Gwybodaeth am y Drwydded Deledu

Mae’r gyfraith yn newid. O 1 Medi 2016 bydd arnoch angen Trwydded Deledu i wylio neu lawrlwytho rhaglenni’r BBC ar alw, gan gynnwys teledu dal i fyny, ar BBC iPlayer. Darganfod mwy

Mae angen i chi gael Trwydded Deledu os ydych yn gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein, ar unrhyw ddyfais. Mae Trwydded Deledu safonol lliw yn costio £145.50 - gallwch dalu'n llawn neu ddewis rhannu’r gost. Mae’r dudalen yma hefyd yn sôn am y gwahanol ffyrdd y gallwch dalu, trwyddedau ar gyfer busnesau, ac a ydych yn gymwys i gael consesiwn.

Mae’r dolenni ar y dudalen yma’n mynd i dudalennau Saesneg. Petai’n well gennych siarad â ni, ffoniwch ein Llinell Gymraeg ar 0300 790 6042*


A oes arnoch angen Trwydded Deledu?

A oes arnoch angen Trwydded Deledu? Yn y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, mae angen i chi gael Trwydded Deledu os ydych yn gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu'n fyw ar wasanaeth teledu ar lein. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw raglen, mewn unrhyw iaith, sydd wedi’i derbyn o unrhyw le yn y byd.

Mae’n berthnasol hefyd ni waeth pa ddyfais rydych yn ei defnyddio i wylio neu recordio’r rhaglenni yma, gan gynnwys:

 • setiau teledu
 • gliniaduron a chyfrifiaduron bwrdd gwaith
 • tabledi a chyfrifiaduron poced
 • ffonau symudol
 • consolau gemau
 • lloeren, cebl a bocsys digidol, a Pheiriannau Recordio Fideo Personol (PVR)
 • peiriannau recordio DVD, VHS a Blu-ray
 • neu unrhyw offer derbyn teledu arall

Fel arfer bydd arnoch angen un Drwydded Deledu yn unig ar gyfer pob cyfeiriad, hyd yn oed os byddwch yn defnyddio llawer o ddyfeisiau. Mae gwahanol amodau yn gymwys ar gyfer cartrefi heb gytundeb cyd-denantiaeth a busnesau, ble gallai fod angen mwy nag un drwydded. Os oes gennych ail gartref, bydd arnoch angen trwydded ar wahân ar gyfer y cyfeiriad hwnnw. Cewch wybod mwy trwy ffonio 0300 790 6042.

Ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar?

Os ydych wedi symud tŷ, neu os yw’r manylion sydd gennym amdanoch yn anghywir neu wedi newid, rhowch fanylion eich cyfeiriad newydd i ni neu ysgrifennwch atom yn Trwyddedu Teledu, Darlington DL98 1TL.

Ddim yn gwylio teledu?

Os na fyddwch byth yn gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein – boed ar deledu, cyfrifiadur, tabled, ffôn symudol, consol gemau, bocs digidol, peiriant recordio DVD/VHS neu unrhyw ddyfais arall – does arnoch ddim angen Trwydded Deledu. Rhowch wybod i ni nad oes arnoch angen trwydded trwy gysylltu â Thîm y Gymraeg un ai:

 • Trwy ffonio 0300 790 6042 NEU
 • Trwy anfon e-bost atom, gan roi eich enw, cyfeiriad a rhif eich Trwydded Deledu, os oes gennych drwydded.

Os ydych yn fusnes, cofiwch ddweud hynny pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Gallwn drefnu ymweliad cyflym â’ch cyfeiriad i gadarnhau hyn. Y rheswm yw, wrth ymweld a chysylltu byddwn yn darganfod bod angen Trwydded Deledu ar bron i un mewn pump o gyfeiriadau sy’n hawlio Dim Angen Trwydded.

Ddim angen eich trwydded erbyn hyn?

Os oes gennych Drwydded Deledu ond nad ydych yn gwylio neu’n recordio rhaglenni erbyn hyn wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu ar unrhyw ddyfais, fe allech fod yn gymwys i gael ad-daliad. I gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 0300 790 6042*.

Faint mae Trwydded Deledu yn costio?

Mae Trwydded Deledu lliw yn costio £145.50 y flwyddyn. Os ydych yn ddall, â nam difrifol ar eich golwg, neu os ydych yn 74 mlwydd oed neu drosodd, fe allech fod yn gymwys i gael trwydded tymor byr, ffi is neu drwydded am ddim.

Os ydych yn gwylio neu'n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein heb Drwydded Deledu, rydych yn torri’r gyfraith. Yna rydych yn mentro cael eich erlyn a dirwy o hyd at £1,000 (y ddirwy uchaf yn Jersey yw £500 a’r ddirwy uchaf yn Guernsey yw £2,000). Yn yr Alban, y Procuradur Ffisgal fydd yn penderfynu a ddylid erlyn ai peidio.

Gallwch dalu am eich Trwydded Deledu neu ei hadnewyddu ar lein gyda cherdyn debyd neu gredyd. Neu, mae’r holl ffyrdd gwahanol o dalu am drwydded i'w gweld isod. Os ydych yn adnewyddu eich Trwydded Deledu, bydd arnoch angen rhif eich trwydded bresennol.

Sut i dalu am eich Trwydded Deledu

Gallwch rannu cost eich Trwydded Deledu bob chwarter, bob mis neu bob wythnos, neu dalu’r cyfan ar unwaith - beth bynnag sydd fwyaf addas i chi.

Y ffordd hawsaf o dalu am eich Trwydded Deledu yw ar lein, trwy Ddebyd Uniongyrchol neu gyda cherdyn debyd neu gredyd.

Ffyrdd o dalu:

Debyd Uniongyrchol

Rhannwch gost eich Trwydded Deledu bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn. Fe wnawn ni gasglu’r taliadau ar gyfer eich trwydded yn awtomatig, fel na fydd raid i chi boeni am fethu taliad fyth eto.

Ar ôl trefnu eich Debyd Uniongyrchol, fe fydd eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig ar eich rhan bob blwyddyn, fel na fyddwch byth yn mentro bod heb drwydded.

Os byddwch yn symud tŷ, cofiwch roi gwybod i ni fel y gallwn symud eich Trwydded Deledu i’ch cyfeiriad newydd.

Gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol yn Gymraeg un ai:

 • Drwy ffonio 0300 790 6042 * gyda’ch manylion banc wrth law
 • Neu drwy lawrlwytho a chwblhau ac e-bostio copi wedi’i sganio at trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk neu bostio copi papur at Yr Adran Gymraeg, Trwyddedu Teledu, Darlington DL98 1TL.

Neu gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol ar lein yn Saesneg.

Cerdyn debyd/credyd

Gallwch rannu cost eich Trwydded Deledu o £5.60 yr wythnos gyda cherdyn talu. Gallwch ei ddefnyddio i dalu ar lein, dros y ffôn, trwy neges destun neu mewn unrhyw PayPoint (neu yn y swyddfa bost yn Ynysoedd y Sianel). Cofiwch sicrhau fod eich manylion wrth law pan fyddwch yn talu. Os ydych yn adnewyddu eich Trwydded Deledu fe fyddai’n ddefnyddiol petai rif eich trwydded bresennol wrth law.

Cerdyn talu Trwyddedu Teledu

Gallwch rannu cost eich Trwydded Deledu o £5.60 yr wythnos gyda cherdyn talu. Gallwch ei ddefnyddio i dalu ar lein, dros y ffôn, trwy neges destun neu mewn unrhyw PayPoint (neu yn y swyddfa bost yn Ynysoedd y Sianel). Os ydych yn adnewyddu eich Trwydded Deledu fe fyddai’n ddefnyddiol petai rif eich trwydded bresennol wrth law.

I gael gwybod mwy a gwneud cais am eich cerdyn talu, ffoniwch 0300 555 0288*.

Lle i dalu:

Ar lein

Gallwch dalu am eich Trwydded Deledu a’i rheoli ar ein gwefan. Gallwch hefyd ofyn i gael derbyn eich Trwydded Deledu ac unrhyw negeseuon eraill gennym trwy e-bost, ond rhaid i’ch cyfeiriad e-bost gynnwys rhifau a llythrennau Saesneg yn unig.

Gallwch dalu am eich Trwydded Deledu un ai drwy gerdyn debyd neu gredyd neu drwy drefnu Debyd Uniongyrchol.

Dylech fod â’ch manylion banc wrth law, a chofiwch y bydd y ffurflen dalu yn Saesneg.

Ffôn

Os oes gennych gerdyn debyd neu gredyd - fel Maestro, Delta, Solo, Visa neu MasterCard - gallwch dalu am eich Trwydded Deledu trwy ffonio 0300 790 6042*. Cofiwch wneud yn siŵr fod manylion eich cerdyn wrth law.

PayPoint

Gallwch fynd i unrhyw PayPoint a phrynu Trwydded Deledu gydag arian parod neu gerdyn debyd. Bydd angen i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad i’r gweithiwr siop.

Mae yna dros 28,000 o safleoedd PayPoint ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, sydd i'w cael mewn siopau cyfleus, siopau papurau newydd, siopau trwyddedig, archfarchnadoedd a gorsafoedd petrol. Mae llawer ar agor am oriau hir, saith diwrnod yr wythnos. Gallwch ddod o hyd i’ch PayPoint lleol yma neu drwy ffonio 0800 310 0000* a rhoi eich côd post (gwasanaeth awtomataidd yw hwn sydd ar gael yn Saesneg yn unig).

Does dim PayPoint yn Ynysoedd y Sianel. Yn hytrach, gallwch dalu mewn unrhyw swyddfa bost.

Post

Gallwch anfon siec at Trwyddedu Teledu, Darlington DL98 1TL. Ysgrifennwch y siec i ‘Trwyddedu Teledu; am ffi lawn y drwydded, a chofiwch ysgrifennu eich enw, cyfeiriad a chôd post ar gefn y siec. Peidiwch ag anfon arian parod.

Trwyddedau am ffi is a chonsesiynau

Dyma wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy’n 74 neu drosodd, a hefyd ar gyfer cwsmeriaid busnes a’r rhai sy’n byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw.

A ydych chi, neu a oes rhywun sy’n byw gyda chi:

 • Yn 75 mlwydd oed neu drosodd? Gallech fod yn gymwys i gael Trwydded Deledu am ddim. I wneud cais, ffoniwch 0300 790 6042* gyda rhif Yswiriant Gwladol y sawl rydych yn gwneud cais ar ei gyfer wrth law, neu ffordd arall o brofi oed os nad oes gennych rif.
 • Yn 74 mlwydd oed? Gallwch wneud cais am Drwydded Deledu tymor byr i’ch trwyddedu hyd at eich pen-blwydd yn 75. Ffoniwch 0300 790 6042* i gael gwybod mwy. Os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw efallai y bydd amodau gwahanol yn gymwys.
 • Yn ddall ac yn gallu darparu’r dystiolaeth briodol? Rydych yn gymwys i wneud cais am gonsesiwn o 50%. Os ydych yn gweld yn rhannol (â nam ar eich golwg) dydych chi ddim yn gymwys. I wneud cais, ewch ar lein yn tvlicensing.co.uk/blind neu postiwch lungopi och dogfen cofrestru’n ddall neu dystysgrif gan eich offthalmolegydd gyda rhif eich trwydded, rhif ffôn a thaliad trwy siec at Trwyddedu Teledu, Grŵp Consesiwn i Bobl Ddall, Darlington DL98 1TL.

Ydych chi’n byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw?

Os ydych yn byw yn Ynys Manaw neu Guernsey a’ch bod chi - neu rywun sy’n byw gyda chi - yn 75 mlwydd oed neu drosodd, rydych yn gymwys i gael Trwydded Deledu am ddim.

 • Os ydych yn byw yn Guernsey, yn 65 oed neu drosodd, ac yn derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth, fe allech fod yn gymwys hefyd i hawlio Trwydded Deledu am ddim. Ffoniwch Adran Nawdd Cymdeithasol Guernsey ar 01481 732 579.
 • Os ydych yn byw yn Jersey, yn 75 oed neu drosodd, ac ar incwm isel, fe allech fod yn gymwys i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim . Ffoniwch Adran Nawdd Cymdeithasol Jersey ar 01534 445 505.
 • Yn anffodus, nid yw preswylwyr Sark sy’n 75 oed neu drosodd yn gymwys i gael Trwydded Deledu am ddim.
 • Does dim PayPoint yn Ynysoedd y Sianel, ond gallwch dalu mewn unrhyw swyddfa bost.
Cwsmeriaid busnes

Mae angen i’ch safle busnes gael Trwydded Deledu os yw staff, cwsmeriaid neu westeion yn gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein - ar unrhyw ddyfeisiau rydych yn eu darparu.

 

Mae trwydded yn costio £145.50 y flwyddyn ar gyfer pob cyfeiriad. Os mai un safle sydd gan eich busnes, bydd arnoch angen un Drwydded Deledu i drwyddedu pob dyfais sy’n cael ei defnyddio yn y safle. Os oes gennych nifer o safleoedd, fe allech fod angen Trwydded Deledu Grŵp i Gwmnïau.

 

Y ffordd hawsaf o dalu am un Drwydded Deledu yw ar lein gyda cherdyn debyd neu gredyd, neu drwy Ddebyd Uniongyrchol. I dalu am Drwydded Deledu Grŵp i Gwmnïau, anfonwch restr o gyfeiriadau atom gyda chyfanswm y taliad (£145.50 ar gyfer pob cyfeiriad). Does dim ffurflenni i'w llenwi. Bydd angen i chi wneud un taliad bob blwyddyn yn unig, a byddwch yn derbyn un llythyr atgoffa a fydd yn cael ei anfon i un cyfeiriad.

Talwch yn llawn trwy BACS, neu anfonwch siec wedi’i hysgrifennu i ‘Trwyddedu Teledu’. Ffoniwch ni ar 0300 790 6042* i gael gwybod mwy.

Nid yw Trwydded Deledu yn trwyddedu:

 • llety preswyl ar eich safle,
 • clybiau lles neu gymdeithasol ar eich safle ond sy’n cael eu rhedeg gan rywun arall,
 • safle sy’n cael ei is-osod gennych i sefydliadau eraill, neu
 • fannau croeso.

Mae rheolau gwahanol hefyd ar gyfer gwestai, hosteli, unedau symudol a gwersyllfeydd.

Sylwch: os oes cerddoriaeth yn cael ei chwarae weithiau ar eich safle ar gyfer cwsmeriaid neu staff – trwy radio, teledu, cyfrifiadur neu CD/DVD, er enghraifft – yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen i chi brynu trwyddedau cerddoriaeth oddi wrth PRS for Music a PPL hefyd. Ewch i prsformusic.com a PPLUK.com i gael gwybod mwy.

Ynghylch eich Trwydded Deledu

Dyma’r telerau ac amodau a fydd yn gymwys unwaith y byddwch yn prynu eich Trwydded Deledu.

Mae’r drwydded yma’n gadael i chi osod offer derbyn teledu yn y lle trwyddedig, a gwylio a recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar y teledu Mae hyn yn cynnwys rhaglenni wedi’u ffrydio dros y rhyngrwyd a rhaglenni lloeren sy’n cael eu darlledu o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig. Gallwch wneud hyn ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys teledu, cyfrifiaduron, tabledi, ffonau symudol, consolau gemau, bocsys digidol, peiriannau recordio DVD/VHS neu unrhyw beth arall. Os nad ydych yn gwylio neu'n recordio teledu, neu eich bod yn defnyddio gwasanaethau dal i fyny neu ar gais yn unig, yna does arnoch ddim angen trwydded.

Fe allwch chi ac unrhyw un sydd fel arfer yn byw yma gyda chi:

 • Osod a defnyddio offer derbyn teledu yma yn y lle trwyddedig.
 • Gosod a defnyddio offer derbyn teledu mewn cerbydau, cychod a charafanau (ac eithrio carafanau nad ydynt yn rhai teithiol pan fydd rhywun yn gwylio neu’n recordio'r teledu yn y lle trwyddedig).
 • Gwylio neu recordio teledu yn unrhyw le ar unrhyw ddyfais sy’n rhedeg yn gyfan gwbl ar ei batrïau mewnol ei hun.

Fe allwch chi ac unrhyw un sydd fel arfer yn byw yma gyda chi:

 • Osod a defnyddio offer derbyn teledu yma yn y lle trwyddedig.
 • Gosod a defnyddio offer derbyn teledu mewn cerbydau, cychod neu garafanau am resymau busnes.

Nid yw’r drwydded hon yn trwyddedu mannau lle mae tenantiaid, lletywyr neu westeion sy’n talu yn preswylio yn unig. Mae’n bosib hefyd na fydd y drwydded yn trwyddedu mannau hunangynhwysol, mannau gyda threfniadau cyfreithiol ar wahân neu fannau mewn safleoedd busnes sy’n cael eu defnyddio am reswm gwahanol. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Amodau eraill. Gallwn ganslo neu newid eich trwydded. Os byddwn yn ei chanslo, fe wnawn ni roi gwybod i chi. Os byddwn yn newid amodau’r drwydded, byddwn yn cyhoeddi hysbysiad cyffredinol ar wefan y BBC ac, os byddwn yn ystyried hynny’n briodol, mewn cyfryngau cenedlaethol eraill. Gall ein Swyddogion ymweld i edrych ar ein cofnodion ac archwilio eich offer derbyn teledu. Does dim rhaid i chi adael iddyn nhw ddod i mewn. Rhaid i’ch offer derbyn teledu peidio ag achosi ymyriant afresymol i dderbyniad radio neu deledu.

Hyd yn oed os oes gennych deledu du a gwyn, mae arnoch angen trwydded lliw i recordio rhaglenni. Y rheswm yw bod peiriannau recordio DVD, VHS a bocsys digidol yn recordio mewn lliw. Mae trwydded du a gwyn yn ddilys ar yr amod eich bod yn defnyddio bocs digidol sy’n methu recordio rhaglenni teledu.

Cysylltu â thîm y Gymraeg

Pan fyddwch yn ein ffonio neu’n ysgrifennu atom, cofiwch roi rhif eich Trwydded Deledu os oes gennych rif. Gallwch gysylltu â thîm y Gymraeg Trwyddedu Teledu fel a ganlyn:

 • Rhowch alwad i ni ar 0300 790 6042*
 • Ysgrifennwch atom yn Yr Adran Gymraeg, Trwyddedu Teledu, Darlington, DL98 1TL
 • Anfonwch e-bost atom yn trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk (sylwch – dim ond e-byst Cymraeg neu ddwyieithog sy'n cael eu hanfon at y cyfeiriad hwn fydd yn derbyn ymateb)

Gwybodaeth bwysig arall

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Drwyddedu Teledu (y BBC a darparwyr gwasanaethau’r BBC) i weinyddu’r system Trwyddedau Teledu yn unig, gan gynnwys ceisiadau am drwyddedau, casglu ffioedd a gorfodi. Ni fyddwn yn ei rhoi i unrhyw un y tu allan i Drwyddedu Teledu heb gael eich caniatâd chi yn gyntaf, oni bai fod y gyfraith yn mynnu neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Dysgwch fwy am ein polisi preifatrwydd yma tvlicensing.co.uk/privacypolicy. Gallwch gyfeirio unrhyw ymholiadau am ddiogelu data at y Rheolwr Diogelu Data, Trwyddedu Teledu, DL98 1TL.

Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed hynny o ffôn symudol neu linell dir. Yn nodweddiadol mae galwadau o linellau tir yn costio hyd at 9c y funud ac mae galwadau o ffonau symudol yn nodweddiadol yn costio rhwng 8c a 40c y funud. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda’ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.