Gwybodaeth Ariannol

Sut mae Trwyddedu Teledu yn cael ei ariannu a beth yw cost casglu’r ffi Trwyddedu Teledu?

Y ffynhonnell refeniw ar gyfer Trwyddedu Teledu yw'r setliad ffi Trwyddedu Teledu gan y Llywodraeth i'r BBC. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC.

Mae siart Costau Casglu Trwyddedau Teledu, isod, yn sefydlu cyfanswm yr incwm ffi trwyddedu a gesglir a’r costau casglu yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Mae Adran 365 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn gofyn i’r BBC dalu pob incwm ffioedd teledu a gesglir ganddynt (trwy Drwyddedu Teledu), llai unrhyw symiau sy’n ofynnol ar gyfer gwneud ad-daliadau, i Gronfa Gyfunol y Llywodraeth. Nid yw Trwyddedu Teledu yn cadw unrhyw incwm a gesglir, mae’r holl arian yn cael ei basio i’r Llywodraeth, ac yna i’r BBC, llai ffi gweinyddu fechan a delir i’r Adran Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon gadw cyfran o’r incwm ffioedd trwyddedu i ddibenion eraill (gweler Siarter Frenhinol a Chytundeb y BBC gyda'r Ysgrifennydd Gwladol).

Costau casglu Trwyddedu Teledu

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
  £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau
Costau
casglu*
92.7 74.5 95.0 75.3 83.0 74.5 71.6 70.1 71.7 70.7
Dibrisiant
systemau
newydd
2.5 2.01 2.5 2.0 2.1 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2
Cyfathrebu** 16.6 13.34 13.9 11.0 14.0 12.6 15.5 15.2 14.1 13.9
Postio 8.7 6.99 9.5 7.5 12.2 11.0 10.8 10.6 10.8 10.7
Gweinyddu
a rheoli
cytundebau
3.9 3.14 5.2 4.1 0.1 0.1 2.2 2.2 2.6 2.6
Cyfanswm £124.4m £126.1m £111.4m £102.2m £101.4m
Refeniw ffioedd trwyddedu 3,678.6m 3,697.8m 3,705.7m 3,722m 3,735m
Costau fel % o refeniw 3.4% 3.4% 3.0% 2.7% 2.7%
Trwyddedau mewn grym (ac eithrio ARC) 25.103m 25.226m 25.338m 25.419m 25.508m
  2008/09 2009/10
  £ miliwn % o gostau £ miliwn % o gostau
Costau
casglu*
88.4 73.7 93.8 74.3
Dibrisiant
systemau
newydd
1.1 0.9 2.2 1.7
Cyfathrebu** 22.3 18.6 18.0 14.3
Postio 7.1 5.9 8.4 6.7
Gweinyddu
a rheoli
cytundebau
1.0 0.8 3.8 3.0
Cyfanswm £119.9 miliwn £126.2 miliwn
Refeniw ffioedd trwyddedu 3,493.8 miliwn 3,578.8 miliwn
Costau fel % o refeniw 3.4% 3.5%
Trwyddedau mewn grym (ac eithrio ARC) 24.872 miliwn 24.964 miliwn

Fesul Trwydded Deledu:

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Cost fesul trwydded £4.95 £5.00 £4.40 £4.02 £3.98
Cost fesul trwydded fel % o’r ffi drwyddedu 3.4% 3.4% 3.0% 2.8% 2.7%
Costau casglu* £3.69 £3.77 £3.28 £2.82 £2.81
Dibrisiant systemau newydd £0.10 £0.10 £0.08 £0.08 £0.09
Cyfathrebu** £0.66 £0.55 £0.55 £0.61 £0.55
Postio £0.35 £0.38 £0.48 £0.42 £0.42
Gweinyddu a rheoli cytundebau £0.15 £0.21 £0.00 £0.09 £0.10
Cyfanswm £4.95 £5.00 £4.40 £4.02 £3.98
  2008/09 2009/10
Cost fesul trwydded £4.92 £5.06
Cost fesul trwydded fel % o’r ffi drwyddedu 3.5% 3.5%
Costau casglu* £3.55 £3.76
Dibrisiant systemau newydd £0.04 £0.09
Cyfathrebu** £0.90 £0.72
Postio £0.29 £0.34
Gweinyddu a rheoli cytundebau £0.04 £0.15
Cyfanswm £4.82 £5.06

* Mae costau casglu yn cynnwys canolfannau galwadau, gweithlu maes, canfyddiad a gwasanaethau dros y cownter (net ad-daliadau parthed dros 75 oed).

** Mae Cyfathrebu yn cynnwys nodiadau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth.

Nid oes dadansoddiad pellach o’r gwasanaethau penodol yn y contractau casglu ar gael gan fod y strwythur ffioedd ar gyfer ein prif gontractwr Capita yn seiliedig ar werthiant trwyddedau ac yn cwmpasu pob agwedd o’r ddarpariaeth gwasanaeth ar draws canolfannau galwadau a’r gweithrediadau maes.

Mae’r gost fesul trwydded yn adlewyrchu cost gyfartalog, mae’r rhan fwyaf yn costio llai, rhai yn costio mwy yn ddibynnol ar y lefel o orfodaeth angenrheidiol.

Ni roddir y dirwyon a gesglir ar gyfer osgoi talu ffi’r drwydded i’r BBC na Thrwyddedu Teledu – mae hyn yn fater i’r llysoedd.

Pa gyfran o incwm y ffi drwyddedu a warir ar gostau casglu?

Mae costau casglu wedi lleihau o £102.2 miliwn yn 2013/14 i £101.4 miliwn yn 2014/15. Mae hyn yn cynrychioli 2.7% o gyfanswm refeniw'r ffi’r drwydded a gesglir (£3.7 biliwn) yn 2014/15. Fel y gwelir yn y siart Costau Casglu Trwyddedu Teledu uchod, mae costau casglu yn cwmpasu canolfannau galwadau, gweithlu maes, datgeliad a gwasanaethau dros y cownter, cyfathrebu yn cynnwys nodiadau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth, postio a gweinyddu a rheoli contractau.

Faint ydych chi’n ei gasglu mewn ffioedd trwyddedu o leoliad [X]?

Nid yw ffigurau am refeniw ffi trwyddedu yn ôl ardal ar gael, gan nad yw’n angenrheidiol creu’r math hwn o wybodaeth i ddiben cyhoeddi trwyddedau, a chasglu a gorfodi ffi drwyddedu. Gweler yr adran Ynglyn â Thrwyddedu Teledu am wybodaeth ar refeniw'r ffi drwyddedu.

Faint o refeniw ffioedd Trwyddedu Teledu a gesglir gan ardaloedd megis yr Alban, Cymru, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Ynys Manaw, Jersey, a Guernsey?

Nid yw’r BBC yn coladu gwybodaeth am refeniw'r ffi drwyddedu yn ôl lleoliad. I ddibenion gweinyddu’r system trwyddedu teledu, nid yw refeniw ffioedd trwyddedu wedi ei ffurfweddu yn ôl lleoliad daearyddol, gan nad oes gan y BBC reswm dros wneud hyn. Rhoddir cyfanswm refeniw'r ffi drwyddedu a gasglwyd o 2008/09 i 2014/15 yn y siart Costau Casglu Ffioedd Trwyddedu uchod.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC. Mae’r Adroddiad Blynyddol diweddaraf (2014/15) ar gael ar wefan y BBC ar - www.bbc.co.uk/annualreport.

Faint mae Trwyddedu Teledu yn ei wario ar hysbysebu? Faint sy’n cael ei wario ar ymgyrchoedd penodol e.e. hysbysebion ar-lein?

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2014/15 (y ffigurau diweddaraf sydd ar gael) fe wariwyd £14.1m ar gyfathrebu, gan gynnwys nodiadau atgoffa ac ymgyrchoedd gwybodaeth. Mae siart Costau Casglu Trwyddedau Teledu, ar frig y dudalen hon, yn cynnwys dadansoddiad o brif gostau Trwyddedu Teledu yn ystod y saith blynedd ariannol ddiwethaf.

Mae costau hysbysebu penodol (yn cynnwys cost cynhyrchu ac amser darlledu hysbysluniau) wedi eu heithrio o ddatgeliad dan adran 43(2) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Sylwer: Nid yw’r BBC yn hysbysebu'r angen i gael trwydded; y ffyrdd i dalu am drwydded a chanlyniadau peidio â thalu ar gyfryngau masnachol. Dangosir hysbysluniau teledu ar sianelau'r BBC. Cyfeirir at gyfathrebiadau a ddangosir ar sianelau’r BBC fel ‘hysbyslun’ gan nad yw’r BBC, fel darlledwr gwasanaethau cyhoeddus, yn casglu refeniw trwy hysbysebu.

Beth oedd cyllideb Trwyddedu Teledu ar gyfer 2014/15; sut mae hyn yn cymharu â gwariant dros y wyth blynedd ddiwethaf?

Dangosir costau a gyllidebwyd a chostau gwir Trwyddedu Teledu dros y blynyddoedd ariannol 2006/07 i 2014/15 yn y siart hwn:

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Cyllidebwyd (£ miliwn) 124.8 126.5 123.9 106.6 105.8
Gwir (£ miliwn) 124.4 126.1 111.4 102.1 101.4
  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Cyllidebwyd (£ miliwn) 145.8 134.1 128.6 130.4
Gwir (£ miliwn) 132.6 121.6 119.9 126.2
A delir costau a phensiynau staff a gyflogir gan asiantau Trwyddedu Teledu o’r ffi Trwyddedau Teledu?

Mae ‘Trwyddedu Teledu’ yn nod masnach i’r BBC ac mae’n cael ei ddefnyddio dan drwydded gan gwmnïau sydd wedi eu contractio gan y BBC i weinyddu casglu ffioedd trwydded teledu a gorfodi’r system trwyddedu teledu.

Nid yw’r BBC yn cadw’r wybodaeth a geisiwyd yma. Mae’n fater i bob asiant bennu sut mae’n dewis gwario’r arian a dderbynia fel tâl gan y BBC. Ni chedwir unrhyw wybodaeth a gedwir gan gontractwr yn hyn o beth ganddynt ar ran y BBC, ac felly mae wedi ei heithrio rhag datgeliad dan adran 3(2) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Pwy sy’n archwilio Trwyddedu Teledu?

KPMG yw archwilwyr y BBC. Maent yn adolygu cyfriflenni gan gontractwyr Trwyddedu Teledu fel rhan o archwiliadau annibynnol y BBC. Fel corff cyhoeddus, mae’r BBC yn ddarostyngedig i archwiliadau a gyflawnwyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol hefyd.