ਟੀਵੀ (TV) ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ BBC iPlayer ਉੱਤੇ ਕੈਚ ਅਪ (catch up) ਟੀਵੀ ਸਮੇਤ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ BBC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ (iPlayer ਉੱਪਰਲੇ ਸਮੇਤ) ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਰੰਗਦਾਰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ £145.50 ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਲਿੰਕਸ (ਕੜੀਆਂ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਜਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Language Helpline) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (United Kingdom), ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (Channel Islands) ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ (Isle of Man) ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਟੀਵੀ ਸੈਟ
 • ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ
 • ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪਾਕੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ
 • ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ
 • ਗੇਮਜ਼ ਕੰਸੋਲ
 • ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ (PVRs)
 • DVD, VHS ਅਤੇ ਬਲੂ-ਰੇਅ ਰਿਕਾਰਡਰ
 • ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤੇ (ਜਗ੍ਹਾ) ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। 0300 790 6044 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ TV Licensing, Darlington DL98 1TL ’ਤੇ ਲਿਖੋ।

ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਗੇਮਜ਼ ਕੰਸੋਲ, ਡਿਜਿਟਲ ਬਾਕਸ, DVD/VHS ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਤਿਆਂ (ਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰੰਗਦਾਰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ £145.50 ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਘਟੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ £1,000 ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ £500 ਹੈ ਗਿਉਰਨਸੇਅ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ £2,000 ਹੈ)। ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਕਓਰੇਟਰ ਫਿਸਕਲ (Procurator Fiscal) ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:

ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ

ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਛੁਟਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕੀਏ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ £1.25 ਦਾ ਖਰਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) (ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ £5.60 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) (ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ) ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 0300 555 0286* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ:

ਆਨਲਾਈਨ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਬਲਧ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ Maestro, Delta, Solo, Visa ਜਾਂ MasterCard – ਤੁਸੀਂ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint)

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਗਦ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) ਹਨ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਏਜੰਟਾਂ, ਆਫ-ਲਾਇਸੈਂਸਿਜ਼, ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ 0300 790 6137* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਸੇਵਾ ਹੈ)।

ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕ

ਤੁਸੀਂ TV Licensing, Darlington DL98 1TL ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ‘TV Licensing (ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ)’ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਚੈਕ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਘਟੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਇੱਥੇ 74 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ:

 • 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ।
 • 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0300 790 6044* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਾਂ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 50% ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ (ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ, tvlicensing.co.uk/blind ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਜਾਂ ਗਿਉਰਨਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ – ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ – 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਉਰਨਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਨਿਫਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 01481 732 579 ’ਤੇ ਗਿਉਰਨਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 01534 445 505 ’ਤੇ ਜਰਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਕ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 • ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਅਪੋਇੰਟ (PayPoint) ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ

ਜੇ ਸਟਾਫ, ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ– ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਪਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ £145.50 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਗਰੁੱਪ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਗਰੁੱਪ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਪਤੇ ਲਈ £145.50) ਨਾਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਮਾਂਇਡਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

BACS ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ TV Licensing Hotel & Company Group Licensing, Darlington DL98 1TL ਨੂੰ ‘TV Licensing’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਚੈੱਕ ਦਿਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0300 790 6165* ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ,
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੱਬ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜਾਏ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂ
 • ਮਹਿਮਾਨ-ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ।

ਹੋਟਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਰੇਡਿਓ, ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਲਸੰਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ prsformusic.com ਤੇ ਅਤੇ PPLUK.com ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਗੇਮਜ਼ ਕੰਸੋਲ, ਡਿਜਿਟਲ ਬਾਕਸ, DVD/VHS ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਚ-ਅੱਪ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾ) ਜਾਂ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ:

 • ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਹਨਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬਗੈਰ-ਟੂਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
 • ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਦੇਖ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ:

 • ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਇੰਗ-ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ BBC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ, ਆਮ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਇਟ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ DVD, VHS ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਬਾਕਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਰੰਗਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜਿਟਲ ਬਾਕਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (BBC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। tvlicensing.co.uk/privacypolicy ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ Data Protection Manager, TV Licensing, Darlington DL98 1TL ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* ਸਾਡੇ 0300 ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਲਈ 01 ਜਾਂ 02 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 9p ਤਕ ਖਰਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 8p ਤੋਂ 40p ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 0300 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।