrebu gan gynnwys llythyrau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth.

Nid oes dadansoddiad pellach o’r gwasanaethau penodol yn y contractau casglu ar gael gan fod y strwythur ffïoedd ar gyfer ein prif gontractwr Capita yn seiliedig ar refeniw a gesglir ac yn cwmpasu pob agwedd o’r ddarpariaeth gwasanaeth ar draws canolfannau galwadau a’r gweithrediadau maes.

Mae’r gost fesul trwydded yn adlewyrchu cost gyfartalog, fesul trwydded, yn ddibynnol ar y lefel o orfodaeth angenrheidiol.

Ni roddir y dirwyon a gesglir ar gyfer osgoi talu ffi’r drwydded i’r BBC na Thrwyddedu Teledu – mae hyn yn fater i’r llysoedd.

Costau casglu Trwyddedu Teledu 2008-2015
  2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
  £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau
Costau
casglu**
71.7 70.7 71.6 70.1 83.0 74.5 95.0 75.3 92.7 74.5 93.8 74.3 88.4 73.7
Dibrisiant
systemau
newydd
2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 2.5 2.0 2.5 2.01 2.2 1.7 1.1 0.9
Cyfathrebu*** 14.1 13.9 15.5 15.2 14.0 12.6 13.9 11.0 16.6 13.34 18.0 14.3 22.3 18.6
Postio 10.8 10.7 10.8 10.6 12.2 11.0 9.5 7.5 8.7 6.99 8.4 6.7 7.1 5.9
Gweinyddu
a rheoli
cytundebau
2.6 2.6 2.2 2.2 0.1 0.1 5.2 4.1 3.9 3.14 3.8 3.0 1.0 0.8
Cyfanswm £101.4 £102.2 £111.4 £126.1 £124.4 £126.2 £119.9
Refeniw
ffioedd
trwyddedu
3,735 3,722 3,705.7 3,697.8 3,678.6 3,578.8 3,493.8
Costau fel %
o refeniw
2.7% 2.7% 3.0% 3.4% 3.4% 3.5% 3.4%
Trwyddedau
mewn grym
(ac eithrio
ARC)
25.508 25.419 25.338 25.226 25.103 24.964 24.872

Yn ôl Trwydded Deledu 2008-2015:

  2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Cost fesul trwydded £3.98 £4.02 £4.40 £5.00 £4.95 £5.06 £4.92
Cost fesul trwydded fel % o’r ffi drwyddedu* 2.7% 2.8% 3.0% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%
Costau casglu** £2.81 £2.82 £3.28 £3.77 £3.69 £3.76 £3.55
Dibrisiant systemau newydd £0.09 £0.08 £0.08 £0.10 £0.10 £0.09 £0.04
Cyfathrebu*** £0.55 £0.61 £0.55 £0.55 £0.66 £0.72 £0.90
Postio £0.42 £0.42 £0.48 £0.38 £0.35 £0.34 £0.29
Gweinyddu a rheoli cytundebau £0.10 £0.09 £0.00 £0.21 £0.15 £0.15 £0.04
Cyfanswm £3.98 £4.02 £4.40 £5.00 £4.95 £5.06 £4.82
Pa gyfran o incwm y ffi drwyddedu a warir ar gostau casglu?

Mae costau casglu wedi lleihau o £114.6m yn 2015/16 i £88.2m yn 2016/17. Mae hyn yn cynrychioli 2.2% o gyfanswm refeniw'r ffi’r drwydded a gesglir (bron i £3.8 biliwn) yn 2016/17. Fel y gwelir yn y siart Costau Casglu Trwyddedu Teledu uchod, mae costau casglu yn cwmpasu canolfannau galwadau, gweithlu maes, datgeliad a gwasanaethau dros y cownter, cyfathrebu yn cynnwys nodiadau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth, postio a gweinyddu a rheoli contractau.

Faint ydych chi’n ei gasglu mewn ffioedd trwyddedu o leoliad [X]?

Nid yw ffigurau am refeniw ffi trwyddedu yn ôl ardal ar gael, gan nad yw’n angenrheidiol creu’r math hwn o wybodaeth i ddiben cyhoeddi trwyddedau, a chasglu a gorfodi ffi drwyddedu. Gweler yr adran Ynglŷn â Thrwyddedu Teledu am wybodaeth ar refeniw'r ffi drwyddedu.

Faint o refeniw ffioedd Trwyddedu Teledu a gesglir gan ardaloedd megis yr Alban, Cymru, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Ynys Manaw, Jersey, a Guernsey?

Nid yw’r BBC yn coladu gwybodaeth am refeniw'r ffi drwyddedu yn ôl lleoliad. I ddibenion gweinyddu’r system trwyddedu teledu, nid yw refeniw ffioedd trwyddedu wedi ei ffurfweddu yn ôl lleoliad daearyddol, gan nad oes gan y BBC reswm dros wneud hyn. Rhoddir cyfanswm refeniw'r ffi drwyddedu a gasglwyd o 2007/08 i 2016/17 yn y siart Costau Casglu Ffioedd Trwyddedu uchod.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC. Mae’r Adroddiad Blynyddol diweddaraf (2016/17) ar gael ar wefan y BBC ar - www.bbc.co.uk/annualreport.

Faint mae Trwyddedu Teledu yn ei wario ar hysbysebu? Faint sy’n cael ei wario ar ymgyrchoedd penodol e.e. hysbysebion ar lein?

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 (y ffigurau diweddaraf sydd ar gael) fe wariwyd £14.9m ar gyfathrebu, gan gynnwys nodiadau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth. Mae siart Costau Casglu Trwyddedau Teledu, ar frig y dudalen hon, yn cynnwys dadansoddiad o brif gostau Trwyddedu Teledu yn ystod y saith blynedd ariannol ddiwethaf.

Mae costau hysbysebu penodol (yn cynnwys cost cynhyrchu ac amser darlledu hysbysluniau) wedi eu heithrio o ddatgeliad dan adran 43(2) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Sylwer: Nid yw’r BBC yn hysbysebu'r angen i gael trwydded; y ffyrdd i dalu am drwydded a chanlyniadau peidio â thalu ar gyfryngau masnachol. Dangosir hysbysluniau teledu ar sianelau'r BBC. Cyfeirir at gyfathrebiadau a ddangosir ar sianelau’r BBC fel ‘hysbyslun’ gan nad yw’r BBC, fel darlledwr gwasanaethau cyhoeddus, yn casglu refeniw trwy hysbysebu.

Beth oedd cyllideb Trwyddedu Teledu ar gyfer 2016/17? Sut mae hyn yn cymharu â gwariant dros y deng mlynedd diwethaf?

Dangosir costau a glustnodwyd a chostau gwirioneddol Trwyddedu Teledu ar gyfer y deng mlynedd ariannol diwethaf yn y siart hwn:

  2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Cyllidebwyd (£ miliwn) 98.5 101.3 105.8 106.6 123.9 126.5 124.8
Gwir (£ miliwn) 82.2 114.6 101.4 102.1 111.4 126.1 124.4
  2009/10 2008/09 2007/08
Cyllidebwyd (£ miliwn) 130.4 128.6 134.1
Gwir (£ miliwn) 126.2 119.9 121.6
A delir costau a phensiynau staff a gyflogir gan asiantau Trwyddedu Teledu o’r ffi Trwyddedau Teledu?

Mae ‘Trwyddedu Teledu’ yn nod masnach i’r BBC ac mae’n cael ei ddefnyddio dan drwydded gan gwmnïau sydd wedi eu contractio gan y BBC i weinyddu casglu ffioedd trwydded teledu a gorfodi’r system trwyddedu teledu.

Nid yw’r BBC yn cadw’r wybodaeth a geisiwyd yma. Mae’n fater i bob asiant bennu sut mae’n dewis gwario’r arian a dderbynia fel tâl gan y BBC. Ni chedwir unrhyw wybodaeth a gedwir gan gontractwr yn hyn o beth ganddynt ar ran y BBC, ac felly mae wedi ei heithrio rhag datgeliad dan adran 3(2) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Pwy sy’n archwilio Trwyddedu Teledu?

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (NAO). Maent yn adolygu cyfriflenni gan gontractwyr Trwyddedu Teledu fel rhan o archwiliadau annibynnol y BBC.