Cymraeg

A oes angen Trwydded Deledu arnoch?

Yn y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, mae arnoch angen Trwydded Deledu os ydych chi’n defnyddio offer i wylio neu recordio rhaglenni teledu wrth iddynt gael eu dangos ar y teledu (gan gynnwys gwasanaethau lloeren tramor).

Mae hyn yn cynnwys defnyddio’r canlynol:

 • setiau teledu
 • cyfrifiaduron
 • ffonau symudol
 • consolau gemau
 • blychau digidol
 • peiriannau recordio DVD/VHS
 • neu unrhyw ddyfais arall

Dim ond un Drwydded Deledu sydd ei hangen arnoch ar gyfer pob cartref, hyd yn oed os ydych yn defnyddio mwy nag un o’r dyfeisiau yn y rhestr uchod.

Mae Trwydded Deledu yn costio £145.50 y flwyddyn ar gyfer teledu lliw, a £49.00 y flwyddyn ar gyfer teledu du a gwyn.

Mae gwylio teledu heb drwydded ddilys yn drosedd. Os ydych chi’n gwylio teledu heb drwydded ddilys, gallech chi gael eich erlyn ac wynebu dirwy o hyd at £1,000 (dalier sylw: y ddirwy uchaf yn Jersey yw £500 a’r ddirwy uchaf yn Guernsey yw £2,000.

Gweler isod yr holl ffyrdd gwahanol o brynu Trwydded Deledu.

Nodyn am iaith: Os byddwch chi’n clicio ar unrhyw ddolen ar y wefan hon, byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalennau Saesneg. Os hoffech gael gair â chynrychiolydd Trwyddedu Teledu yn Gymraeg, ffoniwch Linell Gymorth Gymraeg Trwyddedu Teledu ar 0300 790 6042, neu gallech anfon e-bost i trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk a byddwch yn derbyn ymateb o fewn 3 diwrnod busnes.

Sut i dalu am eich Trwydded Deledu

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf o dalu am eich trwydded yw drwy Ddebyd Uniongyrchol, sy’n gadael i chi dalu bob mis neu bob chwarter, neu gallwch dalu’r ffi flynyddol yn llawn gydag un taliad. Gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol gyda’ch banc sy’n golygu bod y swm yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig o’ch cyfrif. Ar ôl rhoi trefn ar eich Debyd Uniongyrchol, bydd eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn, felly ni fydd angen i chi boeni nad oes gennych chi drwydded. Ond cofiwch roi gwybod i ni pan fyddwch yn symud tŷ fel y gallwch fynd â’ch trwydded gyda chi.

Gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol ar-lein neu drwy ffonio 0300 790 6042 gyda’ch manylion banc wrth law (cofiwch fod talu’n chwarterol gyda Debyd Uniongyrchol yn costio £5 y flwyddyn yn fwy. Sylwch hefyd nad yw rhai banciau a chymdeithasau adeiladu yn derbyn Debyd Uniongyrchol, felly cofiwch holi'n gyntaf).

Cerdyn Talu

Ffordd arall o rannu cost eich trwydded yw gyda’n cynllun Cerdyn Talu, sy’n gadael i chi dalu bob wythnos neu bob pythefnos, gan dalu cyn lleied â £5.60 yr wythnos. I gael rhagor o wybodaeth ac i roi’r cynllun hwn ar waith, ffoniwch 0300 555 0286 (sylwch mai llinell ffôn Saesneg yn unig yw hon ond gallwch ofyn am gael siarad â rhywun yn eich iaith eich hun).

Ar-lein

Gallwch dalu a rheoli eich Trwydded Deledu ar-lein. Hefyd, gallwch ddewis cael eich trwydded neu unrhyw ohebiaeth arall gennym drwy e-bost (i wneud hyn, mae’n bwysig bod eich cyfeiriad e-bost yn cynnwys rhifau a llythrennau’r wyddor Saesneg yn unig.)

Gallwch dalu am eich Trwydded Deledu yma – naill ai gyda cherdyn credyd neu ddebyd neu drwy drefnu Debyd Uniongyrchol.

Gwnewch yn siŵr bod gennych fanylion eich cyfrif banc wrth law a byddwch yn barod i lenwi ffurflen dalu yn Saesneg.

Ffôn

Os oes gennych gerdyn credyd neu ddebyd, megis Maestro, Delta, Solo, Visa neu MasterCard, gallwch dalu am eich Trwydded Deledu dros y ffôn. Yn syml iawn, ffoniwch 0300 790 6042a gwnewch yn siŵr bod gennych fanylion eich cerdyn wrth law.

Safle PayPoint

Gallwch fynd i unrhyw safle PayPoint i brynu Trwydded Deledu gydag arian parod neu gerdyn debyd. Yn syml iawn, rhowch eich enw a’ch cyfeiriad i’r ariannwr.

Ceir oddeutu 22,000 o safleoedd PayPoint ledled y Deyrnas Unedig, ac mae’n bosib bod yna ddesg dalu yn eich siop, archfarchnad neu garej leol. Mae llawer o’r safleoedd PayPoint ar agor am oriau hir, saith diwrnod yr wythnos. Gallwch ddod o hyd i’ch safle PayPoint lleol yma neu drwy ffonio 0300 790 6137 a rhoi eich cod post (gwasanaeth awtomataidd Saesneg yn unig yw hwn).

Post

Gallwch anfon siec i TV Licensing, Darlington, DL98 1TL. Gwnewch y siec yn daladwy i ‘Trwyddedu Teledu/TV Licensing’ am ffi lawn y drwydded a chofiwch ysgrifennu eich enw, eich cyfeiriad a’ch cod post ar y cefn. Peidiwch ag anfon arian parod.

Cerdyn cynilo Trwyddedu Teledu

Gallwch gynilo tuag at gost eich Trwydded Deledu nesaf mewn symiau bach, hawdd eu rheoli, gan ddefnyddio cerdyn cynilo Trwyddedu Teledu. Yn syml iawn, ewch â'r cerdyn hwn i unrhyw safle PayPoint i ychwanegu at eich cynilion gydag arian parod neu gerdyn debyd. Os byddwch wedi cynilo digon i dalu ffi lawn y Drwydded Deledu pan ddaw’n amser adnewyddu eich trwydded, byddwch yn cael trwydded newydd drwy'r post yn awtomatig.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am gerdyn cynilo Trwyddedu Teledu, ffoniwch 0300 555 0281 (sylwch mai llinell ffôn Saesneg yn unig yw hon ond gallwch ofyn am gael siarad â rhywun yn eich iaith eich hun).

Gwybodaeth ddefnyddiol

Ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar?

Os ydych chi'n bwriadu symud tŷ, neu os yw’r manylion sydd gennym amdanoch chi yn anghywir neu wedi newid, rhowch wybod i ni drwy fynd i www.tvlicensing.co.uk/update neu drwy ysgrifennu atom yn TV Licensing, Darlington, DL98 1TL.

Ydych chi’n 75 mlwydd oed neu’n hŷn?

Os ydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi yn 75 mlwydd oed neu’n hŷn, rydych yn gymwys i gael eich Trwydded Deledu am ddim. Ffoniwch 0300 790 6042 gyda’ch rhif Yswiriant Gwladol wrth law i wneud cais am y drwydded hon.

Ydych chi’n 74 mlwydd oed?

Os ydych chi neu rywun sy'n byw gyda chi’n 74 mlwydd oed, rydych chi’n gymwys i gael Trwydded Deledu tymor byr a fydd yn para hyd at eich pen-blwydd yn 75 oed. Ffoniwch 0300 790 6042 gyda’ch rhif Yswiriant Gwladol wrth law i gael rhagor o wybodaeth.

Ydych chi’n ddall neu a oes gennych nam difrifol ar eich golwg?

Os ydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi’n ddall neu fod nam difrifol ar eich golwg, rydych chi’n gymwys i gael consesiwn o 50% ar gost eich trwydded. I hawlio’r gostyngiad, mae angen i chi anfon llungopi o’ch dogfen cofrestru’n ddall, neu dystysgrif gan eich offthalmolegydd sy’n nodi eich bod yn ddall neu fod gennych nam difrifol ar eich golwg. Anfonwch y ddogfen hon, eich llythyr adnewyddu trwydded (os oes gennych un) a’ch taliad drwy’r post i TV Licensing, Blind Concessions Group, Darlington, DL98 1TL. Byddai’n ddefnyddiol petaech yn rhoi rhif ffôn cyswllt hefyd.

Ddim yn gwylio teledu?

Os nad ydych yn gwylio nac yn recordio rhaglenni wrth iddynt gael eu dangos ar y teledu – naill ai ar set deledu, ar gyfrifiadur, ar ffôn symudol, ar gonsol gemau, ar flwch digidol, ar beiriant recordio DVD/VHS neu ar unrhyw ddyfais arall – rhowch wybod i ni drwy fynd i www.tvlicensing.co.uk/noTV neu drwy ffonio 0300 790 6042. Mae’n bosib y byddwn yn cadarnhau hyn drwy gynnal ymweliad sydyn.

Dim angen eich trwydded arnoch mwyach?

Os nad ydych chi’n gwylio nac yn recordio teledu byw, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad. Ffoniwch ni ar 0300 790 6042 i gael rhagor o wybodaeth.

Ydych chi’n byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw?

Os ydych chi’n byw yn Ynys Manaw neu Guernsey a’ch bod chi – neu rywun sy’n byw gyda chi – yn 75 mlwydd oed neu'n hŷn, rydych yn gymwys i gael Trwydded Deledu yn rhad ac am ddim. Os ydych chi’n 74 mlwydd oed ar hyn o bryd, gallwch brynu trwydded tymor byr a fydd yn para hyd at fis eich pen-blwydd yn 75 oed. Ffoniwch 0300 790 6042 a rhowch eich dyddiad geni a’ch rhif Yswiriant Gwladol i wneud cais (mae’r rhif hwn ar eich datganiad banc os yw eich pensiwn yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc.) Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, ffoniwch ni i drafod beth arall y gallech ei gyflwyno fel prawf o’ch dyddiad geni.

Nodyn pwysig ar gyfer Ynysoedd y Sianel:

 • Os ydych chi’n byw yn Guernsey, dros 65 mlwydd oed ac yn cael budd-daliadau gan y wladwriaeth, mae’n bosib y byddwch hefyd yn gymwys i gael trwydded am ddim. Cysylltwch â’ch Adran Nawdd Cymdeithasol leol ar 732579.
 • Os ydych chi’n byw yn Jersey, yn 75 mlwydd oed neu’n hŷn, ac ar incwm isel, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad llawn ar eich Trwydded Deledu. Cysylltwch â’ch Adran Nawdd Cymdeithasol leol ar 445505.
 • Yn anffodus, nid yw trigolion Sark sydd dros 75 mlwydd oed yn gymwys i gael Trwydded am ddim.
 • Nid oes safleoedd PayPoint yn Ynysoedd y Sianel, ond gallwch dalu yn eich Swyddfa Bost.

Dalier sylw:

 • Pan fyddwch yn ein ffonio neu’n ysgrifennu atom, cofiwch nodi rhif eich Trwydded Deledu os oes gennych un.
 • Fel ffordd o reoli ansawdd, gall galwadau ffôn a dderbynnir neu a wneir gan y corff Trwyddedu Teledu gael eu monitro neu eu recordio at ddibenion hyfforddi er mwyn sicrhau ein bod yn gwella safon ein gwasanaeth i gwsmeriaid drwy’r amser.
 • Bydd gwybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei defnyddio gan yr Awdurdod Trwyddedu Teledu (y BBC) a darparwyr gwasanaethau’r BBC at ddibenion gweinyddu’r system Trwyddedau Teledu yn unig, yn cynnwys cyflwyno trwyddedau, casglu ffioedd a gorfodi. Ni chaiff ei rhoi i unrhyw un y tu allan i’r corff Trwyddedu Teledu heb gael eich caniatâd chi yn gyntaf, oni bai fod y gyfraith yn mynnu neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch gyfeirio unrhyw ymholiadau am ddiogelu data at y Rheolwr Diogelu Data/Data Protection Manager, TV Licensing, Darlington, DL98 1TL.

Telerau ac amodau

Diffiniadau

Golyga ‘Chi’ y sawl sy’n cael ei enwi ar y drwydded.

Mae ‘offer teledu’ yn golygu offer derbyn teledu, megis set deledu, blwch digidol, peiriant recordio fideo neu DVD, cyfrifiadur, consol gemau neu ffôn symudol.

Ar gyfer beth mae angen Trwydded Deledu?

 • I ddefnyddio unrhyw offer teledu i wylio neu recordio rhaglenni teledu wrth iddyn nhw gael eu dangos ar y teledu.
 • Mae hyn yn cynnwys gwylio neu recordio gwasanaethau ffrydio a theledu lloeren a ddarlledwyd y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Os mai gwasanaethau ar-alw yn unig rydych chi’n eu gwylio, yna nid oes angen trwydded arnoch.

Beth mae’ch trwydded yn ei ganiatáu?

Mae’r drwydded yn caniatáu gosod a defnyddio offer teledu:

 • yn y safle trwyddedig gan unrhyw un
 • mewn cerbyd, cwch neu garafán:
  • gennych Chi ac unrhyw un sydd fel arfer yn byw gyda Chi yn y safle trwyddedig (ar yr amod nad oes offer teledu yn cael ei ddefnyddio ar yr un pryd mewn carafán nad yw’n un deithiol ac yn y safle trwyddedig).
  • gan unrhyw un, sydd fel arfer yn gweithio yn y safle trwyddedig (ar yr amod bod y cerbyd, y cwch neu’r garafán yn cael ei ddefnyddio am reswm busnes).

Defnyddio offer teledu sy’n rhedeg ar fatris mewnol yn unrhyw le:

 • gennych Chi ac unrhyw un sydd fel arfer yn byw gyda Chi yn y safle trwyddedig.

Beth nad yw’ch trwydded yn ei gynnwys?

 • Unrhyw rannau o’ch safle gyda threfniadau cyfreithiol ar wahân e.e. lle mae tenantiaid neu lojars yn byw.
 • Unedau hunangynhaliol neu unedau ar wahân ar y safle.
 • Unrhyw rannau o’ch safle gyda threfniadau gweinyddol ar wahân e.e. gwesteion sy’n talu.

trwyddedau du a gwyn:

 • Os ydych chi’n defnyddio offer teledu i recordio rhaglenni teledu, bydd angen trwydded lliw arnoch hyd yn oed os mai teledu du a gwyn yn unig sydd gennych. Y rheswm am hyn yw bod offer teledu yn recordio teledu mewn lliw. Os nad yw’r blwch digidol wedi’i lunio i recordio rhaglenni teledu yna bydd trwydded deledu du a gwyn yn ddilys.

Amodau pellach eich trwydded

 • Rhaid talu ffi’r drwydded pan fydd yn daladwy.
 • Gallwch Chi drosglwyddo’r drwydded i gyfeiriad gwahanol os ydych yn newid cyfeiriad yn barhaol.
 • Gellir canslo neu ddirymu trwydded, neu amrywio ei thelerau drwy anfon hysbysiad atoch Chi, neu drwy hysbysiad cyffredinol a gyhoeddir ar wefan y BBC ac mewn negeseuon cenedlaethol eraill, os bernir hynny’n briodol gan y BBC.
 • Gall ein swyddogion ymweld â’r safle trwyddedig i wirio ein cofnodion ac i archwilio’r offer teledu ar unrhyw adeg, ond nid oes yn rhaid i chi adael iddynt ddod i mewn.
 • Rhaid i chi beidio ag achosi ymyriant amhriodol i unrhyw dderbyniad radio neu deledu arall gyda’ch offer teledu.
 • Cyflwynir eich trwydded ar ran y BBC gan Trwyddedu Teledu.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch a oes angen trwydded deledu arnoch ai peidio, ewch i www.tvlicensing.co.uk.

Cofiwch fod telerau ac amodau ar wahân yn berthnasol i’r mathau canlynol o drwyddedau teledu: Trwydded Deledu ar gyfer gwestai ac unedau symudol, Consesiwn ar Drwydded Deledu ar gyfer Llety Gofal Preswyl (ARC), a Thrwydded Deledu unedau adloniant. Os oes gennych un o’r rhain, cyfeiriwch at eich trwydded i weld y telerau ac amodau penodol neu mae croeso i chi gysylltu â ni i gael gwybodaeth.

Mae gwybodaeth arall ar gael yn Gymraeg ar y wefan hon