dcsimg

Ffyrdd o dalu am Drwydded Deledu

View in English

Mae Trwydded Deledu safonol yn costio £157.50 ac rydym yn cynnig dewis o ddulliau talu sy’n addas i chi. Gallwch dalu’r cyfan ar unwaith, neu rannu'r gost gydag amryw o ddewisiadau Debyd Uniongyrchol neu gerdyn talu Trwyddedu Teledu.

Gallech dalu llai am eich trwydded. Gweld a allech chi gael gostyngiad (yn Saesneg).

Yn gwsmer dros 75? Os oedd gennych Drwydded Deledu am ddim hyd at 31 Gorffennaf 2020, a wnewch chi fewngofnodi i drefnu eich trwydded newydd nawr.


Sut hoffech chi dalu?

Gwneud un taliad bob 12 mis

Blynyddol | £157.50

Gyda Debyd Uniongyrchol blynyddol, bydd eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn.

Gwnewch un taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd. Gallwch hefyd dalu â siec, archeb bost neu BACS, neu drwy fynd â cherdyn debyd neu arian parod i unrhyw PayPoint.

Rhannu’r gost gyda Debyd Uniongyrchol

Misol | o £13.13

Talwch am eich trwydded gyntaf drwy Ddebyd Uniongyrchol mewn chwe mis, am tua £26.25 y mis. Yna talwch am y drwydded nesaf gyda rhandaliadau misol o tua £13.12.

Chwarterol | o £40.62

Gwnewch bedwar taliad Debyd Uniongyrchol drwy gydol y flwyddyn. Os ydych yn talu fel hyn, bydd pob taliad yn cynnwys tâl o £1.25.

Dewiswch ein cerdyn talu i gael mwy o hyblygrwydd

Bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis | o £6

Mae ein cerdyn talu (yn Saesneg) yn rhoi hyblygrwydd i chi dalu am eich trwydded bob wythnos a phob pythefnos, neu bob mis. Unwaith y bydd hyn wedi’i drefnu gallwch dalu ar lein, mewn unrhyw PayPoint, dros y ffôn neu drwy neges destun.


Eisiau prynu Trwydded Deledu du a gwyn, neu uwchraddio i liw?

Mae Trwydded Deledu du a gwyn yn costio £53. Mae'n eich trwyddedu i wylio unrhyw deledu byw a ffrydio rhaglenni'r BBC ar iPlayer gan ddefnyddio teledu neu fonitor du a gwyn. Ond, os byddwch yn lawrlwytho rhaglenni'r BBC ar iPlayer neu'n recordio unrhyw deledu byw, rhaid i chi gael Trwydded Deledu lliw

I gael gwybod sut i dalu am drwydded du a gwyn (yn Saesneg)

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol gallwch uwchraddio i drwydded lliw unrhyw bryd trwy ein ffonio ar 0300 790 6042*. Gallwch dalu bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn.

Os ydych eisiau talu gyda cherdyn debyd neu gredyd a bod mwy nag un mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, ffoniwch ni ar 0300 790 6042*.

Gallwch brynu eich trwydded lliw newydd ar lein gyda cherdyn debyd neu gredyd, os oes gennych lai na mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, neu os yw eich trwydded du a gwyn wedi dod i ben. Cofiwch fod â manylion eich cerdyn wrth law.

Os ydych eisiau talu am eich trwydded lliw newydd â siec neu mewn PayPoint, ffoniwch ni ar 0300 790 6042* i gael mwy o wybodaeth.

*Nid yw galwadau i rifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02. Bydd yr alwad yn costio’r un faint o ffôn symudol neu linell dir. Os oes gennych funudau galw wedi’u cynnwys ym mhecyn eich ffôn symudol, bydd galwadau i’r rhif yma’n cael eu cynnwys.


Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle gallwch ddod o hyd i'r holl atebion mewn un lle.