• / Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75

Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75

View in English

Newidiadau i Drwyddedu dros 75 sydd - nawr 1 Awst

Mae’r BBC wedi penderfynu, oherwydd coronafirws a’r heriau i’r Deyrnas Unedig, nid yw newidiadau yn digwydd i’r drwydded dros 75 tan 1 Awst. Mae hyn yn golygu y bydd eich trwydded am ddim cyfredol yn parhau’n ddilys tan hynny.

Os rydych chi’n derbyn Credyd Pensiwn ac yn barod i wneud cais am eich trwydded am ddim nawr, gallwch wneud hyn o hyd. Ond mae yna ddigon o amser, felly does dim brys a pheidiwch â theimlo bod angen i chi wneud cais ar unwaith os ydych chi’n poeni am adael eich cartref.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am eich trwydded newydd ac wedi anfon gwybodaeth atom am eich Credyd Pensiwn, rydym yn prosesu’ch cais a byddwn mewn cysylltiad â chi cyn i’r polisi newydd ddechrau.

Os nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn, nid oes angen i chi gwneud un rhywbeth eto. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn digon o amser cyn i’r polisi newid i adael i chi wybod beth fydd angen i chi ei wneud.

Bydd Trwyddedau Teledu am ddim, sy’n cael eu hariannu gan y Llywodraeth, i bawb dros 75 yn dod i ben ym mis Awst 2020. Mae hyn yn golygu y bydd pob un sydd â thrwydded dros 75 dan y cynllun presennol yn derbyn trwydded am ddim hyd at 31 Gorffennaf 2020.

O 1 Awst 2020, fe fydd cynllun newydd. Dan y cynllun newydd, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn â hawl i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim, gyda’r BBC yn talu amdani. Fe all Credyd Pensiwn fod yn enw deiliad y drwydded, neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad.

Os nad oes Credyd Pensiwn yn cael ei dderbyn – un ai yn enw deiliad y drwydded neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl – bydd angen talu am y Drwydded Deledu.

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ac rwy’n derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os ydych yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad – gallwch wneud cais am eich trwydded am ddim nawr trwy fewngofnodi gyda rhif eich trwydded a lawrlwytho’r ffurflen gais.

Rydym hefyd yn anfon ffurflen gais trwy’r post at bawb sy’n dal Trwydded Deledu dros 75.

Mewngofnodi i wneud cais am drwydded am ddim (yn Saesneg) (os ydych chi'n derbyn Credyd Pensiwn)

Beth i’w wneud os na allwch fewngofnodi

 

Unrhyw gwestiynau eraill?

A oes angen i mi fod yn derbyn Credyd Gwarant a hefyd Gredyd Cynilion i wneud cais?

Nac oes, gallwch wneud cais os ydych yn derbyn un ai Gredyd Gwarant neu Gredyd Cynilion (neu’r ddau).

Pa dystiolaeth alla’i ei hanfon i brofi fy mod yn derbyn Credyd Pensiwn?

Bydd angen i chi anfon llungopi o ddogfen sy’n profi eich bod chi neu eich partner yn derbyn Credyd Pensiwn. Gallai hyn fod yn llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu’r Gwasanaeth Pensiwn. Neu, yng Ngogledd Cymru, yr Adran dros Gymunedau neu Ganolfan Bensiwn Gogledd Iwerddon.

Dylai’r llythyr roi manylion am eich dyfarniad Credyd Pensiwn. Does dim angen i ni weld y swm rydych yn ei dderbyn, dim ond fod Credyd Pensiwn yn cael ei dderbyn yn eich cyfeiriad. Mae hyn yn golygu y byddai angen i chi anfon tudalen gyntaf y llythyr yn unig atom.

Gallwch anfon copi o’ch cyfriflen banc hefyd, sy’n dangos eich taliad Credyd Pensiwn yn mynd i’ch cyfrif. Neu os oes gennych lythyr Disgownt Cartref Cynnes, gallwn dderbyn hwn hefyd fel tystiolaeth eich bod yn derbyn y taliad.

Dylai pob darn o dystiolaeth fod wedi’i ddyddio o fewn y 12 mis diwethaf.

Os bydd unrhyw broblem gyda’r dystiolaeth y byddwch yn ei hanfon atom, byddwn yn ysgrifennu atoch a rhoi gwybod beth i’w wneud nesaf. Gallwn eich ffonio hefyd os ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni.

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ond dydw i ddim yn derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad – does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddwch yn parhau wedi’ch trwyddedu tan 31 Gorffennaf 2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn hynny, i egluro sut gallwch dalu am eich trwydded nesaf. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth, na chysylltu â ni, yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn, ac felly’n gymwys i gael trwydded dros 75 am ddim ar ôl 1 Awst 2020, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 (agor 9:30am-3:30pm). Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Rwy’n delio gyda’r Drwydded Deledu ar ran rhywun sydd dros 75 – beth ddylwn i ei wneud?

Os yw deiliad y drwydded yn derbyn trwydded dros 75 am ddim yn barod a’u bod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eu henw nhw – neu yn enw eu partner os ydyn nhw’n gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad – byddant yn parhau i fod yn gymwys i gael trwydded am ddim.

Rydym yn anfon ffurflen gais drwy’r post at bawb sy’n dal Trwydded Deledu dros 75, neu gallant wneud cais am drwydded am ddim trwy fewngofnodi i lawrlwytho ffurflen gais sydd eisoes yn cynnwys rhai o’u manylion.

Os nad yw deiliad y drwydded na’u partner yn derbyn Credyd Pensiwn a’u bod yn annhebygol o fod yn gymwys i’w dderbyn, does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddant yn parhau wedi’u trwyddedu tan 31 Gorffennaf 2020. Byddwn yn ysgrifennu atynt cyn hynny, i egluro sut gallant dalu am eu trwydded nesaf. Does dim angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallant fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydyn nhw’n ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 0800 99 1234 (agor 9:30am-3:30pm). Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Os hoffech i’r ohebiaeth yma gael ei hanfon i gyfeiriad gwahanol, rhowch wybod i ni.

Rwy’n byw yn Ynysoedd y Sianel/Ynys Manaw – a fydd unrhyw newid i Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim yn effeithio arna’ i?

Dros y misoedd nesaf bydd y BBC yn trafod trefniadau ar gyfer pobl hŷn yn Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw gyda phob Llywodraeth briodol.

Does dim penderfyniadau wedi’u gwneud eto a bydd Trwyddedu Teledu yn cysylltu â chwsmeriaid mewn da bryd os bydd unrhyw newidiadau ar y gweill.

Rwy’n 75, alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch. Os ydych yn 75 mlwydd oed neu drosodd, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd. Bydd y drwydded yn para tan 31 Gorffennaf 2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn hynny, i egluro beth fydd angen i chi ei wneud.

O 1 Awst 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi - neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad - byddwch yn gymwys o hyd i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim. Dylech gwblhau ffurflen gais am drwydded am ddim a’i dychwelyd at TV Licensing, PO Box 578, Darlington DL98 1AN.

Ffurflen gais am drwydded am ddim (PDF - 410 kb yn agor mewn ffenestr newydd)

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 (agor 9:30am-3:30pm). Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Rwy’n 74 ac mae fy mhen-blwydd yn 75 CYN 1 Awst 2020. Alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim. Byddwch yn cael trwydded tymor byr i’ch trwyddedu tan eich pen-blwydd yn 75. Yna byddwch yn derbyn trwydded dros 75 am ddim i’ch trwyddedu tan 31 Gorffennaf 2020.

O 1 Awst 2020:

Os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn, byddwchâ hawl i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim, gyda’r BBC yn talu amdani. Bydd angen i chi fod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi, neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad.

Os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi – neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl – bydd angen i chi dalu am eich Trwydded Deledu nesaf.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 (agor 9:30am-3:30pm). Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn i’ch Trwydded Deledu dros 75 am ddim ddod i ben i egluro beth fydd angen i chi ei wneud nesaf.

Rwy’n 74 ac mae fy mhen-blwydd yn 75 AR ÔL 31 Gorffennaf 2020. Alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

O 1 Awst 2020, os ydych yn 75 neu drosodd a’ch bod yn derbyn Credyd Pensiwn yn eich enw chi - neu yn enw eich partner os ydych yn gwpl sy’n byw yn yr un cyfeiriad - byddwch yn gymwys i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim. Dylech gwblhau’r ffurflen gais am drwydded am ddim a’i dychwelyd at TV Licensing, PO Box 578, Darlington DL98 1AN.

Ffurflen gais am drwydded am ddim (PDF - 410 kb yn agor mewn ffenestr newydd)

Os byddwch yn 75 ar neu ar ôl 1 Awst 2020 ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn, fyddwn ni ddim yn gallu rhoi trwydded am ddim i chi dan y polisi newydd. Felly, rydym yn argymell eich bod yn parhau i dalu am y drwydded sydd gennych ar hyn o bryd, yn hytrach na gwneud cais am drwydded tymor byr.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 (agor 9:30am-3:30pm). Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i www.nidirect.gov.uk/pension-credit neu ffoniwch 0808 100 6165.

Ydych chi wedi derbyn fy ffurflen gais a’m tystiolaeth?

Oherwydd nifer y ceisiadau rydym wedi’u derbyn, gall gymryd ychydig wythnosau i brosesu eich cais. Os bydd unrhyw broblemau byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi, fel arall byddwch yn derbyn copi o’ch trwydded ym mis Gorffennaf 2020. Gallwn eich ffonio hefyd os ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni.

Yn cael trafferth mewngofnodi i’ch trwydded?

I fewngofnodi i’ch trwydded, bydd arnoch angen rhif eich trwydded, yr enw ar y drwydded a chôd post y cyfeiriad trwyddedig.

Os ydych yn dal i fethu mewngofnodi i lawrlwytho ffurflen gais am drwydded am ddim, dylech gwblhau’r ffurflen isod a’i dychwelyd at TV Licensing, PO Box 578, Darlington DL98 1AN.

Ffurflen gais am drwydded am ddim (PDF - 410 kb yn agor mewn ffenestr newydd)

I gael gwybod pam mae’r BBC yn gwneud y newid yma, ewch i bbc.co.uk/oedran

Fe wnawn ni ddiweddaru’r dudalen yma wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.