• / Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim

Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75

View in English

Bydd Trwyddedau Teledu am ddim, sy’n cael eu hariannu gan y Llywodraeth, i bawb dros 75 yn dod i ben ym mis Mehefin 2020. Mae hyn yn golygu y bydd pob un sydd â thrwydded dros 75 dan y cynllun presennol yn derbyn trwydded am ddim hyd at 31 Mai 2020.

O 1 Mehefin 2020, fe fydd cynllun newydd. Dan y cynllun newydd, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn, â hawl i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim, gyda’r BBC yn talu amdani. Fe all Credyd Pensiwn fod yn enw deiliad y drwydded, neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl. Os nad oes Credyd Pensiwn yn cael ei dderbyn – un ai yn enw deiliad y drwydded neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl – bydd angen talu am y Drwydded Deledu.

Os oes gennych drwydded dros 75 am ddim yn barod fe fyddwch wedi’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr.

Byddwn yn ysgrifennu at bob un sydd â thrwydded dros 75 am ddim mewn da bryd cyn 31 Mai 2020 i roi gwybod sut gall hyn effeithio arnyn nhw a’r hyn y bydd angen iddyn nhw ei wneud.

I gael gwybod pam mae’r BBC yn gwneud y newid yma, ewch i bbc.co.uk/oedran

Fe wnawn ni ddiweddaru’r dudalen yma wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ac rwy’n derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Os oes gennych drwydded dros 75 am ddim yn barod a’ch bod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl – byddwch yn parhau i fod yn gymwys i gael trwydded am ddim.

Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn i’ch trwydded ddod i ben, i roi gwybod sut gallwch wneud cais am eich trwydded am ddim newydd. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth, na chysylltu â ni, yn y cyfamser.

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ond dydw i ddim yn derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl – does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddwch yn parhau wedi’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020. Fe wnawn ni ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn hynny, i egluro sut gallwch dalu am eich trwydded nesaf. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth, na chysylltu â ni, yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn, ac felly’n gymwys i gael trwydded dros 75 am ddim ar ôl 1 Mehefin 2020, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234. Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Rwy’n byw yn Ynysoedd y Sianel/Ynys Manaw – a fydd unrhyw newid i Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim yn effeithio arna’ i?

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y BBC yn trafod trefniadau ar gyfer Trwyddedau Teledu i bobl hŷn yn Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw gyda phob Llywodraeth briodol.

Does dim penderfyniadau wedi’u gwneud eto a bydd Trwyddedu Teledu yn cysylltu â chwsmeriaid mewn da bryd os bydd unrhyw newidiadau ar y gorwel.

Rwy’n delio gyda’r Drwydded Deledu ar ran rhywun sydd dros 75 – beth ddylwn i ei wneud?

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr . Os yw deiliad y drwydded yn derbyn trwydded dros 75 am ddim yn barod a’u bod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eu henw nhw – neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl – byddant yn parhau i fod yn gymwys i gael trwydded am ddim. Peidiwch ag anfon unrhyw beth atom ar y cam yma. Byddwn yn ysgrifennu at bob cwsmer mewn da bryd cyn i’w trwydded ddod i ben, i roi gwybod sut gallant wneud cais am eu trwydded am ddim newydd. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth yn y cyfamser.

Os nad yw deiliad y drwydded na’u partner yn derbyn Credyd Pensiwn a’u bod yn annhebygol o fod yn gymwys i’w dderbyn, does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddant yn parhau wedi’u trwyddedu tan 31 Mai 2020. Fe wnawn ni ysgrifennu atynt mewn da bryd cyn hynny, i egluro sut gallant dalu am eu trwydded nesaf. Does dim angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallant fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydyn nhw’n ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Os hoffech i’r ohebiaeth yma gael ei hanfon i gyfeiriad gwahanol, rhowch wybod i ni.

Rwy’n 75, alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch. Os ydych yn 75 mlwydd oed neu drosodd, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd. Bydd y drwydded yn para tan 31 Mai 2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn hynny, i egluro beth fydd angen i chi ei wneud.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi, neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl, byddwch yn gymwys o hyd i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn un ai yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl – bydd angen i chi brynu trwydded os oes arnoch angen un.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Rwy’n 74 ac mae fy mhen-blwydd yn 75 CYN 1 Mehefin 2020. Alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim. Byddwch yn cael trwydded tymor byr i’ch trwyddedu tan eich pen-blwydd yn 75. Yna byddwch yn derbyn trwydded dros 75 am ddim i’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020.

O 1 Mehefin 2020:

  • Os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn, byddwch â hawl i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim, gyda’r BBC yn talu amdani. Bydd angen i chi fod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi, neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl.

  • Os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl – bydd angen i chi dalu am eich Trwydded Deledu nesaf.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn i’ch Trwydded Deledu dros 75 am ddim ddod i ben i egluro beth fydd angen i chi ei wneud nesaf.

Rwy’n 74 ac mae fy mhen-blwydd yn 75 AR ÔL 31 Mai 2020. Alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn, byddwch yn gymwys i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim. Os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn bydd angen i chi brynu trwydded os oes arnoch angen un.

Os byddwch yn 75 ar neu ar ôl 1 Mehefin 2020 a’ch bod yn derbyn Credyd Pensiwn, gallwch wneud cais am drwydded tymor byr i’ch trwyddedu tan eich pen-blwydd yn 75. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn i’ch trwydded tymor byr ddod i ben, i egluro sut i wneud cais am drwydded am ddim dan y polisi newydd.

Os byddwch yn 75 ar neu ar ôl 1 Mehefin 2020 ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn, fyddwn ni ddim yn gallu rhoi trwydded am ddim i chi dan y polisi newydd. Felly, rydym yn argymell eich bod yn parhau i dalu am y drwydded sydd gennych ar hyn o bryd, yn hytrach na gwneud cais am drwydded tymor byr.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Eisiau gwneud newidiadau i’ch trwydded?

Os hoffech newid eich manylion, mewngofnodwch i’ch trwydded.