• / Rheoli eich Trwydded Deledu yn ystod pandemig Coronafeirws

Rheoli eich Trwydded Deledu yn ystod pandemig Coronafeirws

View in English

Oherwydd cadw pellter cymdeithasol o ganlyniad i Covid-19 mae gennym lawer llai o staff nag arfer. Mae’n ddrwg gennym ond mae hyn yn golygu nad ydym ond yn gallu darparu gwasanaeth hanfodol dros y ffôn ar hyn o bryd. Mae’n cymryd llawer hirach i ni ymateb i e-byst a llythyrau hefyd.

Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod heriol i lawer o bobl. Darllenwch ein cyngor isod i gael help i reoli eich trwydded yn ystod y sefyllfa bresennol.


Rheoli eich Trwydded Deledu ar y wefan yma

Mae llawer o wasanaethau ar gael o hyd ar ein gwefan:

Cwestiynau eraill sydd gennych

Rwy’n talu mewn PayPoint fel arfer ond rwy’n hunan-ynysu felly alla’i ddim gadael y tŷ

Peidiwch â phoeni, mae ffyrdd eraill y gallwch wneud eich taliad. Gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd ar ein gwefan a defnyddio ein gwasanaeth ffôn awtomataidd 24/7 trwy ffonio 0300 555 0300 (cofiwch fod â’ch rhif cwsmer wrth law).

Rwy’n cael trafferth fforddio gwneud unrhyw daliadau ar gerdyn talu Trwyddedu Teledu ar hyn o bryd

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn arbennig o anodd dal i fyny â’ch taliadau ar gerdyn talu Trwyddedu Teledu ar hyn o bryd.

Fyddwn ni ddim yn ysgrifennu at gwsmeriaid sy’n mynd ar ei hôl hi gyda’r taliadau yma ar hyn o bryd. Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cadw at eich cynllun talu os gallwch oherwydd bydd hyn yn cadw eich taliadau mor isel â phosib yn y dyfodol.

Os byddwch yn methu dal i fyny â’ch taliadau ffoniwch ni ar 0300 555 0300* ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Cofiwch fod â’ch rhif cwsmer wrth law, a dewiswch yr opsiwn i siarad â ni am eich cyfrif.

Os ydych yn wynebu anhawster ariannol fe allai fod o gymorth i chi siarad ag elusen sy’n rhoi cyngor am ddyled. A gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth ariannol sy’n cael ei gynnig gan y llywodraeth yn: gov.uk/coronavirus.

Alla’i ddim fforddio gwneud fy nhaliad Debyd Uniongyrchol nesaf - beth ddylwn i ei wneud?

Rydym yn sylweddoli yn y sefyllfa bresennol y gallech fod yn cael trafferth dal i fyny â’ch taliadau.

Os oes angen i chi roi stop ar daliad Debyd Uniongyrchol ar frys, ffoniwch ni ar 0300 790 6042* ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Cofiwch fod â rhif eich trwydded wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

Os byddwch yn methu siarad ag aelod o’n tîm, gallwch ganslo eich Debyd Uniongyrchol gyda’ch banc. Gallwch wneud hyn ar lein fel arfer.

Fe ddylech fod yn ymwybodol y byddwch yn derbyn llythyr awtomataidd gennym yn gofyn i chi drefnu hyn eto. Mae’n ddrwg gennym ond ar hyn o bryd allwn ni ddim atal y llythyrau yma rhag cael eu hanfon.

I gadw eich taliadau misol mor isel â phosib rydym yn argymell eich bod yn trefnu eich Debyd Uniongyrchol eto cyn gynted ag y gallwch.

Mae angen i mi ganslo fy nhrwydded (a gwneud cais am ad-daliad)

Gallwch ganslo eich trwydded os nad oes arnoch angen:

  • gwylio neu recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu, ar unrhyw sianel
  • gwylio neu ffrydio rhaglenni’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein (fel ITV Hub, All 4, YouTube, Amazon Prime Video, NOW TV, Sky Go)
  • lawrlwytho neu wylio unrhyw rai o raglenni’r BBC ar iPlayer.

Os oes angen i chi ganslo eich trwydded (a derbyn ad-daliad os yw hynny’n gymwys) ffoniwch ni ar:

0300 790 6042* – Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol neu’r cyfan gyda’i gilydd. Cofiwch fod â rhif eich trwydded wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

0300 555 0300* – Os ydych yn talu trwy gerdyn talu Trwyddedu Teledu. Cofiwch fod â’ch rhif cwsmer wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo eich trwydded.

Rwyf dros 75 ac ddim yn gwybod beth sydd angen i mi ei wneud am fy Nhrwydded Deledu am ddim

Oherwydd effaith Coronafeirws mae’r BBC wedi gohirio’r newidiadau arfaethedig i’r Drwydded Deledu dros 75 am ddim. Mae hyn yn golygu y bydd eich trwydded am ddim bresennol yn eich trwyddedu nawr tan 31 Gorffennaf 2020. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth nawr.

Gallwch gael gwybod mwy am newidiadau i’r Drwydded Deledu am ddim.

Methu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gofynnwch i’n cynorthwy-ydd ymarferol (yn Saesneg)


*Mae ein canolfan gyswllt ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 08:30 tan 18:30. Rydym ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau cyhoeddus.

Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os byddwch yn cael munudau cynhwysol gyda’ch ffôn symudol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.