dcsimg

Debyd Uniongyrchol

View in English

Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o dalu. I filiynau o gwsmeriaid, dyma’r ffordd fwyaf cyfleus o dalu, gan fod eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn.


Talu bob mis

Trwyddedau lliw

Fel arfer byddwch yn talu am eich trwydded gyntaf dros chwe mis, am tua £26.50 y mis. Os bydd raid i ni rannu’r gost dros lai na chwe mis, gall pob taliad fod yn uwch. Ar ôl hyn, byddwch yn talu am eich trwydded nesaf gyda 12 rhandaliad misol o tua £13.25 – chwe thaliad cyn i’ch trwydded gael ei hadnewyddu, a chwech ar ôl hynny.

Talu bob chwarter

Trwyddedau lliw

Byddwch yn talu rhandaliadau o tua £41 bob tri mis.

Yn wahanol i ffyrdd eraill o dalu, gyda thaliadau bob chwarter, fyddwch chi ddim yn talu am unrhyw ran o’ch trwydded ymlaen llaw. O ganlyniad, mae pob taliad chwarterol yn cynnwys tâl o £1.25.

Talu bob blwyddyn

Trwyddedau lliw a du a gwyn

Byddwch yn gwneud un taliad o £159 bob 12 mis am drwydded lliw, neu £53.50 am drwydded du a gwyn.

Fyddwn ni ddim yn gallu rhoi gwybod yr union ddyddiadau talu a’r symiau hyd nes y byddwch wedi dechrau trefnu eich Debyd Uniongyrchol.

Debyd Uniongyrchol wedi’i drefnu’n barod? Mewngofnodwch i weld eich trwydded a manylion eich cynllun talu (yn Saesneg), neu gwnewch daliad rydych wedi’i fethu.

Mwy am Ddebyd Uniongyrchol

Sut i drefnu Debyd Uniongyrchol

Ar eich cyfer chi

Bydd arnoch angen manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Gallwch wneud eich taliad cyntaf gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, neu gallwn ei ychwanegu at eich taliadau Debyd Uniongyrchol.

Os ydych yn talu am eich trwydded gyda cherdyn talu neu gynilo Trwyddedu Teledu ac eisiau newid i Ddebyd Uniongyrchol, dysgwch sut i newid eich ffordd o dalu (yn Saesneg). Bydd arnoch angen rhif eich Trwydded Deledu bresennol wrth law.

Ar gyfer rhywun arall

Gallwch hefyd dalu am Drwydded Deledu rhywun arall (yn Saesneg). Bydd arnoch angen manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu eich hun, ac enw a chyfeiriad y sawl rydych yn talu ar ei ran. Cofiwch fod â cherdyn debyd neu gredyd wrth law ar gyfer y taliad cyntaf. Gallwch wneud y taliad cyntaf gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, neu gallwn ei ychwanegu at eich taliadau Debyd Uniongyrchol.

Ar gyfer busnes

Bydd arnoch angen manylion cyfrif banc eich busnes, yn ogystal â’r cyfeiriad sydd angen ei drwyddedu. Os mai un person sy’n llofnodi ar eich cyfrif busnes, gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol ar lein. Yn syml iawn, dewiswch Ddebyd Uniongyrchol fel ffordd o dalu unwaith y byddwch wedi llenwi manylion eich trwydded. Os oes angen mwy nag un yn llofnod ar y cyfrif, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post. Lawrlwythwch ffurflen PDF ar waelod y dudalen yma.

Newid eich Debyd Uniongyrchol

Os oes gennych Ddebyd Uniongyrchol wedi’i drefnu’n barod, gallwch newid y manylion unrhyw bryd.

Sut i newid manylion y cyfrif neu’r dyddiad talu

Diweddarwch eich manylion (yn Saesneg) ar lein – dyma’r ffordd gyflymaf o newid y cyfrif banc neu’r dyddiad y bydd y taliad am y Drwydded Deledu yn cael ei gasglu o’ch cyfrif.

Sut i newid amlder y taliadau

I newid i wneud taliadau bob blwyddyn, bob mis neu bob chwarter, cysylltwch â ni (yn Saesneg).

I wneud unrhyw newidiadau i’ch Debyd Uniongyrchol, bydd arnoch angen rhif eich Trwydded Deledu, cyfenw, côd post, a’r manylion banc sydd gennym (côd didoli a rhif y cyfrif).

Ddim yn gwybod rhif eich trwydded? (yn Saesneg)

Ffurflenni cais a’r Warant Debyd Uniongyrchol

Ffurflenni Debyd Uniongyrchol

Os oes angen i chi bostio eich cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol atom yn hytrach na gwneud cais ar lein, dylech argraffu a chwblhau’r ffurflen isod a’i hanfon atom yn y post:

TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Cymraeg (PDF 41 Kb yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwarant Debyd Uniongyrchol

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, mae eich taliadau yn cael eu diogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol.

  • Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol.
  • Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Trwyddedu Teledu yn rhoi gwybod i chi ddeg diwrnod gwaith cyn i’r arian gael ei dynnu o’ch cyfrif, neu fel y cytunwyd yn wahanol. Os byddwch yn gwneud cais i Drwyddedu Teledu gasglu taliad, bydd y swm a’r dyddiad yn cael eu cadarnhau adeg gwneud y cais.
  • Os bydd Trwyddedu Teledu neu eich banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad gyda thaliad eich Debyd Uniongyrchol, bydd gennych hawl i gael ad-daliad llawn ar unwaith gan eich banc neu gymdeithas adeiladu am y swm a dalwyd.
  • Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl i’w dderbyn, rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Trwyddedu Teledu yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch roi gwybod i ninnau (yn Saesneg) hefyd.

Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle mae’r holl atebion i’w cael mewn un lle.