• / Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim

Gwybodaeth bwysig am Drwyddedau Teledu dros 75

View in English

Bydd Trwyddedau Teledu am ddim, sy’n cael eu hariannu gan y Llywodraeth, i bawb dros 75 yn dod i ben ym mis Mehefin 2020. Mae hyn yn golygu y bydd pob un sydd â thrwydded dros 75 dan y cynllun presennol yn derbyn trwydded dros 75 am ddim am lai na 12 mis.

O 1 Mehefin 2020, fe fydd cynllun newydd. Dan y cynllun newydd, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn yn gymwys o hyd i gael Trwydded Deledu am ddim y bydd y BBC yn talu amdani. Mewn cartrefi lle nad oes neb 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn, bydd angen iddyn nhw brynu trwydded os oes angen trwydded.

Os oes gennych drwydded dros 75 am ddim yn barod fe fyddwch wedi’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr.

Byddwn yn ysgrifennu at bob un sydd â thrwydded dros 75 am ddim mewn da bryd cyn 31 Mai 2020 i roi gwybod sut gall hyn effeithio arnyn nhw a’r hyn y bydd angen iddyn nhw ei wneud.

I gael gwybod pam mae’r BBC yn gwneud y newid yma, ewch i bbc.co.uk/oedran

Fe wnawn ni ddiweddaru’r dudalen yma wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ac rwy’n derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Os oes gennych drwydded dros 75 am ddim yn barod a’ch bod yn derbyn Credyd Pensiwn, byddwch yn parhau’n gymwys i gael trwydded am ddim.

Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn i’ch trwydded ddod i ben, i roi gwybod sut gallwch wneud cais am eich trwydded am ddim newydd. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth, na chysylltu â ni, yn y cyfamser.

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd ond dydw i ddim yn derbyn Credyd Pensiwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn a’ch bod yn annhebygol o fod yn gymwys i’w dderbyn, does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddwch yn parhau wedi’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn hynny, i egluro sut gallwch dalu am eich trwydded nesaf. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth, na chysylltu â ni, yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn, ac felly’n gymwys i gael trwydded dros 75 am ddim ar ôl 1 Mehefin 2020, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/pension-credit/eligibility neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Mae gen i Drwydded Deledu dros 75 am ddim ar hyn o bryd. Dydw i ddim yn derbyn Credyd Pensiwn ond rwy’n byw gyda rhywun sy’n ei dderbyn ac sy’n 75 mlwydd oed neu drosodd.

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth eto. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn 31 Mai 2020. Bryd hynny, byddwch yn gallu trosglwyddo’r drwydded i enw’r person yn y cartref sy’n derbyn Credyd Pensiwn, a gwneud cais am Drwydded Deledu am ddim.

Rwy’n byw yn Ynysoedd y Sianel/Ynys Manaw – a fydd unrhyw newid i Drwyddedau Teledu dros 75 am ddim yn effeithio arna’ i?

Y flwyddyn nesaf mae trefniadau ar gyfer Trwyddedau Teledu am ddim yn newid yn y Deyrnas Unedig. O 1 Mehefin 2020, yn y Deyrnas Unedig, dim ond cartrefi gyda phreswylydd 75 mlwydd oed neu drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn (budd-dal y wladwriaeth ar gyfer pensiynwyr sydd ag incwm isel) fydd â hawl i gael Trwydded Deledu am ddim, y bydd y BBC yn talu amdani.

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y BBC yn trafod trefniadau ar gyfer Trwyddedau Teledu i bobl hŷn yn Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw gyda phob Llywodraeth briodol.

Does dim penderfyniadau wedi’u gwneud eto a bydd Trwyddedu Teledu yn cysylltu â chwsmeriaid mewn da bryd os bydd unrhyw newidiadau ar y gorwel.

Rwy’n delio gyda’r Drwydded Deledu ar ran rhywun sydd dros 75 – beth ddylwn i ei wneud?

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Os yw deiliad y drwydded eisoes â thrwydded dros 75 am ddim a’u bod yn derbyn Credyd Pensiwn, byddant yn parhau’n gymwys i gael trwydded am ddim. Peidiwch ag anfon unrhyw beth atom ar y cam yma. Byddwn yn ysgrifennu at bob cwsmer mewn da bryd cyn i’w trwydded ddod i ben, i roi gwybod sut gallant wneud cais am eu trwydded am ddim newydd. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth yn y cyfamser.

Os nad yw deiliad y drwydded yn derbyn Credyd Pensiwn a’u bod yn annhebygol o fod yn gymwys i’w dderbyn, does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr. Byddant yn parhau wedi’u trwyddedu tan 31 Mai 2020. Byddwn yn ysgrifennu atynt mewn da bryd cyn hynny, i egluro sut gallant dalu am eu trwydded nesaf. Does dim angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser.

Os ydych yn meddwl y gallant fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydyn nhw’n ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/pension-credit/eligibility neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Os hoffech i’r ohebiaeth yma gael ei hanfon i gyfeiriad gwahanol, rhowch wybod i ni.

Rwy’n 75, alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch. Os ydych yn 75 mlwydd oed neu drosodd, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd. Bydd y drwydded yn para tan 31 Mai 2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn hynny, i egluro beth fydd angen i chi ei wneud.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn byddwch yn gymwys o hyd i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn bydd angen i chi brynu trwydded os oes arnoch angen trwydded.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/pension-credit/eligibility neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Rwy’n 74, alla’i wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim o hyd?

Gallwch, gallwch wneud cais am Drwydded Deledu dros 75 am ddim a byddwch yn cael trwydded tymor byr i’ch trwyddedu hyd at eich pen-blwydd yn 75.

  • Os yw eich pen-blwydd cyn 1 Mehefin 2020, yna byddwch yn derbyn trwydded dros 75 am ddim i’ch trwyddedu tan 31 Mai 2020.

  • Os byddwch yn 75 ar neu ar ôl 1 Mehefin 2020, byddwch yn derbyn Trwydded Deledu am ddim pan ddaw eich trwydded tymor byr i ben yn dibynnu ar a ydych yn gymwys dan y cynllun newydd (gweler isod).

Byddwn yn ysgrifennu atoch mewn da bryd cyn i’ch Trwydded Deledu dros 75 am ddim ddod i ben i egluro beth fydd angen i chi ei wneud.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn byddwch yn gymwys o hyd i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim.

O 1 Mehefin 2020, os ydych yn 75 neu drosodd ac nad ydych yn derbyn Credyd Pensiwn bydd angen i chi brynu trwydded os oes arnoch angen trwydded.

Os ydych yn meddwl y gallech fod â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn ond nad ydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd, fe gewch wybod mwy yn: www.gov.uk/pension-credit/eligibility neu drwy ffonio 0800 99 1234.

Eisiau gwneud newidiadau i’ch trwydded?

Os hoffech newid eich manylion, mewngofnodwch i’ch trwydded.