dcsimg

Gweld a allwch gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim

View in English

Mae naw o bob 10 o gwsmeriaid dros 75 bellach wedi gwneud trefniadau ar gyfer eu Trwydded Deledu. Rydym am helpu pobl hŷn i gael eu trwyddedu’n gywir. Felly rydyn ni’n ysgrifennu at y rhai nad ydyn ni eto wedi clywed ganddyn nhw i roi gwybod iddyn nhw ein bod ni yma i’w helpu a’u hannog i gysylltu â’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmer arbenigol.

Ym mis Awst 2020, fe wnaeth y BBC gyflwyno cynllun newydd sy’n cynnig Trwydded Deledu am ddim i rai cartrefi dros 75. Gallwch gael trwydded am ddim os:

  • Ydych chi, fel deiliad y drwydded, yn 75 mlwydd oed neu drosodd
    AC
  • eich bod chi, neu eich partner sy’n byw yn yr un cyfeiriad, yn derbyn Credyd Pensiwn.

Ddim yn derbyn Credyd Pensiwn? Talwch am eich Trwydded Deledu

Yn talu am drwydded ar hyn o bryd?

Fe ddylech barhau i wneud eich taliadau yn ôl yr arfer i barhau wedi’ch trwyddedu. Gallwch hefyd adnewyddu eich trwydded nawr os oes angen gwneud hynny.


Roedd gennych Drwydded Deledu am ddim o’r blaen?

Os oedd gennych Drwydded Deledu dros 75 am ddim o’r blaen cyn i’r cynllun newydd gael ei gyflwyno, mewngofnodwch i drefnu trwydded newydd.


Ddim wedi’ch trwyddedu?

Os nad oedd gennych Drwydded Deledu dros 75 am ddim o’r blaen ac nad ydych yn talu am un ar hyn o bryd, fe ddylech brynu trwydded nawr.


Yn derbyn Credyd Pensiwn? Gallwch gael Trwydded Deledu am ddim

Mae Trwyddedau Teledu dros 75 am ddim ar gael yn unig i gartrefi sy’n derbyn Credyd Pensiwn.

Os ydych yn 74 neu drosodd a’ch bod chi neu eich partner yn yr un cyfeiriad yn derbyn Credyd Pensiwn, mewngofnodwch i wneud cais am drwydded am ddim.

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys i gael trwydded am ddim ond nad oes gennych Drwydded Deledu ar hyn o bryd, ffoniwch 0300 790 6117 a chael gair ag un o’n cynghorwyr i ofyn am ffurflen gais. (Mae ein llinellau ar agor rhwng 8.30am a 6.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.)

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais gall gymryd ychydig wythnosau i’w brosesu. Os bydd unrhyw broblemau byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Gallwn eich ffonio hefyd os ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni.


Angen gwneud cais am Gredyd Pensiwn?

Os nad ydych yn cael Credyd Pensiwn ond rydych yn meddwl y gallech fod yn gymwys, gallwch gael gwybod mwy yn www.gov.uk/credyd-pensiwn. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiannell Credyd Pensiwn ar lein a fydd yn rhoi syniad o faint allech chi ei gael.

Yna gallwch hawlio Credyd Pensiwn ar lein neu drwy ffonio 0800 99 1234 (oriau agor 8.00am – 6.00pm).


Ad-daliadau

Os buoch yn talu am drwydded pan oeddech yn gymwys i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim, fe allech fod yn gymwys i gael ad-daliad. Byddwn yn prosesu hyn fel rhan o’ch cais.


Gwneud cais am Drwydded Teledu dros 75 am ddim cyn i chi gyrraedd 75

Os ydych eisoes yn derbyn Credyd Pensiwn, gallwch wneud cais am eich Trwydded Deledu dros 75 am ddim pan fyddwch yn 74 mlwydd oed. Byddwn yn diweddaru eich taliadau i’ch trwyddedu tan eich pen-blwydd yn 75, pan fyddwch wedi’ch trwyddedu gan eich trwydded am ddim. Byddwn yn ysgrifennu i gadarnhau hyn.

Mewngofnodwch i wneud cais am drwydded am ddim.

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys i gael trwydded am ddim ond nad oes gennych Drwydded Deledu ar hyn o bryd, ffoniwch 0300 790 6117 a chael gair ag un o’n cynghorwyr i ofyn am ffurflen gais. (Mae ein llinellau ar agor rhwng 8.30am a 6.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.)


A yw eich amgylchiadau wedi newid?

Os yw deiliad y drwydded wedi marw

Cysylltwch â ni (yn Saesneg) i roi gwybod i bwy y dylem drosglwyddo’r drwydded. Os oeddech yn byw yn yr un cyfeiriad, fe fyddwch wedi’ch trwyddedu nes bydd y drwydded bresennol yn dod i ben.

Os ydych yn gymwys, yna gallwch wneud cais am drwydded am ddim newydd. Os ddim, bydd angen i chi brynu trwydded newydd pan ddaw’r un bresennol i ben.


Os ydych wedi symud tŷ neu wedi symud i gartref gofal preswyl

Gallwch symud eich trwydded i’ch cyfeiriad newydd trwy ddiweddaru eich manylion ar lein.

Os ydych yn 75 neu drosodd ac yn byw mewn cartref gofal preswyl, fe allech gael eich trwyddedu gan Drwydded Deledu ARC (Llety ar gyfer Gofal Preswyl) a fydd dim raid i chi dalu am drwydded hyd yn oed os nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn. Mae’n bosib hefyd y cewch chi drwydded am ddim os ydych yn byw yn rhywle a oedd yn arfer bod â thrwydded ARC. Dylech siarad â gweinyddwr eich cartref gofal.


Unrhyw gwestiynau eraill?

Beth yw Credyd Pensiwn?

Mae Pensiwn Credyd yn fudd-dal ar sail incwm sydd mewn 2 ran – Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.

Mae Credyd Gwarant yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw dan rhyw lefel. Fe allech fod yn gymwys o hyd os oes gennych gynilion, pensiwn neu eich cartref eich hun.

Mae Credyd Cynilion yn daliad ychwanegol ar gyfer pobl sydd wedi cynilo rhywfaint o arian tuag at eu hymddeoliad, er enghraifft pensiwn.

Gallwch gael gwybod mwy yn gov.uk/credyd-pensiwn.

Sut byddwn i’n gwybod a ydw i’n derbyn Credyd Pensiwn yn barod?

Gallwch edrych ar eich cyfriflen banc neu gymdeithas adeiladu lle mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn talu eich budd-dal. Fe ddylech weld eitem gyda’ch Rhif Yswiriant Gwladol ac yna’r llythrennau “PC”.

Hefyd, bydd y DWP wedi anfon llythyr hawliad atoch sy’n dangos cyfradd newydd y Credyd Pensiwn sy’n daladwy.

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth arall, edrychwch ar y ffyrdd o gysylltu â ni (yn Saesneg).


 

Help us improve TV Licensing

Is this page useful?
Icon: helpful (Thumbs up)
Icon: helpful (thumbs up)
Icon: not helpful (Thumbs down)
Icon: not helpful (Thumbs down)
Yes
No

 

Your feedback is valuable to us. Please don’t include personal or financial
information like your National Insurance number or credit card details.

 

Thank you !