Beth yw Cynllun Talu Syml Trwyddedu Teledu?

Fe gaeodd ceisiadau ar gyfer treial y Cynllun Talu Syml ar 30 Medi 2018.

Beth yw'r Cynllun Talu Syml?

Fe gafodd deddfwriaeth ei chyflwyno i ganiatáu i Drwyddedu Teledu dreialu ffordd newydd o dalu am Drwydded Deledu o'r 1af Ebrill 2018. Mae'r Cynllun Talu Syml ar gyfer rhai grwpiau o gwsmeriaid sy'n ei chael yn fwyaf anodd talu ffi'r drwydded.

Roedd cwsmeriaid a oedd yn gymwys i gymryd rhan yn y treial yn gallu dewis un ai cynllun talu bob pythefnos neu bob mis gan rannu cost trwydded dros 12 mis, sy'n wahanol i gynlluniau talu ar hyn o bryd. Mae'r Cynllun Talu Syml yn hyblyg hefyd os bydd taliad yn cael ei fethu, oherwydd mae'n bosib ei rannu dros weddill y cynllun yn hytrach na gorfod talu dwbl y swm y tro nesaf. Os bydd taliadau yn cael eu methu dri mis ar ôl ei gilydd, bydd cwsmeriaid yn cael eu tynnu oddi ar y Cynllun Talu Syml a fyddan nhw ddim yn gallu ymuno eto.

Mwy am y Cynllun Talu Syml

Fe ddechreuodd treial y Cynllun Talu Syml ar 1 Ebrill 2018 a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 30 Medi 2018. Bydd y treial yn para tan fis Medi 2019, pan ellir anfon y trwyddedau olaf.

Pwy oedd yn gymwys i ymuno â'r Cynllun Talu Syml?

Roedd cwsmeriaid yn gymwys i gymryd rhan:

 • os cawsant eu cyfweld dan rybuddiad am osgoi ffi'r Drwydded Deledu ac felly'n gallu wynebu cael eu herlyn.
 • os oedd ganddyn nhw dwydded o'r blaen a gafodd ei chanslo o fewn y chwe mis diwethaf oherwydd iddyn nhw fethu taliadau.

Fe wnaeth Trwyddedu Teledu wahodd cwsmeriaid yn y grwpiau uchod i wneud cais am y cynllun.

Roedd cwsmeriaid cymwys hefyd yn gallu cael eu cyfeirio at y Cynllun Talu Syml gan yr elusennau cyngor am ddyled canlynol os oedden nhw’n wynebu anawsterau ariannol:

 • Advice NI
  0289 064 5919
 • Citizens Advice (Lloegr)
  0344 411 1444
 • Cyngor ar Bopeth Cymru
  0344 477 2020
 • Citizens Advice Scotland
  0808 800 9060
 • Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol / Y Llinell Ddyled Genedlaethol
  0808 808 4000
 • Stepchange
  0800 138 1111
 • Citizens Advice Northern Ireland
  Ewch i citizensadvice.co.uk/offices i ddod o hyd i'ch cangen leol
 • Cristnogion Yn Erbyn Tlodi
  01274 760720

Sut mae taliadau'n cael eu gwneud i'r Cynllun Talu Syml?

Roedd cwsmeriaid oedd yn gymwys i gymryd rhan yn y treial yn dewis cynllun talu bob pythefnos neu bob mis. Bydd cwsmeriaid sy’n talu trwy'r cynllun yma yn gallu gwneud taliadau:

 • dros y cownter mewn unrhyw safle PayPoint
 • trwy wefan y Cynllun Talu Syml
 • dros y ffôn
 • trwy ddolen Paythru sy'n cael ei hanfon at ffôn clyfar trwy SMS

Neu, gellir casglu taliadau o gyfrif banc trwy Ddebyd Uniongyrchol bob mis neu drwy drefnu Awdurdod Talu Parhaol (CPA), ble bydd taliadau'n cael eu casglu o gerdyn debyd neu gredyd bob mis neu bob pythefnos.

Dysgwch am ffyrdd eraill y gallwn helpu os ydych yn cael trafferth talu am eich trwydded.

General information about TV Licensing is available in other languages: