dcsimg
  • / Rheoli eich Trwydded Deledu yn ystod pandemig Coronafeirws

Rheoli eich Trwydded Deledu yn ystod pandemig Coronafeirws

Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod heriol i lawer o bobl. Darllenwch ein cyngor isod i gael help i reoli eich trwydded yn ystod y sefyllfa bresennol.

Rheoli eich Trwydded Deledu ar y wefan yma

Mae llawer o wasanaethau ar gael o hyd ar ein gwefan:

Cwestiynau eraill sydd gennych

Rwy’n talu mewn PayPoint fel arfer. Alla’i dalu mewn ffordd arall oherwydd Covid?

Oherwydd cyfyngiadau presennol Llywodraeth Cymru rydym yn eich cynghori i ddefnyddio un o’n ffyrdd eraill o wneud taliad:

Cwsmeriaid Cerdyn Talu Trwyddedu Teledu:

Os ydych yn talu’n llawn mewn PayPoint fel arfer:

Rwy’n cael trafferth fforddio gwneud unrhyw daliadau ar gerdyn talu Trwyddedu Teledu ar hyn o bryd

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn arbennig o anodd dal i fyny â’ch taliadau ar gerdyn talu Trwyddedu Teledu ar hyn o bryd.

Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cadw at eich cynllun talu os gallwch oherwydd bydd hyn yn cadw eich taliadau mor isel â phosib yn y dyfodol.

Os byddwch yn methu dal i fyny â’ch taliadau ffoniwch ni ar 0300 555 0300* ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Cofiwch fod â’ch rhif cwsmer wrth law, a dewiswch yr opsiwn i siarad â ni am eich cyfrif.

Os ydych yn wynebu anhawster ariannol fe allai fod o gymorth i chi siarad ag elusen sy’n rhoi cyngor am ddyled. A gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth ariannol sy’n cael ei gynnig gan y llywodraeth yn: gov.uk/coronavirus.

Alla’i ddim fforddio gwneud fy nhaliad Debyd Uniongyrchol nesaf - beth ddylwn i ei wneud?

Rydym yn sylweddoli yn y sefyllfa bresennol y gallech fod yn cael trafferth dal i fyny â’ch taliadau.

Os oes angen i chi roi stop ar daliad Debyd Uniongyrchol ar frys, ffoniwch ni ar 0300 790 6042* ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Cofiwch fod â rhif eich trwydded wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

Mae angen i mi ganslo fy nhrwydded (a gwneud cais am ad-daliad)

Gallwch ganslo eich trwydded os nad oes arnoch angen:

  • gwylio neu recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu, ar unrhyw sianel
  • gwylio neu ffrydio rhaglenni’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein (fel ITV Hub, All 4, YouTube, Amazon Prime Video, NOW TV, Sky Go)
  • lawrlwytho neu wylio unrhyw rai o raglenni’r BBC ar iPlayer.

Os oes angen i chi ganslo eich trwydded (a derbyn ad-daliad os yw hynny’n gymwys) ffoniwch ni ar:

0300 790 6042* – Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol neu’r cyfan gyda’i gilydd. Cofiwch fod â rhif eich trwydded wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

0300 555 0300* – Os ydych yn talu trwy gerdyn talu Trwyddedu Teledu. Cofiwch fod â’ch rhif cwsmer wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

Rwyf dros 75 ac ddim yn gwybod beth sydd angen i mi ei wneud am fy Nhrwydded Deledu

Darganfyddwch fwy am newidiadau i’r Drwydded Deledu dros 75 oed ac am eich opsiynau pan fyddwch chi dros 75 oed.

A fydd swyddog ymweld yn galw heibio fy nghartref yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth ar y pandemig, rydym wedi atal pob gweithgarwch ymweld. Byddwn yn parhau i adolygu ac addasu ein dulliau gweithredu yn ôl canllawiau diweddaraf y llywodraeth. Mae’n parhau’n ofyniad cyfreithiol i fod â Thrwydded Deledu os oes arnoch angen un.

Diweddariad ar gasglu dyledion

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn anodd i rai cwsmeriaid wneud taliadau ar hyn o bryd. Dros dro rydym wedi stopio trosglwyddo cwsmeriaid sydd heb ddal i wneud eu taliadau at ein hasiantaeth casglu dyledion. Sylwch - fyddwn ni byth yn defnyddio beilïod fel rhan o gasglu dyledion.

Mae’n parhau’n ofyniad cyfreithiol i fod wedi’ch trwyddedu os oes arnoch angen trwydded. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu i barhau wedi’ch trwyddedu. Felly cofiwch gysylltu os na allwch ddal i fyny â’ch taliadau:

  • Os ydych yn gwsmer cerdyn talu Trwyddedu Teledu, ffoniwch ein tîm ar 0300 555 0300*
  • Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol neu’n talu’n llawn fel arfer, ffoniwch ein tîm ar 0300 790 6042*

Gallwch hefyd gael cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddyled, a hynny am ddim.

Os oes gennych drefniant talu ar hyn o bryd gyda’n hasiantaeth casglu dyledion gallwch barhau i glirio eich dyled fel hyn.

*Mae ein canolfan gyswllt ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 08:30 tan 18:30. Rydym ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau cyhoeddus.

Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os byddwch yn cael munudau cynhwysol gyda’ch ffôn symudol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.