1. Pwy ydym ni?

Mae 'Trwyddedu Teledu' ('TV Licensing') yn nod masnach y BBC ac mae'n cael ei ddefnyddio gan y BBC o ran ei swyddogaethau Trwyddedu Teledu a than drwydded gan gwmnïau sydd wedi'u contractio gan y BBC i weinyddu'r broses o gasglu ffi'r drwydded deledu a gorfodi'r system drwyddedu teledu. Mae’r BBC yn awdurdod cyhoeddus yng nghyswllt ei swyddogaethau trwyddedu teledu ac mae’n rheolydd data gyda chyfroifoldeb cyffredinol.

Rydym ni (Trwyddedu Teledu) wedi ymrwymo i ddiogelu gwybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni. Mae'r ymrwymiad hwn yn ymestyn i'n contractwyr a'n hisgontractwyr Trwyddedu Teledu. Pryd bynnag y byddwch yn darparu (neu y bydd rhywun sy’n gweithredu ar eich rhan yn darparu) eich gwybodaeth bersonol i ni, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnom i'w defnyddio'n unol â phob cyfraith sy'n ymwneud â diogelu gwybodaeth o'r fath, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 1998 (cyfeirir at y deddfau hyn gyda'i gilydd yn y Polisi Preifatrwydd hwn fel y "deddfau diogelu data").

Yn ôl i'r brig

2. Ein Haddewid ar Breifatrwydd

Crynodeb byr o'n hymagwedd at breifatrwydd a data amdanoch chi

 1. Rydym yn gyfrifol am y data y byddwn yn gofyn i chi amdano, a chadw a defnyddio eich gwybodaeth er mwyn casglu a gorfodi ffi'r drwydded.
 2. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Drwyddedu Teledu yn unig i weinyddu'r system Trwydded Deledu ac ni fyddwn yn ei rhoi i unrhyw un y tu allan i Drwyddedu Teledu a’i gyflenwyr heb gael eich caniatâd chi ymlaen llaw, oni bai fod y gyfraith yn mynnu neu'n caniatáu i ni wneud hynny
 3. Ni fyddwn byth yn gwerthu eich gwybodaeth i drydydd partïon.
 4. Byddwn ond yn gofyn am wybodaeth sydd un ai'n angenrheidiol neu a fydd yn ei gwneud hi'n haws cysylltu â chi, petai angen i ni wneud hynny
 5. Byddwn bob amser yn ceisio egluro pam ein bod yn gofyn i chi am wybodaeth ychwanegol ar yr adeg y byddwn yn gofyn amdani.
 6. Byddwn ond yn dal gafael ar eich gwybodaeth bersonol am gyhyd â sy'n angenrheidiol gwneud hynny ar gyfer y diben y cafodd ei chasglu, ac er mwyn cynnal gwasanaeth effeithlon ac effeithiol.
 7. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn gywir a chyfoes. Byddwn yn gofyn i chi gynorthwyo gyda hyn trwy roi gwybod i ni pan fydd eich manylion yn newid.
 8. Byddwn yn gofalu am eich gwybodaeth a'i chadw'n ddiogel.
 9. Byddwn yn cysylltu â chi mor anaml â phosib.
 10. Byddwn bob amser yn glir pwy ydym ni pan fyddwn yn cysylltu â chi, ac yn rhoi gwybod i chi sut i gysylltu â ni.
 11. Er eich diogelwch ac er mwyn gwybod pwy ydych chi, pan fyddwch yn cysylltu â ni fe fyddwn yn gofyn cwestiynau i chi am y data sy gennym amdanoch.
 12. Os ydych wedi dewis darparu eich cyfeiriad e-bost neu wedi cytuno i dderbyn negeseuon testun, gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg.
 13. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd y byddwn yn prosesu neu'n cadw eich data, mae croeso i chi gysylltu â ni.

3. Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei chasglu?

Er mwyn gwybod pwy ydych chi a chyfathrebu â chi am faterion sy'n ymwneud â Thrwyddedu Teledu, mae'n bosib y gofynnir i chi ddarparu:

 • Eich enw.
 • Rhif eich Trwydded Deledu neu rif aelodaeth ar gyfer cynlluniau talu arian parod.
 • Eich cyfeiriad(au) post.
 • Manylion unrhyw gyfrif banc neu fanylion cerdyn credyd/debyd y byddwch yn eu darparu*.
 • Eich rhif(au) ffôn.
 • Eich rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn gwneud cais am drwydded Dros 75 am ddim).
 • Manylion cyswllt eraill, fel cyfeiriad e-bost.

Yn ogystal â'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni'n uniongyrchol, mae'n bosib y byddwn yn cofnodi'r wybodaeth ganlynol amdanoch neu'n cael gafael ar y wybodaeth hon gan drydydd partïon:

 • Gwybodaeth bersonol a gwybodaeth gyswllt am eiddo trwyddedadwy - e.e. gwybodaeth am newid cyfeiriad neu rifau ffôn - er mwyn gweinyddu'r system drwyddedu.
 • Manylion unrhyw daliadau sy'n ddyledus, sydd wedi'u talu neu sy'n hwyr yng nghyswllt eich trwydded.
 • Os ydych dros 74, eich dyddiad geni a'ch rhif Yswiriant Gwladol (yn y Deyrnas Unedig byddwn yn derbyn hyn oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau, er mwyn gallu cadarnhau eich bod yn gymwys ar gyfer unrhyw gais am drwydded dros 75 am ddim.
 • Fel mesur rheoli ansawdd, gall galwadau ffôn at Drwyddedu Teledu ac oddi wrth Drwyddedu Teledu gael eu recordio neu eu monitro at ddibenion hyfforddi er mwyn sicrhau ein bod yn gwella'n safonau gwasanaeth cwsmer yn barhaus. Dim ond am gyfnod penodol y bydd galwadau ffôn wedi'u recordio'n cael eu cadw.
 • Mae'n bosib hefyd y byddwn yn casglu gwybodaeth gan rannau eraill o'r BBC a thrydydd partïon er mwyn ein cynorthwyo i gyfathrebu'n well â'n cwsmeriaid - er enghraifft, er mwyn deall a oes teledu'n cael ei ddefnyddio mewn cyfeiriad, a oes rhywun yn preswylio mewn eiddo, neu a fu newid cyfeiriad.
 • Mae’n bosib y byddwn yn derbyn data gan rannau eraill o'r BBC i’n cynorthwyo i weld a ydych yn defnyddio BBC iPlayer a chadw cronfa ddata Trwyddedu Teledu yn gywir ac wedi’i diweddaru. Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi os bydd ein cofnodion yn awgrymu efallai fod arnoch angen Trwydded Deledu.
 • Gwybodaeth am unrhyw gyfyngiadau o ran mynediad i eiddo penodol.
 • Ble bo angen, gallwn gasglu gwybodaeth (fel cofnodion o gyfweliadau) sy'n berthnasol i unrhyw ymchwiliad neu erlyniad yn gysylltiedig â throsedd Trwydded Deledu.
 • Gwybodaeth i roi gwell profiad i chi pan fyddwn yn cyfathrebu â chi, er enghraifft a oes arnoch angen llythyrau mewn Braille, neu a ydych yn anabl, neu ddim yn siarad Saesneg yn dda iawn. Efallai hefyd y byddwn yn casglu gwybodaeth fel hyn er mwyn ei dadansoddi a'n cynorthwyo i wella ein gwasanaeth a'n cynorthwyo i gwrdd â'n rhwymedigaethau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
 • Eich ymatebion i unrhyw arolygon Ymchwil i Gwsmeriaid a gynhelir ar ein rhan (bydd y rhain yn ddi-enw oni bai ein bod yn dweud yn wahanol).
 • Gwybodaeth am gyfeiriad eich Protocol Rhyngrwyd (IP) (drwy wefan Trwyddedu Teledu). Ewch i Adran 9 i gael rhagor o fanylion.

Mae'n bosib y bydd cwcis (drwy wefan Trwyddedu Teledu) yn casglu gwybodaeth arall. Dysgwch fwy am gwcis yn Adran 4.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyhyd ag y bo angen yn unig, yn dibynnu ar at ba ddibenion y cafodd yr wybodaeth ei chasglu.

Yn ôl i'r brig

* At ei gilydd fyddwn ni ddim yn cadw manylion cardiau siopau, ond ar gyfer cwsmeriaid Cardiau Talu neu Gynilo sy'n gwneud taliad trwy'r ganolfan alwadau, byddwn yn cadw manylion eich cerdyn debyd neu gredyd ar ein system ddiogel hyd nes daw eich cerdyn i ben. Fyddwn ni ddim yn prosesu unrhyw daliadau heb gyfarwyddiad pellach gennych chi.

4. Trwyddedu Teledu a chwcis

Bydd y rhan fwyaf o wefannau y byddwch yn ymweld â nhw'n defnyddio cwcis er mwyn gwella'ch profiad drwy alluogi'r wefan honno i'ch 'cofio', un ai tra byddwch yn ymweld â'r wefan ar y pryd (gan ddefnyddio 'cwci sesiwn') neu pan fyddwch yn ymweld fwy nag unwaith (gan ddefnyddio 'cwci parhaus').

Mae cwcis yn gwneud llawer o wahanol bethau, fel gadael i chi symud o un dudalen i'r llall yn effeithlon, storio'ch dewisiadau, a gwella'ch profiad o wefan yn gyffredinol. Mae cwcis yn golygu bod y rhyngweithio rhyngoch chi a'r wefan yn gyflymach ac yn haws. Mae rhai'n cael eu defnyddio i asesu a gwella perfformiad gwefan yn seiliedig ar sut mae pobl yn ei defnyddio. Mae eraill yn angenrheidiol er mwyn sicrhau eich bod yn gallu cynnal trafodion neu fewngofnodi, er enghraifft. Os nad yw gwefan yn defnyddio cwcis, bydd yn credu eich bod yn ymwelydd newydd bob tro y byddwch yn symud i dudalen newydd ar y wefan - er enghraifft, pan fyddwch yn mewngofnodi ac yn symud i dudalen arall, ni fydd yn eich adnabod, ac ni fydd yn bosib i chi aros wedi mewngofnodi.

Bydd rhai gwefannau hefyd yn defnyddio cwcis i'w galluogi i dargedu eu negeseuon hysbysebu yn seiliedig, er enghraifft, ar eich lleoliad a/neu eich arferion pori.

Mae’n bosib i'r wefan rydych yn ymweld â hi osod cwcis ('cwcis parti cyntaf') neu mae’n bosib i wefannau eraill sydd â chynnwys ar y dudalen rydych yn edrych arni eu gosod ('cwcis trydydd parti'). Gallwch ddysgu mwy am y gwahanol fathau o gwcis yn Adran 4.5.

4.1. Beth yw cwci?

Cwci yw ffeil testun syml y bydd gwefan yn ei storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol er mwyn i’r wybodaeth yn y cwci hwnnw gael ei hadfer yn ddiweddarach. Gall pob gwefan anfon ei gwci ei hun i'ch dyfais. Mae pob cwci'n unigryw i'ch porwr gwe chi a bydd yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddienw fel cyfeirnod adnabod unigryw cwci, y wefan rydych yn pori drwyddi a rhif unigryw sy'n caniatáu i wefan gofio eich dewisiadau neu beth sy'n eich basged siopa, er enghraifft.

4.2. Allaf i bori drwy wefan Trwyddedu Teledu heb dderbyn unrhyw gwcis?

Gan ddibynnu ar y porwr gwe rydych yn ei ddefnyddio i fynd ar ein gwefan, mae'n bosib y byddwch yn cael dewis derbyn neu wrthod cwcis yn lleol o fewn eich porwr. Mae'r dewisiadau'n cynnwys derbyn pob cwci'n awtomatig, rhoi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael eio lawrlwytho, neu beidio â derbyn cwcis ar unrhyw adeg. Mae'n bosib y bydd y dewisiadau hyn i'w cael yn adran 'dewisiadau' (preferences) eich porwr gwe. Mae pob porwr yn wahanol, felly ewch i'r ddewislen "Help" ar eich porwr i ddysgu sut mae newid eich dewisiadau o ran cwcis. Mae'n bosib y bydd y wefan aboutcookies.org yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am sut mae newid gosodiadau cwcis mewn amryw o borwyr sy’n cael eu defnyddio’n gyffredinol. Os byddwch yn gosod eich cyfrifiadur i wrthod cwcis, gallwch bori drwy tvlicensing.co.uk o hyd. Fodd bynnag, ni fydd rhai swyddogaethau ar gael i chi, gan gynnwys talu am eich Trwydded Deledu a diweddaru eich manylion.

Sut gallaf i reoli cwcis?

4.3. Dolenni perthnasol

BBC Webwise – Gwybodaeth am gwcis – Saesneg yn unig

4.4. Gwefannau allanol defnyddiol

4.5. Mathau o gwcis

4.5.1. Cwcis Parti Cyntaf

Y wefan, neu'r parth rydych yn ymweld â nhw sy'n gosod cwcis parti cyntaf (e.e.tvlicensing.co.uk) a dim ond y wefan honno all adfer y wybodaeth sy'n cael ei storio yn y cwcis hynny. Gallwch ddweud os yw cwci'n gwci parti cyntaf os yw parth y lletywr ar gyfer cwci yr un fath â'r un yn y porwr. Dysgwch sut mae gweld cwcis yn eich porwr.

4.5.2. Cwcis Trydydd Parti

Sefydliad heblaw am Trwyddedu Teledu sy'n gosod cwcis trydydd parti. Er enghraifft, mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio nifer o gyflenwyr sy'n gosod cwcis ar ran Trwyddedu Teledu er mwyn cyflawni'r gwasanaethau y maent yn eu darparu (e.e. adrodd ar faint sydd wedi ymweld â thudalen we benodol neu arddangos hysbyseb ar wefannau eraill i annog pobl i brynu trwydded neu newid eu manylion). Cwcis trydydd parti fydd y rhain.

4.5.2.1 Sut mae sefydliadau trydydd parti, sy'n arddangos cyfathrebiadau Trwyddedu Teledu ar lein yn defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio amryw o sianeli (gan gynnwys teledu, radio ac ar lein) er mwyn codi ymwybyddiaeth, esbonio'r gyfraith mewn perthynas â Thrwyddedu Teledu, darparu gwybodaeth am ffyrdd o dalu a rhwystro'r rhai sy'n ceisio osgoi talu

Pan fydd cyfathrebiadau ar lein yn cael eu defnyddio (er enghraifft, baneri wedi’u harddangos ar wefannau eraill gan drydydd partïon sy’n gweithredu ar ran Trwyddedu Teledu), bydd cwci'n cael ei anfon i'ch porwr o'r wefan arall ac yn cael ei storio ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion dadansoddi er mwyn monitro’r rhyngweithio rhwng ein cyfathrebiadau ar lein, llythyrau a negeseuon e-bost, ac effeithiolrwydd hyn. Maent hefyd yn cael eu defnyddio weithiau i arddangos hysbysebion ar wefannau eraill i annog pobl i weld a oes arnyn nhw angen prynu Trwydded Deledu neu ddiweddaru eu manylion. Byddwn yn sicrhau bod cwcis y mae trydydd partitïon yn eu gosod ar ran Trwyddedu Teledu yn cydymffurfio â Pholisi Preifatrwydd Trwyddedu Teledu, ac ni fyddwn yn casglu data personol yn ystod y broses hon. Dysgwch fwy yn Adran 4.6 Sut mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio cwcis?

Cyfrifoldeb y gwefannau trydydd parti eu hunain yw darparu gwybodaeth am gwcis nad ydynt yn rhai Trwyddedu Teledu a allai gael eu cyflwyno oddi ar eu gwefan. Felly rydym yn argymell eich bod yn bwrw golwg ar bolisi cwcis unrhyw wefannau allanol os hoffech wybod mwy am sut maent yn defnyddio cwcis. Os yw parth y lletywr ar gyfer cwci'n wahanol i'r un ym mar y porwr pan gafodd ei lawrlwytho, yna mae'n gwci trydydd parti.

4.5.3. Cwcis Sesiwn

Dim ond dros dro y caiff Cwcis Sesiwn eu storio yn ystod sesiwn bori ac maent yn cael eu dileu oddi ar eich dyfais pan fydd y porwr wedi cau.

4.5.4. Cwcis Parhaus

Mae'r math hwn o gwci'n cael ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (blwyddyn neu fwy fel arfer) ac ni chaiff ei ddileu pan fydd y porwr yn cau. Mae cwcis parhaus yn cael eu defnyddio pan fydd angen i ni adnabod eich cyfrifiadur neu ddyfais am fwy nag un sesiwn bori. Er enghraifft, rydym yn defnyddio'r math hwn o gwci i gyfrif nifer ac amlder yr ymweliadau a'r ailymweliadau â gwefan Trwyddedu Teledu.

Gellir defnyddio cwcis parhaus hefyd os oes angen i ni wybod pwy ydych chi er mwyn i ni storio'ch dewisiadau a'u cofio ar gyfer yr ymweliad nesaf. Nid yw Trwyddedu Teledu yn defnyddio cwcis parhaus yn y ffordd hon ar hyn o bryd.

4.5.5. Ffaglau gwe, fformatau GIF clir, tagiau tudalen a bygiau gwe

Mae’r rhain oll yn dermau sy’n cael eu defnyddio i ddisgrifio math penodol o dechnoleg a ddefnyddir gan sawl gwefan er mwyn eu helpu i ddeall a dadansoddi sut caiff eu gwefan ei defnyddio ac, yn ei dro, i wella eich profiad o’r wefan.

Mae ffagl we fel arfer ar ffurf delwedd dryloyw fach, sydd wedi'i phlannu ar dudalen we neu e-bost. Fe'u defnyddir ar y cyd â chwcis, ac maent yn anfon gwybodaeth fel eich cyfeiriad IP, pryd yr edrychwyd ar y dudalen neu'r e-bost, o ba ddyfais ac o ba leoliad daearyddol.

Mae Trwyddedu Teledu'n defnyddio ffagl we mewn negeseuon e-bost er mwyn dweud wrthym a yw'r e-bost wedi cael ei agor.

4.5.6. Dewis peidio â defnyddio ffaglau gwe

Gan fod ffagl we yn rhan o dudalen we, nid yw'n bosib ‘optio allan’ fel y cyfryw, ond gallwch ei gwneud yn aneffeithiol drwy beidio â llwytho delweddau i lawr yn eich e-bost.

Sut mae gweld a rheoli gwahanol fathau o gwcis?

4.6. Sut mae Trwyddedu Teledu'n defnyddio cwcis?

4.6.1.

Mae cwcis yn ein galluogi i adnabod eich dyfais ac olrhain ei dull o ryngweithio â gwefan Trwyddedu Teledu; nid ydym yn defnyddio cwcis i gyfathrebu â chi fel unigolyn neu i greu proffil personol amdanoch chi. Rydym yn defnyddio cwcis sy'n gwbl angenrheidiol i'ch galluogi i symud o amgylch y wefan neu ddarparu nodweddion penodol rydych wedi gofyn amdanynt - er enghraifft, er mwyn talu am eich Trwydded Deledu neu ddiweddaru eich manylion. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis er mwyn ein helpu i fesur a gwella perfformiad ein gwefan er mwyn i chi gael gwell profiad fel defnyddiwr a mesur effeithiolrwydd ein cyfathrebiadau ar lein, llythyrau a negeseuon e-bost. Yn olaf, gallwn hefyd ddefnyddio cwcis hysbysebu er mwyn cyflwyno hysbysebion mwy perthnasol ar wefannau eraill i gwsmeriaid sydd wedi ymweld â gwefan Trwyddedu Teledu o’r blaen ac sydd efallai heb gwblhau prynu trwydded, a dadansoddi’r canlyniad ar ôl hynny

Mae'r adran nesaf (4.7) yn egluro categorïau'r cwcis ac yn rhoi rhestr o'r cwcis y mae gwefan Trwyddedu Teledu'n eu defnyddio yn ogystal ag egluro ar gyfer beth mae pob un o'r cwcis yn cael eu defnyddio.

4.6.2.

Os hoffech reoli reoli pa gwcis sy'n cael eu gosod ar eich dyfais drwy wefan Trwyddedu Teledu, gallwch gael gwybod sut mae gwneud hyn yn Adran 4.8 Sut mae gweld a rheoli cwcis?

4.7. Y categorïau o gwcis a ddefnyddir ar wefan Trwyddedu Teledu

4.7.1. Cwcis sy'n Gwbl Angenrheidiol

Mae rhai cwcis yn gwbl angenrheidiol i'ch galluogi chi i symud o amgylch y wefan a defnyddio'i nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni fydd modd darparu rhai nodweddion penodol rydych wedi gofyn amdanynt, er enghraifft, gallu gwneud taliad neu fewngofnodi i'ch cyfrif.

Mae'r tabl yn rhestru'r cwcis sy'n gwbl angenrheidiol y mae Trwyddedu Teledu yn eu gosod:

Enw'r Cwci Diben
 • JSESSIONID
 • TVL-JSESSIONID
Defnyddir y cwci hwn i greu dynodwr sesiwn unigryw (rhif ar hap sy’n benodol yn unig i'ch sesiwn ar y wefan) fel y gallwn storio’r data ynghylch eich sesiwn. Mae’r cwci yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn (pan fyddwch yn gadael gwefan Trwyddedu Teledu) a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.
 • ROUTEID
 • SSROUTEID
 • CSROUTEID
Gan fod ein gwefan yn defnyddio mwy nag un gweinydd, defnyddir y cwci hwn i wneud yn siwr fod y gweithgaredd i gyd o fewn eich ymweliad yn cael ei gyfeirio at yr un pâr o weinyddion. Mae’r cwci yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn (pan fyddwch yn gadael gwefan Trwyddedu Teledu) a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.
X-Mapping Defnyddir y cwci hwn i gadw sesiwn eich porwr yn gyfan a bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.
 • Incap_ses_
 • Visid_incap_
Defnyddir y cwcis hyn i gynnal diogelwch a pherfformiad gwefan Trwyddedu Teledu. Mae’r cyntaf yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn pori ac mae’r ail yn dod i ben ar ôl dwy flynedd.
tvlicensingCookieConsent Defnyddir y cwci hwn i gadarnhau os ydych wedi rhoi caniatâd i ni i storio cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae’n dod i ben ar ôl 5 mlynedd.
4.7.2. Cwcis Perfformiad

Rydym yn defnyddio Cwcis Perfformiad at ddibenion mewnol i'n helpu i sicrhau eich bod yn cael gwell profiad fel defnyddiwr. Mae gwybodaeth sy'n cael ei darparu gan gwcis yn ein helpu i ddeall sut mae ymwelwyr â gwefan Trwyddedu Teledu yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni allu gwella'r ffordd rydym yn cyflwyno ein cynnwys i chi. Maent yn caniatáu i ni brofi gwahanol syniadau o ran dylunio ar gyfer tudalennau penodol, fel tudalen hafan Trwyddedu Teledu. Rydym hefyd yn defnyddio data a gasglwyd gan cwcis at ddibenion dadansoddi er mwyn monitro’r rhyngweithio rhwng ein cyfathrebiadau ar lein, llythyrau a negeseuon e-bost, ac effeithiolrwydd hyn. Mae’r cwcis hyn yn ein galluogi i ddadansoddi pa dudalennau y mae cwsmeriaid wedi ymweld â nhw ar ein safle ac a yw cwsmeriaid wedi cyrraedd y wefan trwy ein baneri hyrwyddo ar safleoedd trydydd parti. Os byddwch yn mewngofnodi neu’n gwneud trafodion ar wefan Trwyddedu Teledu, mae’n bosib y bydd y data a gasglwyd yn cyfateb yn ôl i gronfa ddata Trwyddedu Teledu at ddibenion dadansoddi. Rydym yn dadansoddi teithiau cwsmeriaid ar y cyd yn y modd hwn i’n helpu i wella profiad ein cwsmeriaid ar lein gyda Thrwyddedu Teledu. Rydym fel arfer yn defnyddio cwmnïau mesur ac ymchwilio annibynnol i gyflawni'r gwasanaethau hyn ar ein cyfer a phan fyddwn yn gwneud hynny, mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod gan gwmni trydydd parti.

4.7.3. Rhestr o Gwcis Perfformiad

Mae'r tabl hwn yn rhestru'r cwcis perfformiad y mae Trwyddedu Teledu'n eu defnyddio, a'n cwmnïau mesur ac ymchwilio trydydd parti sy'n gosod y rhain i gyd.

Enw'r Cwci neu'r Math o Gwci Diben
WT_FPC Defnyddir y cwci hwn i olrhain eich sesiwn ar wefan Trwyddedu Teledu, yn ddienw fel rhan o system olrhain sesiynau Webtrends (gweler y tabl 'Cwcis sy'n cael eu gosod gan gwmnïau trydydd parti' o dan 4.8.2 isod i gael rhagor o wybodaeth am Webtrends). Defnyddir y wybodaeth hon, sydd ar ffurf metrigau crynodeb o'r defnydd, i wella profiad y cwsmer o'r wefan. Daw'r cwci hwn i ben ar ôl 10 mlynedd.
ACOOKIE Parth Webtrends Data Collector sy'n defnyddio'r cwci hwn i olrhain eich sesiwn yn ddienw er mwyn gwella adroddiadau Webtrends Analytics pan fydd gwefannau ar fwy nag un parth. Daw'r cwci hwn i ben ar ôl 2 flynedd
Doubleclick Mae ein partner cyfryngau ar lein yn defnyddio Doubleclick 'Floodlight Tags' ar dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu i ganiatáu i gwcis gael eu gosod ar borwr defnyddiwr. Mae'r tagiau hyn yn darllen y data darperir gan cwci y Doubleclick “id” a gan gyflenwyr eraill a wasanaethir ar wahanol adegau ar ein rhan. Defnyddir y cwcis hyn i fesur pa mor effeithiol yw cyfathrebiadau ar lein Trwyddedu Teledu (e.e. baneri) drwy fesur gweithgarwch cwsmeriaid ar wefan Trwyddedu Teledu ar ôl i'r defnyddiwr weld cyfathrebiadau Trwyddedu Teledu ar lein. Os byddwch yn mewngofnodi neu’n gwneud trafodion ar wefan Trwyddedu Teledu, mae’n bosib y bydd y data a gasglwyd yn cyfateb yn ôl i gronfa ddata Trwyddedu Teledu at ddibenion dadansoddi. Rydym yn dadansoddi teithiau cwsmeriaid ar y cyd yn y modd hwn i’n helpu gwella profiad ein cwsmeriaid ar lein gyda Thrwyddedu Teledu.
4.7.4. Cwcis Hysbysebu

Mae ein partner cyfryngau ar lein yn defnyddio cwcis hysbysebu i weld a yw porwr neilltuol wedi ymweld â gwefan Trwyddedu Teledu ac a oes trafodion wedi digwydd (e.e. gwerthu trwydded neu newid manylion). Yna bydd yn arddangos hysbysebion penodol ar beiriannau chwilio a gwefannau eraill i annog gwerthu Trwyddedau Teledu neu newid manylion.

4.7.5. Rhestr o Gwcis Hysbysebu

Mae’r tabl yn dangos y cwcis hysbysebu y gall Trwyddedu Teledu eu defnyddio, wedi’u gosod gan ein partner cyfryngau ar lein:

Enw'r cwci neu'r math o gwci Diben
Google Adwords Remarketing Tag Mae’r tag yn cael ei gymhwyso i dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu, sydd wedyn yn ychwanegu cwci at y porwr ar unrhyw ddyfais sy’n ymweld â’r tudalennau hynny. O ganlyniad, gall hysbysebion gael eu cyflwyno ar beiriannau chwilio neu wefannau eraill. Gellir defnyddio’r tag hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol. Daw'r cwci hwn i ben ar ôl 180 diwrnod.
Affiperf Meta pixel Mae’r Affiperf Meta pixel yn cael ei gymhwyso i dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu, sydd wedyn yn ychwanegu cwci at y porwr ar unrhyw ddyfais sy’n ymweld â’r tudalennau hynny. O ganlyniad, gall hysbysebion gael eu cyflwyno ar beiriannau chwilio neu wefannau eraill. Gellir defnyddio’r cwci hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol. Daw'r cwci hwn i ben o fewn 3-12 mis.
Amazon Advertising pixel Mae’r pixel hwn yn cael ei gymhwyso i dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu, sydd wedyn yn gosod cwci ar borwr unrhyw ddyfais sy’n ymweld â’r tudalennau hynny. Mae hyn yn caniatáu i ni fesur pa mor effeithiol yw ein hysbysebion gyda’r partner hwn. Gellir defnyddio’r cwci hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol.

 

Dysgwch fwy am bolisi Amazon ar gwcis

4.8. Sut gallaf weld a rheoli cwcis?

Os hoffech weld cwcis sydd wedi'u storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol, dylech allu gwneud hynny drwy osodiadau'ch porwr - mae rhagor o fanylion am hyn yn Adrannau 4.8.1 a 4.8.2. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, gallwch addasu'ch porwr er mwyn iddo roi gwybod i chi pan fydd cwcis yn cael eu hanfon ato neu gallwch wrthod cwcis yn gyfan gwbl. Gallwch hefyd ddileu cwcis sydd wedi'u gosod yn barod.

Os byddwch yn gosod eich cyfrifiadur i wrthod cwcis, gallwch bori yn tvlicensing.co.uk o hyd, ond ni fydd rhai swyddogaethau penodol ar gael i chi. Er enghraifft, ni fyddwch yn gallu talu am eich trwydded deledu na diweddaru eich manylion.

4.8.1 Cwcis porwr gwe

Os ydych yn dymuno gweld, rhwystro neu gyfyngu ar gwcis porwr gwe sydd wedi'u gosod ar eich dyfais, gallwch wneud hynny drwy osodiadau eich porwr. Dylai'r swyddogaeth “Help” o fewn eich porwr ddweud wrthych sut mae gwneud hyn. Neu, gallwch fynd ar wefan aboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynghylch sut i wneud hyn ar nifer o wahanol borwyr. I gael gwybodaeth am sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol, bydd angen i chi ddarllen llawlyfr eich ffôn symudol.

4.8.2 Cwcis trydydd parti

Mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio nifer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar wefan Trwyddedu Teledu ar ein rhan. Mae'r tabl canlynol yn darparu rhagor o wybodaeth am y cwcis y mae'r cyflenwyr hyn yn eu defnyddio, yn ogystal â gwybodaeth am sut mae dewis peidio â derbyn y cwcis hyn.

Cwcis sy'n cael eu gosod gan gwmnïau trydydd parti

Gwasanaeth Trydydd Parti Diben
Google DoubleClick

Mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio Google DoubleClick i fesur pa mor effeithiol yw cyfathrebiadau ar lein Trwyddedu Teledu

Mae Google yn darparu rhagor o wybodaeth am sut maent yn defnyddio cwcis a sut i’w rheoli.

Google Adwords Remarketing Tag

Mae Trwyddedu Teledu yn defnyddio Google Adwords Remarketing Tag i gyflwyno hysbysebion penodol ar beiriannau chwilio os bydd y cwsmer yn chwilio am destunau sy’n gysylltiedig â Thrwyddedu Teledu. Gellir defnyddio’r tag hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol. Daw'r cwci hwn i ben ar ôl 180 diwrnod.

Dysgwch fwy am sut mae Google yn defnyddio cwcis a sut i’w rheoli.

Affiperf Meta Pixel Mae ein partner cyfryngau ar lein yn cymhwyso’r tag hwn i dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu, sydd wedyn yn ychwanegu cwci at y porwr ar unrhyw ddyfais sy’n ymweld â’r tudalennau hynny. O ganlyniad, gall hysbysebion gael eu cyflwyno ar beiriannau chwilio neu wefannau eraill. Gellir defnyddio’r cwci hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol. Daw'r cwci hwn i ben o fewn 3-12 mis, a bydd yn cael ei analluogi os byddwch yn clirio hanes eich porwr neu’n dileu eich storfa
Amazon Advertising pixel

Mae ein partner cyfryngau ar lein yn cymhwyso’r tag hwn i dudalennau penodol ar wefan Trwyddedu Teledu, sydd wedyn yn gosod cwci ar borwr unrhyw ddyfais sy’n ymweld â’r tudalennau hynny. Mae’r cwci yn caniatáu i ni fesur pa mor effeithiol yw ein hysbysebion gyda’r partner hwn. Gellir defnyddio’r tag hefyd i asesu a yw porwr wedi gadael safle Trwyddedu Teledu heb unrhyw drafodion (e.e. prynu trwydded neu ddiweddaru manylion trwydded), er mwyn cyflwyno hysbyseb berthnasol.

Dysgwch fwy am bolisi Amazon ar gwcis a sut i’w rheoli.

Yn ôl i'r brig

5. Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei chasglu?

5.1. Crynodeb

Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym wedi'i chasglu at unrhyw rai o'r dibenion canlynol:

 • Er mwyn gweinyddu'r system drwyddedu teledu, gan gynnwys:
  • prosesu eich cais am drwydded deledu;
  • gweinyddu eich cynllun talu, cynllun arian parod neu gerdyn cynilo ar gyfer cael trwydded deledu;
  • prosesu eich cais am drwydded deledu am ddim ar gyfer pobl dros 75 oed, neu eich cais i adnewyddu'r drwydded honno;
  • cadarnhau eich manylion personol (e.e. enw a chyfeiriad);
  • cadarnhau pwy ydych chi;
  • asesu a chasglu ffi'r Drwydded Deledu;
  • gorfodi cyfreithiau perthnasol;
  • dilysu a phrosesu ceisiadau am ad-daliadau; a
  • chyflawni unrhyw swyddogaeth arall sy'n berthnasol i Trwyddedu Teledu;
 • Er mwyn cyfathrebu â chi o bryd i'w gilydd am faterion sy'n ymwneud â'ch Trwydded Deledu. Gall hyn fod drwy'r post, dros y ffôn, drwy e-bost, neges testun neu drwy swyddog ymholiadau Trwyddedu Teledu yn ymweld â chi. Ewch i 5.4- 5.6 i gael rhagor o fanylion am sut rydym yn rheoli negeseuon e-bost a negeseuon testun. Mae'n bosib y byddwn yn cyfathrebu â chi dros y ffôn gan ddefnyddio neges awtomataidd wedi'i recordio: os byddwn yn cysylltu â chi fel hyn, gallwch ddatdanysgrifio unrhyw bryd a gallwch bob amser ddewis siarad â rhywun go iawn os oes angen;
 • Er mwyn trafod unrhyw gŵyn, cais rhyddid gwybodaeth, cais gwrthrych am wybodaeth, (ewch i Adran 8 sy'n trafod cadw gwybodaeth bersonol) neu unrhyw ohebiaeth arall rydych wedi'i dechrau â ni;
 • At ddibenion hyfforddi er mwyn i ni allu dal ati i wella'n safonau gwasanaeth i gwsmeriaid (e.e. drwy fonitro eich galwadau i ni);
 • Er mwyn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolygon, a all fod yn rhai awtomataidd, ynghylch gwasanaethau Trwyddedu Teledu (mae cymryd rhan bob amser yn wirfoddol) a phrosesu'r canlyniadau; ac
 • At ddibenion eraill sy'n ymwneud â Thrwyddedu Teledu (er enghraifft, cadarnhau nad oes angen Trwydded Deledu yn eich eiddo neu nad oes neb yn preswylio yn eich eiddo ar hyn o bryd).
 • Mae'n bosib y byddwn hefyd yn defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth gyda'i gilydd (fel nad oes modd adnabod unrhyw gwsmeriaid unigol) ar gyfer y dibenion canlynol:
  • Er mwyn adrodd am ein perfformiad, yn fewnol, ac i Ymddiriedolaeth y BBC.
  • Er mwyn deall a gwella pa mor effeithiol yw gwefan Trwyddedu Teledu, ein llythyrau a negeseuon e-bost a'n hysbysiadau ar lein.
  • At ddibenion hanesyddol, ystadegau neu ymchwil.
  • Er mwyn cynorthwyo i ddatblygu gwell ffyrdd o weinyddu system Trwyddedu Teledu.

Mae'r rhan fwyaf o ddata personol rydym yn ei gadw'n cael ei brosesu yn y Deyrnas  Unedig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Fodd bynnag, mae rhywfaint o ddata'n cael ei brosesu y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Dim ond pan fyddwn yn fodlon bod data personol ein cwsmeriaid yn cael ei ddiogelu'n briodol, a lle mae rhwymedigaethau dan gontract a dulliau diogelu ar waith, y byddwn yn caniatáu i ddata personol gael ei brosesu y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

5.2. A fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw un arall?

Ni wnawn byth werthu eich data i unrhyw un. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni'n cael ei defnyddio gennym at ddibenion casglu a gorfodi ffi’r Drwyddedu Teledu. Weithiau bydd Trwyddedu Teledu yn defnyddio cyflenwyr eraill i ddarparu gwasanaethau sy'n gofyn iddynt brosesu eich gwybodaeth bersonol e.e. i atodi gwybodaeth ychwanegol - er enghraifft, a fu newid preswylydd mewn cyfeiriad. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n ofynol yn gytundebol i gwmnïau o'r fath ddilyn ein cyfarwyddiadau, gan gynnwys cadw eich data yn ddiogel, a chydymffurfio â deddfau diogelu data lle bo'n berthnasol. Yn yr un modd, gallwn gasglu gwybodaeth o rannau eraill o'r BBC neu rannu gwybodaeth gyda rhannau eraill o’r BBC. Byddai eich data yn cael ei ddefnyddio o hyd ar gyfer casglu a gorfodi ffi'r drwydded yn unig.

Ni fyddwn yn datgelu eich data i unrhyw drydydd partïon heb gael eich caniatâd chi o flaen llaw, oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol (er enghraifft, i asiantaethau gorfodi'r gyfraith neu i sefydliadau rydym yn atebol iddynt).

5.3. A fydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n ddiogel?

Rydym yn ystyried Diogelwch Gwybodaeth yn fater hynod bwysig. Byddwn yn cymryd pob cam priodol i sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol o dan ein rheolaeth ni, yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn unol â'r deddfau diogelu data perthnasol. Rydym yn defnyddio gweithdrefnau caeth a nodweddion diogelwch i atal unrhyw un rhag cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol heb awdurdod, na chamddefnyddio na cholli'r wybodaeth honno.

Sylwer, oni bai fod negeseuon e-bost wedi'u hamgryptio, nid ydynt yn ddiogel, felly byddai modd i rywun arall eu rhyng-gipio a'u darllen. Cofiwch hyn pan fyddwch yn penderfynu a ydych am gynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif mewn unrhyw negeseuon e-bost y byddwch yn eu hanfon atom.

5.4. Pryd fyddwn yn anfon negeseuon e-bost a negeseuon testun atoch chi?

5.4.1. E-bost

Mae nifer o wahanol negeseuon e-bost y gallech eu derbyn gan Drwyddedu Teledu.

 1. Derbyn copi electronig o'ch Trwydded Deledu

  Pan fyddwch yn talu am eich trwydded, gallwch ddewis i fersiwn ar lein ohoni gael ei hanfon atoch drwy ddolen mewn e-bost. Yna byddwn yn anfon e-bost atoch i chi fewngofnodi i'ch trwydded ar lein. Yna gallwch gadw eich trwydded ar eich dyfais, neu argraffu copi

 2. Derbyn nodiadau atgoffa i adnewyddu eich Trwydded Deledu a gwybodaeth bwysig arall drwy e-bost.
  1. Os gwnaethoch chi dalu am eich trwydded trwy wefan Trwyddedu Teledu tvlicensing.co.uk bydd gofyn i chi ddarparu cyfeiriad e-bost dilys. Yna, mae'n bosib y byddwn yn anfon negeseuon eraill atoch drwy e-bost ynghylch eich Trwydded Deledu, gan gynnwys nodiadau i'ch atgoffa bod eich trwydded ar fin dod i ben. Petai'n well gennych dderbyn y negeseuon hyn drwy'r post yn hytrach nag e-bost, gallwch newid eich dewisiadau o ran dulliau cyfathrebu drwy un o'r dulliau a ddisgrifir yn Adran 5.5.
  2. Boed chi wedi talu am eich trwydded drwy wefan Trwyddedu Teledu, gallwch newid y ffordd rydych yn derbyn negeseuon gan Drwyddedu Teledu (gan gynnwys dewis derbyn negeseuon drwy e-bost) drwy ddiweddaru eich manylion neu drwy gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy'r post.
  3. Os byddwch yn rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni wrth ysgrifennu atom, byddwn yn cymryd bod hyn yn arwydd eich bod yn fodlon i ni anfon cyfathrebiadau e-bost atoch yn ymwneud â Thrwyddedu Teledu. Gallwch ddatdanysgrifio unrhyw adeg fel a ddisgrifir yn Adran 5.5.
  Os byddwch yn dewis rhoi cyfeiriad e-bost i ni, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn ddilys a rhoi gwybod i Drwyddedu Teledu am unrhyw newidiadau. Gallwch newid eich cyfeiriad e-bost ar-lein neu dros y ffôn neu drwy'r post.
   
 3. Os byddwch yn cytuno i gymryd rhan mewn Ymchwil i Gwsmeriaid trwy e-bost.

  Gallwch ddatdanysgrifio i arolygon Ymchwil i Gwsmeriaid trwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio sydd i'w chael yn e-bost yr arolwg.

5.4.2. Negeseuon Testun

Os byddwch yn rhoi eich rhif ffôn symudol i ni, byddwn yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi drwy neges destun yn unig, os byddwch wedi rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny.

Efallai hefyd y byddwch yn derbyn negeseuon testun os ydych yn talu am eich Trwydded Deledu trwy randaliadau arian parod, sy'n golygu y gallwch dalu trwy SMS pan fydd yn gyfleus i chi, gan fod manylion eich cerdyn gennym wedi'u cadw'n ddiogel ac wedi'u hamgryptio.

5.5. Sut mae rhoi’r gorau i dderbyn unrhyw negeseuon e-bost a/neu negeseuon testun?

Mae sawl ffordd y gallwch atal (h.y. datdanysgrifio) derbyn negeseuon e-bost a/neu negeseuon testun gan Drwyddedu Teledu (ewch i 5.5.1-5.5.3.). Pan fyddwch yn datdanysgrifio rhag derbyn un ai negeseuon testun a/neu negeseuon e-bost, byddwn yn cofnodi eich penderfyniad ac ni fyddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost na'ch rhif ffôn symudol ar gyfer negeseuon o'r fath eto, oni bai eich bod yn penderfynu cofrestru i dderbyn gohebiaeth o'r fath eto (ewch i 5.6).

Gallwch ddatdanysgrifio rhag cyswllt drwy e-bost ar unrhyw adeg (ewch i 5.5.3). Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hynny lai na mis cyn i'ch Trwydded Deledu gyfredol ddod i ben, mae'n bosib na fydd y newidiadau'n dod i rym mewn pryd i dderbyn nodyn atgoffa i adnewyddu drwy'r post, felly mae'n bosib y byddwch yn derbyn eich nodyn atgoffa drwy e-bost tra bydd ein systemau'n cael eu diweddaru.

Gallwch roi stop ar negeseuon e-bost Ymchwil i'r Farchnad rydych wedi cytuno i'w derbyn trwy ddatdanysgrifio.

5.5.1. Datdanysgrifio drwy wefan Trwyddedu Teledu

Gallwch ddatdanysgrifio rhag derbyn negeseuon e-bost gan Drwyddedu Teledu drwy ddiweddaru eich manylion ar y wefan a dilyn y cyfarwyddiadau.

5.5.2. Datdanysgrifio dros y ffôn neu drwy'r post

Gallwch ddatdanysgrifio rhag derbyn negeseuon e-bost a/neu negeseuon testun drwy gysylltu â ni un ai drwy'r post yn TV Licensing, Darlington, DL98 1TL, neu drwy ein ffonio ni ar 0300 790 6042*.

5.5.3. Datdanysgrifio drwy'r cyfarwyddiadau sydd yn y negeseuon e-bost / negeseuon testun eu hunain.

Mae'n bosib i chi ddatdanysgrifio unrhyw adeg drwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi'u cynnwys mewn unrhyw neges e-bost neu neges destun y byddwn yn ei hanfon atoch. Sylwch, ni fydd nifer fechan o negeseuon testun a negeseuon e-bost (e.e. derbynebau am daliadau electronig) yn cynnwys cyfarwyddiadau datdanysgrifio. Os nad yw'r neges testun neu'r neges e-bost rydych yn ei derbyn yn cynnwys dolen datdanysgrifio, gallwch ddatdanysgrifio o hyd drwy ddefnyddio'r dulliau yn 5.5.1-5.5.2.

5.6. Sut mae dechrau derbyn negeseuon e-bost a/neu negeseuon testun os ydw i wedi gofyn i chi beidio ag anfon y negeseuon hynny ataf o'r blaen?

Os ydych yn dymuno dechrau derbyn negeseuon testun eto, cysylltwch â ni drwy un o'r dulliau a ddisgrifir yn 5.5.2. Er mwyn dechrau derbyn negeseuon e-bost eto, diweddarwch eich manylion ar y wefan neu cysylltwch â ni drwy un o'r dulliau a ddisgrifir yn 5.5.2.

Yn ôl i'r brig

6. Sut mae diweddaru neu'n cywiro fy nata personol?

6.1. Os mai chi yw deiliad y drwydded

Os mai chi yw deiliad y drwydded, gallwch drosglwyddo eich trwydded i gyfeiriad newydd a newid manylion eraill gan ddefnyddio ein gwefan. Gallwch hefyd gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy'r post i newid eich gwybodaeth bersonol (efallai y bydd angen cadarnhau rhai newidiadau'n ysgrifenedig).

6.2. Os nad chi yw deiliad y drwydded

Os nad chi yw deiliad y drwydded, ond bod gennych hawl i ddiweddaru gwybodaeth ar ran deiliad y drwydded (er enghraifft, os ydych yn ddeiliad Pwer Atwrnai), mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi brofi bod deiliad y drwydded yn caniatáu newidiadau i'r wybodaeth bersonol sydd gennym, cyn gwneud y newidiadau y gofynnir amdanynt.

Cysylltwch â ni i gael manylion llawn ynghylch pwy sydd wedi'i awdurdodi i ddiweddaru manylion cyfrif rhywun arall ar ei ran.

Yn ôl i'r brig

7. Pa mor gywir yw'r data sy gennym ar ein systemau

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein cofnodion yn gwbl gyfredol, ond mae angen eich cymorth arnom i sicrhau bod eich gwybodaeth wedi'i chofnodi'n gywir ar ein systemau. Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch manylion cyn gynted ag y gallwch, un ai drwy ddiweddaru eich manylion gan ddefnyddio ein gwefan, ein ffonio ar 0300 790 6042, neu drwy anfon llythyr at TV Licensing, Darlington DL98 1TL.

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth ddiweddaru eich gwybodaeth, cysylltwch ag Uwch Ymgynghorydd Polisi Trwyddedu Teledu yn - TV Licensing Senior Policy Advisor, BBC TV Licensing Management Team, 2nd Floor, Broadcast Centre, White City, 201 Wood Lane, Llundain, W12 7TP.

Yn ôl i'r brig

8. Sut mae cael gwybod pa wybodaeth bersonol sy gennych amdanaf?

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gennych hawl i ofyn am gopïau o'r wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch a chywiro unrhyw wybodaeth anghywir. Gelwir hyn yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth neu 'SAR'. Mae'r broses o wneud SAR er mwyn cwblhau'r ffurflen gais berthnasol a darparu dwy ffordd gymeradwy o brofi pwy ydych chi, ynghyd â thalu ffi o £10.

Gallwch wneud ymholiadau yn gysylltiedig â SAR at y Data Protection Manager trwy’r sianeli canlynol:

Trwy e-bost at TVL.Policy@capita.co.uk.

Trwy’r post at y Data Protection Manager, TV Licensing, Darlington, DL98 1TL.

Byddwn yn ymateb o fewn 40 diwrnod calendr i dderbyn SAR dilys.

Yn ôl i'r brig

9. Pa wybodaeth arall sy’n cael ei chasglu pan fyddaf yn defnyddio gwefan Trwyddedu Teledu?

9.1. Dolenni at wefannau eraill

Mae'n bosib y bydd gwefan Trwyddedu Teledu yn cynnwys dolenni a chyfeiriadau at wefannau eraill. Cofiwch nad yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r gwefannau hynny ac rydym yn eich annog i ddarllen Polisi Preifatrwydd y gwefannau eraill rydych yn ymweld â nhw.

9.2. Cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd

Cesglir gwybodaeth dechnegol amdanoch heb i chi fynd ati i'w darparu, drwy ddefnyddio cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP). Rhif y mae eich Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) yn ei neilltuo i'ch cyfrifiadur yw cyfeiriad IP, er mwyn i chi gael mynediad i'r Rhyngrwyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfeiriad IP yn ddeinamig (yn newid o bryd i'w gilydd wrth i chi gysylltu â'r Rhyngrwyd), yn hytrach na statig (yn unigryw i gyfrifiadur defnyddiwr penodol). Rydym yn cofnodi cyfeiriad IP unrhyw ddefnyddiwr sy'n ymweld â'r wefan, ond ni ddefnyddir y data hwn i ddatblygu proffil personol ohonoch chi.

Yn ôl i'r brig

10. Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae'n bosib y byddwn yn diwygio'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Bydd fersiynau newydd yn cael eu postio ar wefan Trwyddedu Teledu. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd unrhyw newidiadau o bwys yn cael eu gwneud i'r Polisi Preifatrwydd hwn, drwy roi rhybudd amlwg ar ein gwefan.

Yn ôl i'r brig

11. Cysylltu â Thrwyddedu Teledu ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu gwynion am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch ag Uwch Ymgynghorydd Polisi Trwyddedu Teledu - TV Licensing Senior Policy Advisor, BBC TV Licensing Management Team, 2nd Floor, Broadcast Centre, White City, 201 Wood Lane, Llundain, W12 7TP, neu anfonwch e-bost at trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk

Diweddarwyd Polisi Preifatrwydd Trwyddedu Teledu ddiwethaf ym mis Mai 2017.

 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.