dcsimg

Ffyrdd o dalu am Drwydded Deledu

View in English

O 1 Ebrill 2021, mae Trwydded Deledu safonol yn £159 ac rydym yn cynnig dewis o ddulliau talu sy’n addas i chi. Gdalu am eich Trwydded Deledu ar lein yn llawn, neu rannu'r taliadau gydag amryw o ddewisiadau Debyd Uniongyrchol neu gerdyn talu Trwyddedu Teledu.

Gallech dalu llai am eich trwydded os ydych dros 75, yn ddall, neu’n byw mewn cartref gofal (yn Saesneg).

Sut hoffech chi dalu?

Gwneud un taliad bob 12 mis

Blynyddol | £159

Gwnewch eich taliad am Drwydded Deledu ar lein heddiw gyda Debyd Uniongyrchol blynyddol. Bydd eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn.

Gwnewch un taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd. Gallwch hefyd dalu â siec, archeb bost neu BACS, neu drwy fynd â cherdyn debyd neu arian parod i unrhyw PayPoint.

Talu am eich Trwydded Deledu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Misol | o £13.25

Talwch am eich trwydded gyntaf drwy Ddebyd Uniongyrchol mewn chwe mis, am tua £26.50 y mis. Yna talwch am y drwydded nesaf gyda rhandaliadau misol o tua £13.25.

Chwarterol | o £41

Gwnewch bedwar taliad Debyd Uniongyrchol drwy gydol y flwyddyn. Os ydych yn talu fel hyn, bydd pob taliad yn cynnwys tâl o £1.25.

Dewiswch ein cerdyn talu Trwyddedu Teledu i gael mwy o hyblygrwydd

Bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis | o £6

Chwilio am gynlluniau arian Trwyddedu Teledu? Mae ein cerdyn talu (yn Saesneg) yn rhoi hyblygrwydd i chi dalu am eich trwydded bob wythnos a phob pythefnos, neu bob mis. Unwaith y bydd hyn wedi’i drefnu gallwch dalu ar lein, ar eich ffôn symudol trwy ap TVL Pay, gyda galwad ffôn, trwy neges testun neu’n bersonol mewn unrhyw safle PayPoint.


Eisiau prynu Trwydded Deledu du a gwyn, neu uwchraddio i liw?

O 1 Ebrill 2021, mae Trwydded Deledu du a gwyn yn £53.50. Mae'n eich trwyddedu i wylio unrhyw deledu byw a ffrydio rhaglenni'r BBC ar BBC iPlayer gan ddefnyddio teledu neu fonitor du a gwyn. Ond, os byddwch yn lawrlwytho rhaglenni'r BBC ar BBC iPlayer neu'n recordio unrhyw deledu byw, rhaid i chi gael Trwydded Deledu lliw

I gael gwybod sut i dalu am drwydded du a gwyn (yn Saesneg)

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol gallwch uwchraddio i drwydded lliw unrhyw bryd trwy ein ffonio ar 0300 790 6042*. Gallwch dalu bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn.

Os ydych eisiau talu gyda cherdyn debyd neu gredyd a bod mwy nag un mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, ffoniwch ni ar 0300 790 6042*.

Gallwch brynu eich trwydded lliw newydd ar lein gyda cherdyn debyd neu gredyd, os oes gennych lai na mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, neu os yw eich trwydded du a gwyn wedi dod i ben. Cofiwch fod â manylion eich cerdyn wrth law.

Os ydych eisiau talu am eich trwydded lliw newydd â siec neu mewn PayPoint, ffoniwch ni ar 0300 790 6042* i gael mwy o wybodaeth.

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.


Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle mae’r holl atebion i’w cael mewn un lle.