dcsimg

Debyd Uniongyrchol

View in English

Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o dalu. I filiynau o gwsmeriaid, dyma’r ffordd fwyaf cyfleus o dalu, gan fod eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn.


Trefnwch eich Debyd Uniongyrchol

Dewiswch pa mor aml hoffech chi dalu. Gwnewch yn siwr fod manylion eich cyfrif banc wrth law a dilynwch y camau syml.


Talwch bob mis - o £13.25

Fe wnawn ni rannu cost eich trwydded gyntaf dros chwe mis, am tua £26.50 y mis. O hynny ymlaen byddwch yn talu tua £13.25 y mis.


Talwch bob chwarter - o £41

Byddwn yn cymryd pedwar taliad trwy’r flwyddyn. Bydd pob taliad yn cynnwys tâl o £1.25.


Talwch bob blwyddyn - £159

Byddwch yn talu ffi lawn y drwydded yn awtomatig bob 12 mis.

Byddwn yn rhoi gwybod yr union ddyddiadau talu a’r symiau unwaith y byddwch wedi dechrau trefnu eich Debyd Uniongyrchol

Gallwch hefyd ddewis gwneud eich taliad cyntaf gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, ac yna talu’r gweddill trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mwy am Ddebyd Uniongyrchol

Ar gyfer rhywun arall

Gallwch hefyd dalu am Drwydded Deledu rhywun arall (yn Saesneg). Bydd arnoch angen manylion eich cyfrif banc eich hun, ac enw a chyfeiriad y sawl rydych yn talu ar ei ran.

Ar gyfer busnes

Bydd arnoch angen manylion cyfrif banc eich busnes, yn ogystal â’r cyfeiriad sydd angen ei drwyddedu. Os mai un person sy’n llofnodi ar eich cyfrif busnes, gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol ar lein. Os oes angen mwy nag un yn llofnod ar y cyfrif, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post. Lawrlwythwch ffurflen PDF ar waelod y dudalen yma.

Diweddaru eich Debyd Uniongyrchol

Os oes gennych Ddebyd Uniongyrchol wedi’i drefnu’n barod, gallwch ddiweddaru eich manylion (yn Saesneg) unrhyw bryd. Mae hyn yn cynnwys newid eich cyfrif banc neu’r dyddiad y bydd taliadau’n gadael eich cyfrif.

Newid amlder y taliadau

I newid i wneud taliadau bob blwyddyn, bob mis neu bob chwarter, cysylltwch â ni (yn Saesneg).

I wneud unrhyw newidiadau i’ch Debyd Uniongyrchol, bydd arnoch angen rhif eich Trwydded Deledu, cyfenw, côd post, a’r manylion banc sydd gennym (côd didoli a rhif y cyfrif).

Ddim yn gwybod rhif eich trwydded? (yn Saesneg)

Newid trwydded bresennol i Ddebyd Uniongyrchol

Os ydych yn talu am eich trwydded gyda cherdyn talu neu gerdyn cynilo Trwyddedu Teledu ar hyn o bryd ac eisiau newid i Ddebyd Uniongyrchol, dysgwch sut i newid eich ffordd o dalu (yn Saesneg).

Bydd arnoch angen rhif eich Trwydded Deledu bresennol wrth law.

Ffurflenni cais a’r Warant Debyd Uniongyrchol

Ffurflenni Debyd Uniongyrchol

Os oes angen i chi bostio eich cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol atom yn hytrach na gwneud cais ar lein, dylech argraffu a chwblhau’r ffurflen isod a’i hanfon atom yn y post:

TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Cymraeg (PDF 41 Kb yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwarant Debyd Uniongyrchol

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, mae eich taliadau yn cael eu diogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol.

  • Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol.
  • Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Trwyddedu Teledu yn rhoi gwybod i chi ddeg diwrnod gwaith cyn i’r arian gael ei dynnu o’ch cyfrif, neu fel y cytunwyd yn wahanol. Os byddwch yn gwneud cais i Drwyddedu Teledu gasglu taliad, bydd y swm a’r dyddiad yn cael eu cadarnhau adeg gwneud y cais.
  • Os bydd Trwyddedu Teledu neu eich banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad gyda thaliad eich Debyd Uniongyrchol, bydd gennych hawl i gael ad-daliad llawn ar unwaith gan eich banc neu gymdeithas adeiladu am y swm a dalwyd.
  • Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl i’w dderbyn, rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Trwyddedu Teledu yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch <roi gwybod i ninnau (yn Saesneg) hefyd.

Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle mae’r holl atebion i’w cael mewn un lle.