Trwydded Deledu dros 75

Dyma’r holl wybodaeth angenrheidiol i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud hyn pan ydych yn 74 mlwydd oed, oherwydd fe fydd yn gwneud pethau’n symlach o lawer i gael eich Trwydded Deledu dros 75 pan ydych yn 75.

Mae arnoch angen Trwydded Deledu, gan gynnwys Trwydded Deledu dros 75 am ddim, i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu lawrlwytho neu wylio unrhyw rai o raglenni'r BBC ar iPlayer – yn fyw, wrth ddal i fyny neu ar alw. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais a darparwr rydych yn eu defnyddio.

Eisoes yn 75 mlwydd oed? Gwnewch gais am Drwydded Deledu dros 75.

Beth yw Trwydded Deledu dros 75

Ar ôl eich pen-blwydd yn 75, gallwch gael Trwydded Deledu am ddim. Mae hi’n eich trwyddedu chi yn ogystal ag unrhyw un rydych yn byw gyda nhw.

Cofiwch na fyddwch yn cael Trwydded Deledu dros 75 yn awtomatig ar eich pen-blwydd yn 75. Rhaid i chi wneud cais am un.

Os ydych ar fin troi’n 75, peidiwch â chanslo eich Debyd Uniongyrchol nac unrhyw daliad arall am eich Trwydded Deledu. Unwaith y byddwn wedi anfon cadarnhad o’ch Trwydded Deledu dros 75 atoch, fe wnawn ni ganslo eich Debyd Uniongyrchol i chi.

Os byddwn yn canslo eich Debyd Uniongyrchol ar ôl eich pen-blwydd yn 75 – a’ch bod yn gordalu – fe wnawn ni roi ad-daliad i chi am y gwahaniaeth.

Eich canllaw i gais dros 75 ar ffurf PDF (516 Kb yn agor mewn ffenestr newydd)


Gwneud cais am Drwydded Deledu dros 75 pan ydych yn 74

Fe fydd yn hwyluso pethau os byddwch yn gwneud cais am Drwydded Deledu dros 75 ar ôl eich pen-blwydd yn 74.

Fel rhywun sy’n 74 mlwydd oed, gallwch gael Trwydded Deledu tymor byr i’ch trwyddedu hyd at eich pen-blwydd yn 75. Mae hyn yn gadael i chi dalu’n unig am y misoedd sydd gennych ar ôl hyd nes byddwch yn 75.

Dyma sut mae’n gweithio

 • Mae eich Trwydded Deledu bresennol yn debygol o ddod i ben rywbryd ar ôl eich pen-blwydd yn 74.
 • Felly, pan ddaw eich trwydded bresennol i ben, fe fydd llai na 12 mis tan eich pen-blwydd yn 75.
 • Mae hynny’n golygu nad oes arnoch angen Trwydded Deledu am 12 mis arall.
 • Felly, mae arnoch angen trwydded tymor byr i’ch trwyddedu hyd at eich pen-blwydd yn 75. O hynny ymlaen, fe fydd gennych Drwydded Deledu dros 75 am ddim.

Os gwnaethoch chi dalu am eich Trwydded Deledu bresennol gydag un taliad blynyddol, fe ddylech wneud cais am eich Trwydded Deledu dros 75 am ddim yn ystod y mis y daw eich trwydded bresennol i ben.

Os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, efallai y bydd amodau gwahanol yn gymwys (yn Saesneg).

Peidiwch â chanslo eich Debyd Uniongyrchol nac unrhyw daliadau eraill rydych yn eu gwneud am eich Trwydded Deledu.

Unwaith y byddwn wedi anfon cadarnhad o’ch Trwydded Deledu dros 75 atoch, fe wnawn ni ganslo eich Debyd Uniongyrchol (os mai dyna’r ffordd rydych yn talu) a chau eich cynllun talu.

Yr hyn sydd ei angen arnoch i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim

Dylech gael y manylion canlynol wrth law:

 • Eich dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw a chyfeiriad gan gynnwys côd post
 • Rhif y Drwydded Deledu bresennol

Lle i ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol (yn Saesneg)

Lle i ddod o hyd i rif eich Trwydded Deledu (yn Saesneg)

Eich canllaw i gais dros 75 ar ffurf PDF (516 Kb yn agor mewn ffenestr newydd)


Pwy all wneud cais

Gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim:

 • os mai chi yw deiliad y drwydded ar hyn o bryd,
 • os ydych eisiau trosglwyddo’r drwydded i’ch enw chi,
 • os ydych eisiau gwneud cais ar ran cyfaill neu berthynas

Os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, efallai y bydd amodau gwahanol yn gymwys (yn Saesneg).


Symud eich trwydded i gyfeiriad newydd. (yn Saesneg).

Rhagor o wybodaeth

Beth sy’n digwydd nesaf

Dylech ganiatáu 28 diwrnod i ni brosesu eich cais. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi os bydd arnom angen mwy o wybodaeth. Yn ystod yr amser yma, byddwn yn:

 • Gweld a ydych yn gymwys.
 • Cyfrifo cost is eich trwydded.
 • Anfon llythyr atoch yn gofyn am daliad.

Byddwn yn anfon cynllun talu diwygiedig atoch gyda manylion y taliadau sy’n weddill y bydd raid i chi eu gwneud hyd at eich pen-blwydd yn 75. Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol byddwn yn casglu’r rhain o’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.

Yna, ar ôl i chi gyrraedd 75

 • Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol fe wnawn ni ei ganslo i chi
 •  
 • Os ydych yn gwsmer cerdyn talu neu gerdyn cynilo fe wnawn ni gau eich cyfrif
 •  
 • Fe wnawn ni ad-dalu unrhyw arian sy’n ddyledus i chi.
 •  

Peidiwch â newid na chanslo eich ffordd bresennol o dalu. Bydd angen i chi dalu am eich Trwydded Deledu o hyd tan eich pen-blwydd yn 75.

Angen trwydded newydd?

Os hoffech dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd, ffoniwch 0300 790 6042*. I dalu gyda siec neu arian parod, llenwch y ffurflen gais ar lein.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi dalu

Fe fyddwch wedi’ch trwyddedu hyd at eich pen-blwydd yn 75. Fe fyddwch yn cael derbynneb, sy’n dangos eich bod wedi’ch trwyddedu. Gallwch ei argraffu a’i gadw ar gyfer eich cofnodion, os ydych yn dymuno.

Yn agos at eich pen-blwydd yn 75:

 • Fe gewch chi Drwydded Deledu dros 75 am ddim.
 • Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, fe wnawn ni ganslo eich taliadau i chi. Os bydd oedi a’ch bod yn gordalu, peidiwch â phoeni – fe gewch chi ad-daliad.
Sut i gysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am eich Trwydded Deledu dros 75 am ddim, ffoniwch 0300 790 6042*. Fe wnawn ni roi gwybod beth sydd angen i chi ei wneud, a gallwch dalu dros y ffôn gyda cherdyn debyd neu gredyd, os ydych yn dymuno.

Cyn ein ffonio, dylech gael y manylion canlynol wrth law:

 • Eich dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw a chyfeiriad gan gynnwys côd post
 • Rhif y Drwydded Deledu bresennol

Lle i ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol (yn Saesneg)

Lle i ddod o hyd i rif eich Trwydded Deledu (yn Saesneg)

Gwneud cais am Drwydded Deledu dros 75 pan ydych yn 75

Fyddwch chi ddim yn cael Trwydded Deledu dros 75 am ddim yn awtomatig pan fyddwch yn 75 – rhaid i chi wneud cais am un.

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, fe wnawn ni ei ganslo i chi unwaith y byddwn wedi prosesu eich cais. Os bydd oedi a’ch bod yn gordalu, peidiwch â phoeni – fe gewch chi ad-daliad.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith y bydd gennych Drwydded Deledu dros 75 am ddim, fydd dim rhaid i chi ei hadnewyddu bob blwyddyn.

Os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, efallai y bydd amodau gwahanol yn gymwys (yn Saesneg).

Yr hyn sydd ei angen arnoch i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim

Dylech gael y manylion canlynol wrth law:

 • Eich dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw a chyfeiriad gan gynnwys côd post
 • Rhif y Drwydded Deledu bresennol

Lle i ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol (yn Saesneg)

Lle i ddod o hyd i rif eich Trwydded Deledu (yn Saesneg)


Pwy all wneud cais

Gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim:

 • os mai chi yw deiliad y drwydded ar hyn o bryd,
 • os ydych eisiau trosglwyddo’r drwydded i’ch enw chi,
 • os ydych eisiau gwneud cais ar ran cyfaill neu berthynas.

Os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, efallai y bydd amodau gwahanol yn gymwys (yn Saesneg).

Symud eich trwydded i gyfeiriad newydd (yn Saesneg).

Rhagor o wybodaeth

Beth sy’n digwydd nesaf

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am Drwydded Deledu dros 75, dylech ganiatáu 28 diwrnod i’ch cais gael ei brosesu. Yn ystod yr amser yma, byddwn yn gweld a ydych yn gymwys. Gallwn gysylltu â chi os bydd arnom angen mwy o wybodaeth.

Cymorth a sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am eich Trwydded Deledu dros 75 am ddim, ffoniwch 0300 790 6042*.

Cyn ein ffonio, dylech gael y manylion canlynol wrth law:

 • Eich dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol. Lle i ddod o hyd iddo
 • Enw a chyfeiriad gan gynnwys côd post
 • Rhif y Drwydded Deledu bresennol.

Lle i ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol (yn Saesneg)

Lle i ddod o hyd i rif eich Trwydded Deledu (yn Saesneg)

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.